Kaprijks

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Kaprijks

Kaprijks bevat 292 gezegden, 1920 woorden en 2 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

292 gezegden

... of zoiets... of t’ieën of t’ander
‘t kan mij niet schelenden bok zijn konte
aan diggelenin gruuzlementn
aan tafel aanschuivende bieënn onder toafel steekn
afgunst opwekkeniemand d'iuën uitsteekn
aftands voertuigkruude van een kerre
alles is in ordegezet gelijk nen pui op ne weele
als iemand een sigaar opsteektde virkes liuëbm mee striuët in uwder muile
als ik me niet vergisok-et goe viuërn e
als je boertmee te komplementn van mijnen eetzak
als twee druppels watergestampt in gestuikt
arm zijnstrontroabber achter den tren
arm zijngieënn noale om an zijn gat te schartn
begrijp je het nietmoe'k er een tieëkenèngske be moakn
beschaafd pratenop de ledre klabm
bewusteloos rakenva zijn sies droaën
bidden voor goed weermee ers noar d’oarme kloarn goan
bij die lukt allesij keu vlieën vaan mee zijn gat
blij zijn met wat je hebtlievre is nen oaze in é liuëp rap
buiten vliegenne wip krijn
buitendienst hebbenop de boane zijn
coitus interruptusviuër 't zijën de kirk'uit goan
dat duurt nogal langdad-is nogaw een duurn
dat geeft nietda messan-nie / da pessan-nie
dat geloof ik nietmoak'ta de kiekes wijs
dat is te duurda kan mijne bruinn die trekn
dat is zo / hij is zo't is den oart / 't is zijnn oart
dat lust ik graagdad is mijnen tant
dat maakt niet uitda speew gieën rol in ne koboi-fielme
dat past goed bij mekaarda goa goe tiuëbe
dat valt tegen't is een scheet-in een flasse / 't is een scheet-in nen zak
dat zal wel't sa wew
dat zie je vanhierja, mijn iuëre
dat ziet ge vanhiermijn kliuëdn zjeraar
de doodsklokken luiden‘t luidt overdiuët
de kat uit de boom kijkende kad’uit d’orloge kijkn
de rekening vervalsenmee dubbel krijt schrijvn
de waarheid achterhoudenden achterkant van zijn too nie loadn zien
die zie ik wel.zittendie zoe’t me meun vroan mee ne snak in een beede
doen alsof je neus bloedtvan krommenoaze geboarn
dorst hebbenmijn too plakt in mijn muile
draad door een oog van een naald stekeneen noalde droan
dringend moeten plassen‘t is iuëg woadder
dronkemanskop't verdronken land van saeftinge
dronken zijneen kan'op hen
dronken zijneen stik in zijn lièz'hen
dronken zijneen kan op hen
een bekeuring krijgenop den boek vlieën
een diepe decoletéde briuëns (broden) lièën viuër de venstere
een geheim bewarenviuër me'n weedn, viuër a'n groan
een handje van weg hebbeneen smede van weg en
een kaakslagnew droi rond a ieuërn
een komen en gaanDen koomnden in den goanden man
een koude schotel bereidennen pla leën
een lange lipeen baggermuile
een lauwe plezantene gieëstige meulnoare
een loer draaiennen poader schiwderen
een pintjenen gloaznen bodderam
een pintje met teveel schuimkraageen kirremespinte
een rode knobbelige neusnen tsenuiverneuze
een schop in je ballenne schup in a klokkespew
een schorre stem hebbenne pui in de keel’en
een steek onder watersterke tsjiebe 't is mais
een stomme fout makenne keemel mee zeevn buwtn schiedn
een tukje doennen trok doen
een weelderige boezemveej vowk in de stoasse
een wilde gok doender mee zijn klakke noar smijdn
een windje latendie’t ieëst geriekt, zijn olleke piept
eet dat oppak-ta in a piuëdn in speel-tad in a kliuëdn
enig kind zijnkind alieëne zijn
er hoorndol van wordenstieënn kliuëdn van krijn
er is niet op de kosten bespaard‘t most wa kostn
er is ruzie van gekomen't spew zit op de woaëne
er niet mee eens zijnziuë zij'me niet getrajt
er was ruziede kadde zar in d’arlozje
ergens andersieveranst ewders
extra kosten (vb bij aankoop woning)schrijven in vrijvn
flauw vallenvan zijne sies droan
Franse tv-zendersrijsele
ga maar voluitgeef maar van katoen
gaan plassend' ièrabbels goan afgiedn
gebrekkig FransFrangs mee oar op
geef maar gasgeef maar sedde
geen bezwaarnie geloadn
geen eten meer krijgenop de krebbe bijdn
geen gelijk toegevengelijk is den nuez'af
geen geluk hebbenprijs hen
gestorvenei ee zijne klobbere gezet
gezondheid!ob a muijken
gierig zijntrekt een oar uit zijn gat in ‘t klènk gelijk een belle
gierig zijnsteeg van afgoan zijn
goed ingewerkt zijnden droi in de kieër kenn
goed kunnen uitleggengoe van den tongriem gesneen
goed kunnen uitleggeneen too van lijntsjes
goed vertrouwd zijnzijnn droi in zijnn kieër kenn
halsreikend uitkijken / verlangengetieketakt zijn
hard werkenwirkn totan a kliuëdn gelijk aan
hebben en houdensanteboetiek
heel eenvoudigsimple kom bonzjoer
heel erg geschrokken zijnzeevn kleurn stront schijdn
heel erg lopen zeurenge zoagt d'iuërn van mijne kop
heel erg zijneen vriè spew zijn
heen en weeroverintweer
heen en weer drentelengieën zidnd gat en
helemaal nietno nie auf
herexamenserkampm
het achterste van een varkene zeunow
het gaat sneeuwenze geevn snieë
het heeft geen zin't ee gieun avanse
het heeft geen zin meer‘t schoap is de preud’af
het is aangeboren‘t zit in de famielde
het is beschimmeld't stoad'oar op
het is druktis veej begankenesse
het is hemeltergendge zoet-er nen oap van schijdn
het is koudde konijnn zidn mee ulderen neuze an den droad
het is niet dringenddat eet gieën briuët
het is nogal wat‘t is nogaw t’ieën in ‘t ander
het is nutteloos‘t is woader over een inde
het is stoffigge keut’er oan noam in schrijvn
het is weer ruzie‘t zit er em bovenoarms op
het kan me niet schelenge keun mijnn zak opbloazn
het lastig hebbenzijn peer afzien
het licht aanstekende lucht doen brann
het riskerenop't affetuurn af
het scheelde niet veeltschol moar een haar van nen pletsekop
het steekt niet zo nauw‘t een steek nie op een andzjuunpelle
het stortregent't reent dat giet
het stortregent‘t reen mee bloaskes
het stortregent‘t reent aa wijvn
het wordt goed weerze geevn goe weer
het wordt niet meer herhaaldze zijn d’er ow mee weg
het ziet er niet goed uit't is van den ongt zijn kliuëdn
het ziet er niet goed uit‘t is van den ongt zijn kliuëdn
het zijn lastige kinderenge zoe ze soms an de muur plakkn
hevige diaree hebbenzijne kop deur zijn gat schijdn
hij geniet ervanij vet-er em in
hij heeft altijd veel gelukij ee nen goeën ijl-bewoardre
hij heeft een katerzijn oar doe zière
hij heeft goed gezopenij liuëp mee ne meedr'awkow voor em
hij is beledigdè is in zijn gat gebeedn
Hij is niet vlugij is ook nie van den hoaze gepoept
hij is veel van zeghij is geklabbug
hij kan er niet aan weerstaan't bijt in zijn bille
hij kan het goed uitleggenij is goe ter toale
hij kan zijn bord niet leeg etenzijn iuën woarn were griuëdere of zijnn buik
hij kijkt heel verbaasdzijn iuën down veruit zijn kasse
hij kijkt heel verbaasdzijn iuën vown ver'uit zijn kasse
hij loopt wispelturigè liuëp mee’n ej in zijn gat
hij loopt zenuwachtig te tobbenè liuëp mee ‘n ej in zijn gat
hij maakt zich drukij zit op zijn pièrt
hij staat perplexè is van 't lam gots gesleen
hij weet niet waar eerst kijkenij kijkt em ver' een iuë uit
hij wil alles weten't ej uit zijn gat vroan
hij zal er goed mee zijn‘t zal em een konte voarn
hij zinktè doe den bakstieënslag
hij zit in de psychiatrieè zit in overd’ijzers
hoek Moerstraat met Goochelaarstraatd' Juëghte
hoek Molenstraat met HeinestraatSiezoekke
hoek Molenstraat met Kerselarestraatde Kezzeloire
hoek Plein met Vaartstraat't Scheepken / de kop van de voart
hoek Vrouwstraat met Stroomstraat't Fortsjen
iemand beetnemeniemand doen goan
iemand de les lezenzijn zoalighet geevn
iemand die een boer laatgeef dien boer een stoel
iemand die in zijn neus peutertos ge boovn zijt brijng mijn sletsn mee
iemand die in zijn neus peutertos ge giuëw boovn zijt, zwoi ne kieër
iemand die maar geen lief vindtzijn lief weunt in Wachtebeke
iemand die met de voeten sleepteft a piuëdn op
iemand die struikelteft a piuëdn op
iemand die zich verslikt't is iets in zijn kele geschodn
iemand leren luisterenzijn iuëft tusn twie iuërn zedn
iemand met sproetenij eed achter een bjirkerre geljuëbn
iemand met sproetenij heed in de stront gebloazn
iets aan de kant houdeniets opzeë zedn
iets krijgen voor uw Paseniet krijn viuër a klokke
iets lekker naar binnenspelen‘t zidn gieën groadn in
iets onder de knie hebben / goed kunnener een smede van weg en
iets ontvreemdeniets kiuëbm mee vier vijrs in nen duim
ik heb een maagoprispingmijn moaa kieërd'omme / mijn moaa smijt'op
Ik heb hoofdpijnmijn oar doe zieëre
ik krijg het op mijn heupenk'rij doar de sesses van
ik sta perplexkuist na mijn iuëre
Ik wens je geen gelukveel iuëkte in een kort oarmken
in de rij staanrotsjen schuivn
in dronken toestandeen eupe afgezoopn
in het legerbe den troep
in het stopkontakt stekenan den életriek leën
in overvloedge keu’t er stroade mee leën
in zijn bed liggenin zijn tram lièën
je bent niet goed wijsge vang-se nogaw
je zal je best moeten doenge goad'a tieëns moede uitkuisn
Jef Cassierstmanneken
juist geradenge zijt er boenk op
juist geradend’er klof op zijn
kind dat tanden verliestpeetsjen scheirtant
klein zijnop een lieëre moen stoan viuër irrebeezn te trekkn
koppig zijnzijn kob breekn
kwalijk vallennen post zedn
laatste sacramenten toedienenberechtn
liegen zonder verpinkenlieën gelijk dat’t op een bladsjen stoat
lijden / afzieneen peer afzien
maak dat je wegkomtgoa noar uis, a moeder ee viskes gebakkn
makkerkamroat schaovelènk
mensen zijn verschillendge moe van sortn en
met heel zijn hebben en houden...mee giuëw zijnn petiekele / poddekarie / bataklan
met iemands voeten spelenmee iemans kliuëden rammelen
met onaangename afloop‘t is een bescheden komisse
mijn haar wassenmij saveuë wasn
mijn huwelijkspartnermijnn owven trajboek
naar het toilet gaande riuë (rug) goan uitschudn
naar zijn meningan zijnn oasme 't iuërn
Nederlandse tv-zendersden Ollandere
negen op de tien keervan tiene neene
niet helemaal helder van geest zijneen vijze kwijt zijn
niet in topvorm zijnowve panne liuëbm
niet normaal zijnne slag weg zijn
niet snuggerte dwoas om’t ewpen donderen
niet veel moeite voor iets doenzijën slets an voan
niet veel moeite voor iets doenij smijt'er moar mee zijn klakke noartoe
niet veel waard zijngieënn sjieke toebak wièrt zijn
niets te eten hebbenop zijne kinne klobm
nog helder van geest zijnnog goe be ‘t zijne zijn
omhakkenuitdoen
onder de trap van het gemeentehuisonder de puij van 't staduis
onrecht aangedaanin zijn roabm gescheedn
Onze-Lieve-Heer HemelvaartSies klimop
op beslissing terug komenzijn kerre kjieern
op uw gezondheiddammer nog vele meun meun
over de gehele lengtevanessentende
pas opgard-a-voe
ra-ra-ra (wat is het )griet-groat-wante
regen bij zonneschijn‘t is kirremes’ in d’elle
reuzenhongeroore gelijk een pièrt
riskeer het uaffetur et a / vervjuderd'a
ruzie maken't zit er em bovenoarms op
schijnheiliggelijk een zantsje
schoenmakerzwartesmets
schrander zijnvossekliuëde geedn
serieus afzieneen peer'afzien
slappe koffiewoadervlietsn / fluitsjeskaffé
stoere en forse vrouw't fort van breendonk
stomverbaasd zijnkrijg noa de schijde
straks het weerbericht op tvsobiet is't Pien
streken hebbendej verkjubn
te laat komen (als gast / eter)de kad'is over toafele
tegen de muren oplopena kasse opfredn
tegen een gierigaardalexandre is alles viuër me in niet viuër een andre
tegen een mager iemandsmijt er een briuët noartoe in ‘t kom gesneen were
tegen een mager iemandze schuifelt os in de wind stoat
tegen iemand die de deur laat openstaange zijd'ier nie in de kirke
tegen iemand die geeuwt‘k zie ‘t kleur van a onderbroek
tegenreactie wanneer je afgesnauwd wordte`k em ( neus) nog
traag van begripdure-de-komprenure
uit de komuit de nodde
uw broek staat openaan veule goa goan vlieën
Vaartstraat grens Kaprijke / Lembeke't Nieuwlant
vallenne pièreloare zetten
van gedacht veranderenzijn kerre kieërn
van het kastje naar de muurvan Pier noar Pow
vaste gewoontes hebbenge keunt er a arloge op gelijk zedn
veel drinkennen driuën leevr en
veel pech hebbenin twie grachtn tegelijk liuëpm
vergeet het maar (daar komt niets van)ge kuntt op oan buik schrijvn
verkeerd geradenge zit er glad neefest
verontwaardigd zijnin a gat gebeedn zijn
verre familie't zeveste knopsgoat
verstrooid zijnhij weet vanviuërn nie dat-ij vanachter leeft
vertrekkenschub-afkuisn
voor iemand simpel van gezstgot schept de dag in moeder de soebe
voor piet snotgelijk een uil op ne kluit
vroeg gaan slapenmee te kiekes op stok goan
vuil zijnziuë zwart of miuërkes kliuëdn
wanneer men iemand iets toegooitaziuë smijdn ze de keunènk zijn antschoens iuëk
wat is het voor weerwa zeg't weer
wie weet hebben ze ...kwest-ejnze ...
ze heeft een vrijerz’is van ‘t stroade
ze heeft lange beneniuëren eksternest angt iuë in de biuëmm
ze is naar de kapperz'is mee juër hoar
ze luisteren toch niet‘t is verlore gezejt
zeer bleek zienziuë blieëk of ‘t sop van widde roapkes
zeer domziuë dom of ‘t achterste van een koe
zeer onaangenaam riekenzeevn uurn teen de wind stènkn
zeer oudziuë ajt of ‘t stroade
zeer veelziuëvele of ‘t oar op de rjuë van nen ongt
zeer weinigziuëveel of ‘t hoar op ne pletsekop
zenuwachtig zijnop ne wieër zidn
zijn broek is te kortè ee woadder in zijne kewdre stoan
zinloos gekletsklap viuër de voak
zwaar liegenlieën da zijn broek afzakt
zwaar liegenlieën dat ee d’er zwart van ziet
zwanger zijnteen nen oek van een ronde toafle gelupn
zwanger zijnnen toer teveel'op de meulne gezeedn

1920 woorden

A

aai (van aaien)ejken
aaieneen ejken geevn
aalbestsjeunuivers
aalbestsjeunuiverbeezekes
aalkuipkerdieël
aambeientspeen
aanaardenobjuën
aangeradengegroan
aangesprokenklabbenanse
aangetekendrekommandee
aangezichtweezne
aanhouden (aangehouden)pakkn (gepakt)
aankledenoanschiedn
aankomentoestuikn
aankomst (koers)ejntmede
aanmaakhoutstofat
aanporrenkrejdn
aanstekendoenbrann
aardappelerabbele
aardappeltoat
aardappelpetoaddere
aardappelkiemuitschiedere
aardappelpureegestampt'jèrabbels
aardappelzetmeelpetoaderblomme
aardingtjèr
aarsow
aarzelentwijfelen
accubadderie
achteraanalachtere
achterbaksonderduims
achteroverdrukkenschieëfsloan
acrylverfplastiekvirwe
adamsappelroebere
AdegemOagem
ademoasme
ademenoasmen
advocaatawvekoat
afbeeldingbeeltenesse
afbetalenafkortn
afbladerenafpewn
afbleken (door licht)verschijnn
afdakremieze
afdruiprekverzijp
afgelastenbieewn
afgewerkte olieafgedroid’olé
afkomstkomaf
afranselenafvedn
afrikaantjes (bloem)stinkers
afruimenafkroamn
afruimenaveëlenw
afscheidingsliet
afsluiten / sluitenvermoakn
afstandsbedieningbaksken
aftroggelenafluizn
afvoergootzijbe
afwateringwoatergank
alertvievig
alfabetabeesee
alfabetischvolgens-den-abeesee
allen / allemaalammoal
allerijlzeevnhoastn
alpinomutspotse / alpain
alsos, ok, osge, osté, osse, omme, oo, onze
alsjeblieft!nè!
alternerendgeschrankt
altijdowzeleevne
ambtpostsjen
AmerikaanAmerikoandere
ampermee-ruize
amperkit
amuserenjoonn
anders (iets anders)ew (iet-ew)
andijvieanduvènk
angstschajte
apendicitisapandesiet
appelabbele
appelflapbodderscheew
appelflapschietspoelew
applaudiserenplakkn
aquariumvisbokoal
armrudde
armbandbrangzjelee
arrogantastrant
as (versteende as)zenders
as (versteende as)skrebieldn
asbaksandriejee
associalegatvoaëre
assortimentmijlij
autokeuringschowij
autopechpanne
autopedtrottienedde
autoscooterottoschokkere
autoscooterbostsottos
auwej
avondploegloadn

B

babysittuiswachtere
badjaspèwoar
badstof (textiel)sponse (sponsen)
bagagedrager (fiets)riuëstre
bakfietstriepoteur
bakkebaardenfarsen
bakken (aardappel)bruineern
balansbilan
balkbaddere
balpenstielo
bandenpleisterroestieneken
bangschaj
bangerikbroekschijdere
bankbiljet (franken)boart
barstboste
bedampenbediuëmn
bedamptangesleen
bedanktmièrsie
bedbodemrésorbak
bedeesd zijnbeschoamt zijn
bedelaarscheuëre
bedelenscheuën
bedevaartbeeween
bedevaartbeevoart
bedlinnenbeddegoet
bedreigenbedrieën
bedriegen (bedrogen)opleën (opgelejt)
bedrogen / belazerdbescheedn
beeldje (porselein)postuurken
beerputoilput
beffenmienidn
beginnen (kaartspel)opgoan
begonnenbegost
begraafplaatskirkof
begrafenisbegroavij
begrijpenverstoan
behanglijmbejangselpap
behangtafelpaptoafle
behulpzaamgedienstig
beitelbieërtele
bejaardenaavandoan
bekeuringboede
bekijkbeziens
beklemmendbevaan
bekrompenklenzielig
bekwaamkapoable
belasting / belastingentaks / taksn
beledigenverwijdn
beledigenblameern
belegen (kaas)aan (kois)
bemestenbjirrn
bemestenoilegiedn
bemoeienmoeën
benieuwdbelènkt
BentilleMetille
benzinenafte
benzinestationnaftepompe
berichttejè
bermgeskant
beroepstiel
beroepsmilitairboefer
berooidplatzak
berouwberaj
beschadigenschentevejtn
bescheidengeweune
beschimmeldbespot
beschuldigenbetichtn
besmettelijkbetrabbelijk
besmettenbetrabm
besmettenbetroabm
bestekmesn-in-fersedn
betastenbepjuëdelen
betasten(be)pampelen
beterschapbeedernesse
betonmolenbétoneuze
betrappen (ziekte)opdoen
betrappen (ziekte)oproabm
betrouwbaarte-betraan
Betty BoopBètie Poep
beursbjuëze
beurttoer
bevallen (dier)kibm
bevrorenbevroozn
bewegenboezjeern
bewusteloosvanzijnzewve
bezinkselfon
bezinkselbom
bezoekenlanstgoan
bezoekenafkoomn
bhsuutjièn
bhloezekaba
bibliotheekboekereë
biddenleezn
bidprentjedjuësantsjen
biefstukbuustik
bierbuiktjuëgzwirre
bigviène
bij (honingbij)zjiembie
bij bewustzijnbe kennesse
bijgeloofsuperstiesse
bijloames (van hakmes)
bijnahoast
bijnabekan
bijnaowvelijn
bijnatewee
bindmiddel (voor saus)tempere
binnenvallentoestuikkn
binnenvetterertefredre
binnenzakportefoeldezak
biscuittaartbiskwie
biscuittaartgatto
blaarblejnne
blad (papier)vew
blad (van een boom)bloare
bladluisfenijn
blaffenbasn
blauwgrijsabbelblajzieegroen
blijkontent
blijdschapkontentement
bliksemeneemeluchten
bloemenblomm
bloemenkranskrjuëne
bloempotkasjpo
blootsvoetsplietsepletse
blootsvoetsboarevoets
blosbleus
blozenbleuzn
bluts (in fruit)boste
bochtdroi
bochtstuk (buis)koede
bodembom
boekentaskannesirre / karnasjere
boenensireern
boenwassierazje
bof (ziekte)mow
bokkenkobm
bontjasvewnen pawto
bontkraagmieneken
boodschappenkommisn
boodschappentaskraba
boodschappentasrédekuul
boomgaardbogoart
boomstronkisgat
boordevollabdnevow
boosvies
booskoat
bordtalljuëre
bordtieële
bordvegerkruitvoare
borreldreubele
borrelenbroebelen
borstelbjussele
borstel (harde borstel)blejnbussele
borsten (vr)loezn
borster (harde borstel)stroatvoaëre
borstjesmjuëbeedn
borstweringgardefoe
bosgrondejgront
bot (been)kneut
bot (van skelet)bieën
boterham / boterhammenstude / stuudn
boutboelon
bouwvalligbriekabrak
brandneteltijle
brandweerpompiers
brandweermanpompier
breiwolsedde
briefwisselingkorresjpondensje
brievenbusboade
brilbriw / briwkasse
broeksriemsenture
brokstukkengruuzlementn
bromvliegmoaneschijdere
broodplankjeberdeken
broodpuddingpoddènk
bruin broodgrof bruët
bruisspiëet
brutaalfrank
brutaalastrant (aschrant)
bruuskbruut / bruutweg
buikpense
buikloopafgank
buitenspelafsejt
bukkenstuibm
bulten (allergie)weffewls
bureauonderleggerbuvar
burengebuurn
bushaltearrevé
buurtgebuurte
buxuspawme

C

cabriodécapottable
CadzandKazzant
catheseleerij
caviastjieënseradde
centrum (stad, dorp)binnne / den binnne
chaotische toestanderrewoasche
chroomkromé
chrysantenkrisantijmn
cichoreisuikkereë
circussierk
clownklon / pipoklon
colakoka
commissiekommetee
confituurkoveture
copiefotokopie
cowboykoboi

D

daargintere
daaromdoamee
daglichtkloarte
dakkabbe
dakgootkernisse
dampdiuëm
darts (cafespel)veulpiek
deken, beddekensoarze
dekken (tafel)zedn (zet de toafle nekieër)
dekselscheej
densperre
denappel / denappelskarrodde / karrodn
denkenpezn
dennenbossperrebos
desondanksmawgré
deurkaderkadrement
deurlijstensjambrans
diareeschijde
dicht (gesloten)toe
dichtbijteene
dichtgooientoesmijdn
dienstmeidmesjne
dierenartspjèrdemieëstere
dierenhandelaarbieëstekjuëbere
dierentuinbieëstnof
dijenbiwn
dobbelsteentjèërlink
domme vrouwkalle
dommerikkluivere
donderenkledderen
dondervliegjedonderbeestsjen
donkere ogenkarbonkels
doodvallendiuëstuikn
dooiendeun
doopsuikersuikkereërs
doordeur / deure
doordatmeeta
doorslagpapierkowkeerpapier
doortraptuitgezieëkt
doortraptlieëp
doorzetterdeurdrijvere
dop (stop)stopsle
dorsendessn
douchestortbat
douchekopsproere
dovenetelmewktijle
draagbalkpietrèw
draaischakelaardroiknop
drankenhandelaarbiermarsjan
drankenhandelaarbraëre
drempelzulle
driepoligdrêdroad
drijfnatzjiëkenat
dringendrumm
drinkbuskloai
drinkbuspitonne
drinkrietjestreutsjen
dromedariskameel
dronkenpoebeloere
dropjesvlieëskes
druktebegankenesse
druktemakerblagoi
dubbeldubbeltiuëbe
DuitserDenduit
duivenklokkonstateur
duivenmandkeeve
duizelingdroai-ij
dunken (me dunkt)tènkn (tènk-me)
dwarsintwisse
dwars (zitten)schièrlewiep
dwarsliggentwis in de zak
dwingenforseern

E

echoweergawme
echtgenootboas
Eede (Nl)d'Ieë
éénrichtingsverkeersanzeniek

E

eensnukieër
eetbaareedelèk
effen (gelijk)rezze-rezze
egelsteekkelvièrkne
eierdooierdorre van een ej
eierenaars
eierschaaleërschewpe
eigendunktoepé
eigenwijseënzinnig
eindelijkeëndelijn
eindstreepmede
eiwitwit van een ej
eksteroakstere
elastiekrekkere
elektriciteitsnok
elkaarmallekoar
elleboogkneut
ellendemiezere
emmerémmere
engelijle
EngelandIjëlant
EngelseIjëlsman
enkelsknoensels
entenstekng
eretekenmedoalde
erfenisdieëlij
erftantesuikkertante
ergensieverst
ergensieveranst
ergerenambeteern
ernstigserieus
erop aankomenkampen
eruitnoarbuidne
ervendieëwn
erwtjesirreweedn
etagestoasje
eteneedn
even / oneveneffne / oneffne
even / onevenpoar / ongpoar
evenbeeldweergoande

F

familiefamielde
fanfaretmuziek
fauteuilzeedele
feitelijkeëllijn
ferryoverzet
ferryoverzetbjuët
fierovièërdig
fietsframekadrang
fietsframekadrement
fietsherstellervélomoakkere
fietspadvéloboane
fietspedalentertn
fietsstuurgiedon
fietsversnellingsteke
fietsversnellingverzet
fietswedstrijdvélokoers
finishmede
fit (een fit iemand)kwiek (ne kwiekn)
flanelflawijn
flesflasse
flesopeneraftrekkere
fluisterenfeezelen
fluitenschuifelen
fluitjeschuifeldink
foppenbeedhen
foppenbeetpakn
fopspeenteude
fornuis / kookplaatsfernes
fotograafpotredntrekkere
fotograferentrekkn
fototoestelpotredntrekkere
foutdeefo
fout (voetbal)foei
framboosmoerbeze
frangipanefrangsjepanne
fruitwormpjejannekentiek
fuchsiabellebjuëm
funderingsollementn
futpoer

G

gaarzochte
gaasgordijnstorse
garde (keukenaccessoire)snjeeklobbere
gareelgrieuw
garentwijndroad
garnaalginnaort
gasbrander (lassen)salomo
gasfornuisgajzevier
gazongesplen
gebarstengebostn
gebittandn
geblutstgebostn
gebrekkigkaduukkelijk
gebrekkigmank
gebrekkiggebrekkelèk
gebruikenbézigen
gedichtjefabbelken
gedoetantelafeirns
gedroogde bloemenstriuëblomm
geduldpasjense
geduldigverduldig
geeuwengoabn
gegeneerdbeschoamt
gehaktgekapt
geheugenmeemorre
gekookte hamgezoonen espe
gelaatweezne
geldkluidn
gelegenheidokkoize
gelei (van vruchten)drup
gelijkendgestuikt
gelijkspelkiet
geluidlawet
genietengenièrn
geparfumeerd riekensturmen
gereedschapawme
gereedschapskistawmbak
geribdgekerteld
geronnen (bloed)opgedriuëgt
gerstgiste
geruineerdgerèneweert
geslaagdderdeure
geslotentoe
gestremdgeschift
getraptgetortn
geursteentjepisbloksken
gevangenisbak
gevrorengevrozen
gewaagdskabreus
gezelschapkompanie
gierigaardpezewevere
gietijzergeude
gietijzerenfontnen
gijdensliern
gillenschruiëln
gipsploastere
glasgloas
gloeilamppièrken
goederentreinmarsjandieze
goedgeluimdgoegemutst
goedzakdzjoel
golvend haarbekkn
goochelaarschammeteur
gootgrebbe
gootsteenpompstieën
gordelrooszonna
gordijnendrabries
graaggjeirne
graatmagervel-over-tbieën
graatmagerajddemoare
grabbelengrobbelen
grappigleudig
grasmaaiergesmesjiene
graszodegestsjonk
gravendewvn
grensrechterlijntsjesman
greppelgrebbe
griener, huilerbleytmuile
griener, huilertsjiepmuile
griezeligvrieët
groeisprongscheude
groentengroensele
groetenkomplementn
grofgebouwdgestuikt
grotetromgroskis
gulpspriet
gulzigaardschroep
gympantoffelstuurnsletsn

H

haarkrullenkrullewiedn
haarwrongdots
haarwrongveulnest
haastenopkort moakn
habijtpiettelèr
hagelslag (beleg)muizestrontsjes
hakenkrosjeern
hakencrocheern
hakken (hout)kabm
hakken (schoenen)tallongs
halfdoortwissendeure
halfwegowverwee
halsbontvizon
hamespe
hambeenespekneut
handelkomisse
handelsreizigervwoizjeur
handspelejns
handvolpeutsjen
hangertje (halsketting)schabbelierken
hangjongerenleeggaors
hangklok (met slinger)reelateur
hangslotpaddeslot
haringlevoart
harkroake
harkenroakkelen
harten (kaartspel)ertns
heelgjuw
heen-en-terugallé-retoer
Heilige CommuniePlechtige Kommune
hekekne
helemaalgrad
helemaalvanessenteënt
helemaalgiuëmoale
hellingtallu
helling / verval (afvoer)scheude
hemdende
henpoelde
hengelvislijne
hennepzaadkempzoad
herfsttvowndebloarn
herinnerenrabbeleern
herinneren (te binnen schieten)invoawn
herstellenribbereern
herstellenvermoakn
hey / hoihui
hiksnik
hinderenmessann
hinkenmankn
hinkenpikkelen
hoepeloela-oep
hoevebotergoeë bodre
hoeven (het hoeft niet)moen ('t moe nie)
hogehoedjakkobuus
hommelmosbie
honingzjieem
hoofd (schedel)tedde
hoofdkussenovertrekiuëfspeelwme
hoofdpostkantoorgriuëdepost
hoofdvogel (boogschieten)hiuëftgoi
hoofdwondegabbe
hoogjiue
hoogmoediggriuëtsig
hooieuj
hooizoldereujschewf
horenurtn
hortensiaortangsn
houtduifbosduive
houthakkenatkabm
houtwormmeelwe
houweelpiosse
houwenkabm
huidvew
huilenschreemn
huis (groot)blafte
huisraadpottekarie
huisraadsanteboetiek
huisraadpetiekele
huisraadbataklan
hunuwder

I

identiteitskaartpasport
iedereenalleman
ijsberentrèbelen
ijsjekrimken
ijskarkrjèmkerre
ijspegelsijskeels
ik hebke
in de war makenverdestleweern
inboedelbataclan
inboedelpetiekkele
inboedelsanteboetiek
inderdaadmijn-dzjiele
indikken (saus)temperen
ineensowmeenekieër
infarctattakke
infecteren / ontstekenin't koa goan
ingebouwde (kast)ingemoakte (kasse)
ingewandenbeulèën
inhalenverbesteekn
injectiespieëde
inktint
inktvlekintplekke
inlopen (schoenen)intertn
inpakkenamballeern
inprenteninpeeberen
inschenkenuitgiedn
insgelijksvansgelijkke
instorteninstuikkn
integendeelperkontroare
internaatpensionoat
invalleninieënstuikkn
inwijkelingvrendn
inzet (bij spel)inleg

J

jajak, joag, joaj, joas, jam, joag, joas
jachtgeweertwieëliuëp
jammerspijdig
jankenkajiedn
JapannerZjappanees
jarig zijnverjoarn
jenevertsjeunuivere
jennentridderen
jeugdbewegingkajodders
jeugdbrandpuistsjes
jeukiuëkte
jichtbeestsjes
jodiumtinctuurriuëtsele
jonge (kaas)joon (kois)
jongenknechtebrakke
jubeleumzjuubelee
juffrouwieëfraa
jullieguwdere
jutezakboale

K

kaakslagkoaksmeede
kaakslagmuilpière
kaalpletsekop
kaalkopvlieësklakke
kaarskièsse
kaarten (spel)boek
kabelbaanteleferiek
kachelstove
kakofonieblekmuziek
kakofoniekeedelmuziek
kalenderowmenak
kalkenwidn
kameelkemele
kampbivak
kanarievogelkenoar
kandidaatstellenopgeevn
kandijsuikersuikkerkandijs
kanjerkastaar
kanskeure
kapot (stuk)katsjé
KaprijkeKabrijge (g zoals in garçon)
kapseizenommesloan
karnemelkkjirremewk
karnenkjirnen
katapultmikke
kauwgomsjiekke
kerkpolitieswies
kerststal't stalleken van betleejem
kettingkeedne
keukenschodeluis
keurslijfkorsee
keurslijfgijne
keuzeokkoize
kiergerre
kies (tand)boktant
kiestoontuudn
kiezen (keuze maken)uitsteekn
kikkeraaptepui
kikkervisjeputsiuuft
kin (kinnebak)bakuis
kindsnotneuze
kinderenjoons
kindertandjesbiederkes
kinderwagenpoesèdde
kinkhoestkiekkoest
kipoendre
kippenboutkiekebille
kippengaasoenderdroad
kippenhokoenderkot
kippenrenoenderbocht
kittelenkriebelen
kittenkaddejonk
klaargrieëd
klagentruntn
klapluikblaffetuure
klappertjes (speelgoedgeweer)poerkes
kleinpetiederug
kleingeldènkelgewd
kleingeldkluddergewd
kleinzerigekriebe
klep van een petvuej van een klakke
kleuterklasfreubelken
kleuterschoolpapschole
kleuterschoolklenscholeken
kleuterschoolbewoarscholeken
klevenplakkn
klimmenkloaveren
klomp, klompenklobbere, klobbers
kloosterzustermassœur
kluiskoefre
kluiskofrefor
knagenpeuzelen
knapsnew
knapzakkietzak
kneep (knijpen)nebe (nijbm)
kniestootoanebille
knijpennijbm
knikkermoarble
knikkergloi
knikkerenmoarbelen
knipogeneen iuëgskentrekkn
knipogenpinkn
knipperenpinkn
knotwilgtronke
knutselenkarrodn
koeffiezetkaffémesjiene
koeienvlaaiplakinde
koffieverslaafdekafféleude
kokhalzenwurgen
kolen (brandstof)kown
kolen (groente)kjuëwn
kolenhokkowkot
kolenschepkowschubbe
kom (uit de kom raken)nodde (uit de nodde schiedn)
koningkeunènk
koninginnenhapjesvideetsjes
kont (bouwvakkers)spoarpot
kont (dik)indegat
kont (plat)zijpgat
koortsthermometerkorsemeedere
koptasse
koppigaardkop
koppigaardbok
kopstootbok
kordaatardieë
korenbloemkolleblomme
korstkoste
korstkroede
kortafbot
korte sokkenstaaskes
kortsluitingkoersekwie
koteletkortledde
koteletkrammenoade
kotsenspoe-en
koudkajt
koudeschotelkaagnpla
koulijderkatijf
kousenkasches
kraamafdelingmoederuis
krabbenschartn
krantgazedde
krassenschronzn
krat (bier)bak
kredietplak
krentenrozijnn
krijtkruit
kronkel / kronkelskrawiedele / krawiedelijën
kroonkurkscheejken (bierscheejken)
kroonsteenlusterklemme
kroonsteensuikerken
kruis (kruis of munt)weej
kruis of muntweej of kop
kruisbesstekelbeeze
kruisje (op voorhoofd)tseewoardatsjen
kruiwagenkortwoane
krukdreppikkele
krukmewkstoej
krulhaarkroezeloar
kuifveuj
KuifjeKuifken
kuilpjut
kuit / kuitenkiede / kiedn
kurkflokat
kustodde
kussen, zoenentodn
kwarkpladnkois
kwast (kermis)flosj
kweeperenconfituurkwee
kweeperengeleikweedrup
kwezelpasterslebbe
kwijl / kwijlenzjieëver / zjieëveren
kwikstaartjepièrdewachterken

L

laaglieë
laars / laarzenbodde / bodn
ladderlieëre
ladeschof
lampfittingsokè
landbouwgrondlant
landbouwwegmenne
langdradigveel-vijvninzesn
langpootmugnoaldekokkere
lastigvallenambeteern
leedertzieëre
leegmakenuid'eëlen
leerlingscholier
leerlingenvervoerschowbuus
lefkulo
legertroep
legplankschap
leidingwaterkroantsjeswoadere
lekfwiede
lek (lekke band)plat (pladn band / pladde sjiekke)
lekkerlekmijlipken
lelijkljuëluk
LembekeLembege (g zoals in garçon)
lengte (worst)snoare (wjust)
lenigslap
lentetuitkomn
lenteschoonmaakgriuëdekuis
leraarmieëstere
leukleudig
levevieveman
levendigvievug
levenslangawzeleevn
lichaamlijf
lichtljucht
lichten (doen vallen)peutsjenlabm
liedjeveusken
liefstelotsjen
lijdenafzien
lijkwagendiuëwoane
lijmkowtoe
lijmenplakkn
lijnenstreebm
lijsttrekkerkopman
likdoornoksteriuë
likkebaardenlebberen
likkenlekn
likstokflokke
limonadezwoin
limonadesafar
liniaalreele
linkshandigelènksepiuët
linnenlèwoat
lispelensiezelotsjen
loensenscheewkijkkn
loerenpiebm
logementsloabij
loketkiechè
longenloors
longonstekingfleurus
loochenenafstreën
loofgroenze
loondagure
looprekkeeve
loopstuchtig
loopsburmstig
los (zand)muw (zand)
losbolwiedlewoai
loskloppen (eieren)klutsn
lovenbestoefn
lp (elpee)ploade
luchtbuksleutsjesgewière
luchthavenvliegplen
lucifersteksken
luciferdoosjestekkediuësken
luidenluin
luidsprekeroparluir
luierkakdoek / pisdoek
lukraakgoekommut uit
lumbagotverschot
lunchpauzeschof / schoftejt
lustenmeun

M

maaien (gras maaien)afrejn (tges afrejn)
magerespieluide
magneettrekijzere
mahoniehoutakazjoe
makkerkammeroat
malenvermoaln
mannenfietsmansvélo
marshmallowsnonnebiwn
masturberensnokkn (m) / vijren (v)
mayonaisemanèze
meedelijdenkompasse
meelblomme
meenemenmeedoen
meersenmisn
meevalleroeresjanse
meikevermeulnoare
meiklokjemugeetsjen
melkmewk
melktandsuikertant
melocakesneerinnetedn
melodieir
merelmièrloare
messenslijper (beroep)schèresliep
meststofvedde
meteenvandenieëstekieër
meubilerenbemeubelen
Micky MouseMiekie Moes
middagmaalnoeneedne
middendoortoawventdeure
middenscheiding (haar)blesse
mis (kerk)dienst
misdienaarkréoal
misdienaarakkoliet
miskraammisvow
mispelmiezeloane
mistsmjuër
mocht / mochtenmost / mostn
moemoeg
moedkeroize
moedervlekgeboorteplekke
moeiteeffor
moeizaammeeruize
moeizaamsteeg
moestuinlogtink
mogenmeun
mondharmonicamonmeziek
moor (fluitketel)tékedele
morgenmoornt
morsdoodstieëndiuëd
morsenprosn
morsendeefelen
motregenensmokkelen
muggenzifterpezewevere
muizengatmuiznow
munt (kruis of munt)kop
muscaatnodde
muscaatnootkruidnodde
muskusratmijndere
mutstsjoep
mutualiteitziekkekasse

N

naaien (machinaal)stebm
naaigarentwijdroad
naaldnoilde
naastneefest
nachtmerriekoiën drjuëm
nadoenachterdoen
nageboorte (dier)schuuën
nagelnoale
nakomelingkakkenestsjen
natuurlijkveneënst
navelaffele
navelmorrepjutsjen
nazeggenachterzeën
NederlandOlant
neefkozijn
neenni-ek, ni-eg, neej, ni-es, ni-em, ni-eg, ni-es
negatieven (foto)klisjees
nemenpakn
neonlampbuislampe
nergensnieveranst
net (zopas)zjuust
neukenpoebm
neusprutneusbieëstn
niemandgieënieën
nietsniemendalle
nietsnutleeggare
nieuwsbeschieët
nieuwsgierigekerjeuzeneuze
nochtanspertan
nodigvandoen
noedelskneudels
norssteurs
norsebodn
notenleersolfèzje
nuna
nummernjuumeroo
nummerplaatottoplak

O

ochtendnjuchtijnk
ochtendploegvroeën
oliekandelaarkéké
om (boodschappen)achtre (kommisn)
om beurtoveranst
om beurtom toer
omgekeerdoaverechs
ompratenbeklabm
omvallenkibm
omvallenommekibm
omzomeninleën
onbetrouwbaarslènks
onderaanalondere
onderhemdlijveken
onderhoud (auto)smièrij
onderhoudsputsmièrput
onderjurkkommienezon
ondertussentiusndeure
ondertussenampassante
onderwegonder de boane
onderwijzer (lagere school)meestre
ongeduldigeoastigoart
ongeveerowvelijns
onlangsoverloast
onmiddellijksebiet
onnozel doentkawf uidoan
onnozelaargaai
onnozelaarloetsepoep
onozelaarloedere
ontkennenafstreënn
ontkledenomklieën
ontploffenomplofn
ontradenafklabm
ontradenafroan
ontrouwe (in relatei)scheefpoepere
ontrouwe (in relatie)tertre
ontslagenbuidenvlieën
ontsnappen (ontsnapt)weggroakkn (weggegrocht)
onverwachtbotzewfs
onverzorgdeluizegoard
onverzorgdeleure
onvriendelijke (vr)tènke
onweerachtiglaf weer
onwelongemakkelijk
onwerensturmen
onzinkakkedej
onzinprietproat
oogartsiuëgmiestere
oogdruppelsdreubbelkes vjuër in d'juën
oogkleppenpjièrdenbriw
ooglidiuëgscheej
oogontstekingtsiebiuë
oogstoest
oogsten (van graan)pikn (groan pikn)
ooitowvangzeleevne
oomnonkele
oorschelpiuërscheej
oorstokjeiuërekoddere
oorveeglabbetedde
oorveegkoaksmede
oorveegmuilpière
oorveeginte
oorwormjuurebièste
OosteekloJuustekljue
opbergenwegsteekn
opdringenopsolferen
opeensowmeenekieër
opeenvolgendachterodde
opgebaard (liggen)lijkke (lièën)
ophoudenuitschieën
opjagenopkodderen
opkamervajdde
opleidenoplieën
opmaken (bed)moakn
opnieuwopernieuw
opnieuw (doen)erdoens
oprispenopsmijdn
opritmennegat
opschepperbloaze
opschepperbloi
opsteken (haar)opspewn
opstropenopsliuëvn
optiekerbriwmarsjan
opvangcentrumaziel
opvoedenkweekng
opwinden (klok)opdroaën
opzadelen (met)opsowferen
opzettelijkespres
opzettelijkgoetsemoets
opzij gaanmèjdn
opzwellenobloazn
oudersaars
oudersaors
overgangsjarenblokjoarn
overgevenspoe-en
overhoopoverende
overhoopkop-over-kliuëdn
overjaspardesu
overlijdensberichtdiuëbrief
overloop (trap)allé
overslaanoverschrikkelen
overtreffen (in het spel)afdrjuën
overwegtravièr

P

paalstijw
paardenmolenvélomeuleken
paardenzuringpièrdesurkele
paardestaartpeirdekodde
paaseiklokej
paasleliespoasblomn
paneermeelsjabbelure
pantoffelssletsn
papaverkolleblomme
parkietpierus
parmantigpront
parochieproche
parochiebladtbladsjen
Pasenklokke
pastoorpastre
patience (kaartspel)twieënvijftigen
pauwpajoo
pauzerepoo
peerpjirre
pekinees (hond)preudelekkerken
peniskoane
penisje (kind)piedekodde
peperkoeklekkerkoeke
per-sémowgree
perceelparlafte
perzikpeesje
pestenkljuëdn
petklakke
peterselieperselle
piekerenpraktizeern
piepschuimisomo
pier (aardworm)teek
pijnzieëre
pijppuibe
pijpenafzuiën
pindaoabenodde
pinksterensijnksn
pisbakpiesiene
pittenkerns
pladijsploide
plafondblafon
plagentridderen
plagenkuwn
plak / plakjeschelle / schelleken
plakband (doorzichtig)lakskes
plankgasplansjee
plasijsploade
plastiekjemiekatsjen
platte schuurborstelpladde zeu
plattelandboernbuidn
pleisterlaksken
pleisterwerkbezetsele
plettenmoezelen
plonsenpletsn
plooirokpliseerok
plotsawmeenekieër
pluisbaardjekiekenboard
pluisjepluchken
poederpoeëre
poef (tegoed)plak
poepslaagpoepsuikkere
poetsenkuisn
poetsvrouwkuisvroaa
pokenkodderen
polsen, aftastentinsen
pony (kapsel)froefroe
pony (kapsel)veuj
pookkodderoare
pookkoderoak
PopeyPopui
popnagelspoeprievedn
populierwoaibjuëm
populierkanada
portefeuilleportefoelde
portiepossétsjen
postbodefakteur
postzegeltembere
potloodslijperschièrpere
poutrellepietreij
prakkensmuisteren
pratenbabbelen
preciessekuur
preistengelpijl (preë)
prentjezantsjen
preskopjuftflakke
pretentieuze (vr)predde
priemelsene
prikkensteekkn
prikkenstekng
problemenlavuidn
problemenvodn
profiteurschuimere
proppenschieterklakkebusse
propvolstampvow
pruikpruuke
pruimtabaksjiekketoebak
puddingkrieèmpap
puntmutspinnemutse

R

raamkassijn
raamruide
raaroardig
rabarberreboarbele
racefietskoersvélo
radengroan
radiozenderpost
rafelen (uitrafelen)fiètselen (uitfiètselen)
ragebolkobbejoare
rakelingsschièrlings
rammelaarkleuderspoane
rammelenlodderen
rammelenreudelen
rammelingveddij
rapzieëre
rapenljuëf
rareoardegoart
rauwgraj
rechterzjuze
rechtsomkerenommekieërn
rechtuitrechtendeure
redenerenrezeneern
redeneringraizon
redetwistenerrebekn
reeksreesum
reeksriësem
reep (chocolade)latsjen (sjokla)
reflectorenkaduen
regelenarranzjeern
regelmatigdikkels
regenreene
regenenvloaën
regenjasannerak
regenpijpreengodde
reikengrobbelen
reiskoffervalieze
reklamedrukwerkréklammebloarn
remmenfrenn
rennengedn
restjetreut
reumaflasijn
reumatrommeties
ribfluweel (ribfluwelen)panne (pann-nen)
richtingaanwijzerpinklucht
rijrodde
rijdenraan
rillendudderen
ritstiridde
roddelenkomeern
roekeloosvjuërvoarnd
roggeroo
roggebroodronenbriuët
rollebollendzjakkeleurn
rolluikenpersínn
rolmopspeekeloarènk
rommeldrets
rommelbucht
rommelenroefelen
ronddwalenrontsjokkelen
rondgangommegank
rondkomentoekomn
rood wordenbleuzn
rooien (aardappelen)steekn
roos (haar)pellekes
roostergrielde
rotvort
rotonderonpunt
rottenvurtn
RTBfBruuselfrans
rubberkajtsjoe
rubberlijmsoluuse
rugpijntsiatiek
ruienruivn
ruiken(ge)riekkn
ruilenverwisselen
ruiten (kaartspel)koekns
ruitjeshemdkarro-ende
rukkensnokkn
rupsrispe
rustgerust
ruzieruiëze
ruzieboel
ruzieruize
ruziespurre
ruziemakenessepikn
röntgenfotosplakkn
röntgheniekstroaln

S

salamisjèrvela
samentjuube
samenrapenbeiëngrobbelen
sanseveria / sanseveria'slaawijvetoo / laawijvetoon
Sas van Gent (Nl)tsas
saussasche
scènepantemiene
schaafselschoavelijn
schaafwondekassejbrant
schaal / schelpschewpe
schadescho
schaduwschoa
schaduwscho
schakelaarknop
schamenzjeneern
schamen (zich schamen)beschoamt zijn
schap (plank)bert
scharnierenleejns
schedelersenpanne
scheenbeenschene
scheermesschis
scheetbilleslissere
scheetscheede
scheetmufte
scheidenschieën
schemerendumsteren
scheut (vloiestof)klets
schiften (saus)kabbelen
schilschelle
schildervirwoare
schillenschewn
schilmesirabbelmesken
schipbjuët
schoensmeerschoenblènk
schoenstrikkennessels
schok (elektriciteit)pièëre
schok (elektriciteit)snok
schommelbijze / biezebijze
schommelstoelwipstoei
schoolrapportbuletijn
schoorsteenschaa
schootrijdenjuutsepièrtsen
schoppenschubm
schoppen (kaartspel)pijkkes
schouwkave
schramscharte
schrapenschreebm
schrift (slordig)hoanepiuëdn
schriftjekajé
schrikdraadsnokdroad
schrikkenverschiedn
schroevenvijzn
schroevendraaiertoernavies
schuifafslierboane
schuimkraagkow
schuimkraagkol
schuimspaanvisspoane
schuinnoens
secretarisseeketjèr
seldersewdereë
seringduimkes
sfeerambiance
sidecarsiedekerre
sikgieëdeboard
sinaasappelabbelsien
Sint-Jan-In-EremoTsjientsjan
Sint-JuttemisSent-Bammes
sintelszenders
SinterklaasKlois
sinterklaasgeschenkkloas
slaagdessij
slaagpeuderij
slaapvoak
slaapkleedtaboard
slabbetjezjieverlap
slagboombarrieële
slagerslachtere
slangwaterpassnuitpas
SleidingeSlenne
slenterenslentevejntn
slijkmorre
slijpen (messen)wedn
slijtageslede
slikkenzwewgn
slinger (opwindsleutel)droëlijnk
sliptongetjeschartongsken
slokzwewg
slopenafsmijdn
slordigluiëzig
slordig schilderenklatpodn
slordigaardluiëzigoart
sluierviuële
sluik haarpiereverdriet
sluimererwtenschewpeireweedn
sluitentoedoen
sluwlieëp
sluwuitgezjieëkt
smaakgoeste
smakelijkgesmoakelijk
smeersmièrsele
smeren (boterham)briën
smeulenvunzn
smeulenvoinzn
smidsmet
smidsesmesse
smoesjefoefken
smoorverliefdschijdezot
snauwensnakkn
sneeuwsniee
sneeuwmansnieevent
snelbindervélorekkere
snelkookpansnewkokkere
snijtandvjuërtant
snipperssnikkelèën
snoeischaarsikateur
snoepspekn
snormoestasch
snormoestasj
snotsnoddekisse
sodaseldesoe
soeplepelpoalleebele
soezen (naslapen)uitluizn
somsvanneffentejt
somsallemets
somsteefatejt
soortgenotenkonsortn
soppendobm
spaakspieëkke
SpanjeSpoin
spanvijssergeant
spartelenkrawiedelen
spatlap (voertuigen)gardeboe
spattenspeddn
speculoosspekeloasekoeksken
speelkwartierspeeltejt
speelplaatskoer
speelplaats (school)koer
spekbuikschoddele
speld / speldenspelle / spewn
spelingspew
spiegeleipièrdeniuu
spiekbriefjezeurbriefken
spieren (biceps)forsebawn
spijbelenbrosn
spijkerbroektexasbroek
spinkobbe
spinnenwebkobbenedde
spionerenafspien
spitsmuispiepdow
spitsmuispiebedolleken
splintersplentre
spoelbobène
spoelbobijne
spoorwegroede
spoorwegijzerenweg
spreekuurzidure
springtouwdanskjuuërde
springveerrésor
sprookjevertewselken
sprot (vis)scharduin
spugenspiigelen (g zoals garçon)
spuitwaterbrongwoadere
staakbonenpissebjuënn
staanlamplampadièr
staartkodde
stalstow
stangbarre
starengoabn
stationstoasje
steedsvalangsom
steek (van insekt)stek
steek (van wesp)stroal
steenslagbriekaljong
steigerstaketsele
stekkerprieze
stelendievn
stelenschieëfsloan
stembiljetkiesbrief
stengelsteew
sterkedrankkortndrank
stervenkrepeern
stevige kostkloek eedne
stijfkloppen (eiwit)snieëklobm
stikken (naaien)stebm
stofblikvoagblek
stofjaskiew
stokbenenspieluidebiënn
stoken (ruzie)opmoakn
stomerijdriuëgkuis
stoofvleesstovereë
stootkarsteekkerre
stop! / sta!auw!
stopkontaktprieze
stoppelbaardsteekkelboard
stoppels (veld)strobbews
stoppenuitschieën
stopverfmastiek
storing (tv)snieë
stotterenoakkelen
straatgootkanivo
straathondstratjee
straatloperstroatdwej
straatventerrondliuëbere
straffenstraf-uitdeeuwn
stripverhaalprentsjesboek
strostrjuët
strostriuët
strookrieëp
stroopsierobbe
stropdasplastron
stropenpejnsn
struikelenstrobbelen
studeren (hij studeert voor ...)goan (ij goa viuër ...)
stuitbeenstièrtebeentsjen
stuiterenbotsn
stukadoorplakkere
stukmakenvermiuësen
suikerklontjekluitsjen suikkere
sweaterswiedere

T

taartvormtoarteblek
tachtigtaantig
tafeleindjuufent
tafelkleed (plastic)twoilsiree
tafelvoetbalkiekkere
tafelvoetbalkiekeren
tailleleens
talgklierzwelling (oogzweer)vjèrkespuiste
tandartstantiest
tandbeugelapparèj
tandbeugelbrej
tandbeugelbreëre
tandvullingplombage
tandwielkanwiel
tandwiel (fiets)platoo
tapijtmadde
tarweturwe
teckeldazont
teenslipperszieësletsn
tegelijkan-passante
tegenteene
tegendraadskontekroaks
tegenslagmowsjanse
tegensprekenreudelen
tegenvallermowsjanse
tegenzittenteensloan
teilbassijn
telefonerenbewn
televisiekanaalpost
tenslotteviuërtvandereste
tenzijtewoare
tepelsmemn / loezememn
terugwere
terugslagwerebots
terwijlbinst
tetanusdeklem
tevergeefsverlore
thermosverwoarmpulle
thuiskomen (duiven)stuikkn
tijdensbinst
tijdigintets
tijmteemus
tochawgelijk
tochniettendoet
tochttrok
tochtentrekkn
tochtgattrekgoat
tochweltoet
toegangskaartjeentreekoarte
toestaan / toelatenmeun
toestemmingtoeloadij
toetakelenschamoteern
toeterentrompm
toevoegenbêdoen
toiletvertrek
tol (speeltuig)top
tompoesboeksken
tongtoo
tong uitstekenblekng
tongzoenenmuiln
tongzoenentooën
tossenopsmijdn
totaalverliespjèrtotoal
touwkjuurde
touwkjuërde
traanogentsjiebuën
tralietroalde
trappentertn
trappen (fiets)tertn
trappers (van een fiets)tertn
tredetert
treinticketcoupon
trek (zin)goestè / goeste
trekstang (van kar)dejsle
treuzelenfeudn
treuzelentrjuntn
trillendoaveren
trogvoerbak
tros (druiven)krabbe (druivn)
trotsovièërdig
truiplovere
trutseude
trutkwene
truweeltrawieële
tuberculosetièrij
tuinhuiskot-in-den-of
tuinmanhovenier
tuinslangspieëde
tukjetrok
tunneltuunijw
turnleszjiemlastieklesse
tvtelevieze
tweedehandsokoize
tweepoligtwiedroad
tweespalttwieëspan
tweezijdigweeskantn
twijgwisse
twixreejder

U

uiandzjuun
uiereur
uitdeukenuitblutsn
uitdruipen (laten uitdruipen)verzijbm
uiteindelijkeëllijn
uitgeputde-nekkaf
uitgeven (geld)verteuderen
uitgietenuitkibm
uitgietendzjakkn
uitglijdenuitsliern
uitjouwenuitschijdn
uitkeringtrok
uitlaatsjarzebuize
uitlachengridn
uitlekken (laten uitlekken)verzijbm
uitpakkenuideëlen
uitrusten (voorzien van)inspann
uitscheldenverwijdn
uitschuddenuitsloan
uitstortenuitkibm
uitvegenaffoaan
uitvliegenuitlieën
urinerenzieëkkn

V

vaandelvoine
vaarsviëzze
VaartstraatDevoaert
vaatschoddels
vaatdoekschoddelvodde
vaginapreude
vakantievakanse
vakmanstielman
val (nw)tuimelperte
val (om ongedierte te vangen)slag
val (vb mollenval)kip (vb mollekip)
vallenvawn
valpartijtuimelperte
valsspelenzeurn
vanilepuddingkrièmpap
varkentsjuët
varkenvièrkne
varkensstalvièrkestow
vaststellingkonstetoise
veer (mechanisch)résor
veer (veder)pluime
vegetarischkonijneedn
veiligheidsspeldtoespelle
veinzengeboarn
veldakkere
veldwachtersjampiddere
veldwegslag
venstervuistere
vensterbank(vejnster)tabledde
venterleurdere
ventielsappabbe
veranderen (weer)ommesloan
verband (ehbo)winde
verband (ehbo)windsle
verbergenwegsteekn
verderviuëdere
verdiepstoasje
verdrinkenversmuërn
verdwalenverloreliuëbm
verfrommeldgekriuëkt
verfspattenvirfplekn
vergietstromijne
vergrootglasloepe
verkeerd / foutkliuëtvis
verkeersbordplakkoat
verkeerslichtenrjuuëluchtn
verkeringkennesse
verkiezingenkiezij
verkoudheidvalij
verkreuktgekriuëkt
verkwistenvermuësn
verkwistenopdoen
verkwisten (geld)verteuderen
verlangenlijën
verleidenverlieën
verlofkonzjé
vermagerenvermoarn
vermengenmijlen
vermoordendjuëdoen
vernielenrankedn
verprutsenvermassakreern
verschillendetefrente
verslikkenverkieërt schiedn
versnellingvitisse
verspillenvermiuësn
verstandskieswijseidstant
verstoppenwegsteekkn
verstoppenwegsteekn
verstoppertjepiepekun-duik
verstoppertjeduikkerken
verstoppertjeduikerken
verterenvergoan
vertragingretaar
vervelenverlieën
vervelenteensteekn
vervelendambetant
vervelendbeuj
vervelendverlieët
vervolgensviuërtvandereste
verwaarlozenverneglizjeern
verwelkenverslonzn
verwennenbedirvn
verweren (zijn best doen)wièërn
verwijtenuitschijdn
verwondenzieëredoen
verzamelaarkoleksjoneur
verzamelingkolekse
verzekeringaschranse
verzinnenuitstuikn
verzinnenuitstuikkn
verzwikkenommesloan
veterschoenstrek
vieruurtjekaffétejt
villenstriuëbn
viltfeudere
viooltjes (bloemen)violedn
vlagtrapoo
vlakafbotweg
vleesbroodfriekandon
vleesnatjeugd
vleienfieeuwn
vlekplakoastre
vleugel / vleugelsvloarink / vloarijn
vliegenraamsalezie
vliegtuigvlieëre
vliegtuigvliere
vlindervliebat
vloekenkedderen
vlokkeriggekabbelt
vlugzjiere
vochtigklamp
voederbakkrebbe
voelengewoarewoorn
voetbalveldvoetbalplen
vogelveule
vogelkooimuide
volvow
volgende jaartenoaste joar
vollediggiuëmoal
volledigvanessenteënt
volstrektoegenoamt
vonk / vonkengejnstere / gejnsters
vooraanowviuërne
voordeligprofijdug
voordragen (poëzie)deklammeern
voorjaaruitkom
voorjaartuitkomn
voorschortboezjeroen
voorstellingkonsièr
voortdurensstangfastig
voortmakenaffeseern
voortuinviuuërnuit
vooruitgangavanse
voorvork (fiets)foersje
vorig jaarpasseede joar
vorkferset
vorkheftruckklark
vorstvust
vouwenpleun
vriendmoat
vrijgezelalieënstoanden
vrijgezel (m)jonkman
vrijgezel (v)jonket
vrijlopen (fietspedalen stil houden)liuëzn
vroedvrouwachterwoarsteriè
vrouwwijf
vrouwvramejns
vrouwenfietsdamvélo
vuilniswagenvuijkerre
vuistenknuistn
vuistslagmeukke
vulpenportepluum
vuurvier

W

waardewirde
waarschijnlijkgiuëwzekkers
WaarschootWoischuët
WaarschootWoaschjuët
wablieftwa / wadde
wagen (rijtuig)kerre
wagen (riskeren)affetuurn
wagen (riskeren)verviuëderen
wagen (voertuig)kerre
Walloniëdewoaln
wandtegelsfieansn
wangkoakke
wanordeerlewoasse
wanordeutsekluts
wapperenflabberen
warempelmijndziele
warempelmijndzielijns
warmwaterkruikboejodde
waswaste
wasknijperwasspelle
wastafellavakrom
wat?wadde?
waterpokkenwintpokn
wedstrijdkampstrejt
wedstrijdprijskamp
weduwewee
weduwnaarweewoare
weegschaalbaskuul
weesweeskind
weg (onverharde)weelink
wegwezenopkroamm
weidehekboalde
welkewewkstn
wellichtallichte
wellichtverzeekkesrt
wentelteefjesverloornbriuët
werklozedobbere
werpensmijdn
werphengellansjee
wespstroalbie
wezelvisse
wezelmuizont
whist (kaartspel)wiezn
wiedenkabm
wigspie
wijwuwdere (we-wuwdere)
wilgwuwg
wimperpinker
windturbinewindmeulne
winkbrauwwimbraa
winkelrekschap
winterkoninkjekneutsjen
wip (boogschieten)(goi)pisse
wip (speeltuig)wipplanke
wipneus (spottend)kapstok
witloofbruuselsliuëf
witloofgratinesperollekes
woedekolljère
woedekollirre
woelenvroedelen
woningdoenij
woonwagenkiekasse
woordbreuk plegenbieewn
woordenboekdieksenèr
woordenboekdiksjonèr
worstwust
wortels (van bomen)strobbels
wrang (smaken)zjirp
wratwurpe
wurgenversmachtn

X

x-benenpispjuëdn

Z

zaagselzoaëlijn
zachtzochte
zadelzoale
zakkluts
zakdoek(zak)neusdoek
zakgeldpree
zaklamppiele
zakmespennemes
zandzakvoederlanderken
zanikenwiurtelen
zanikenkriebm
zanikentruntn
zeefzifte
zeepzjiebe
zeepsopliuë
zeispikke
zeis (korte)pikke
zeis (lange)zesjne
zekerverzekkerst
zekerveneënst
zeker (toch wel)toet / toetoet
zekeringplon
zekeringautomaatdiezjonkteur
zelfklever / stickerafplakkere
ZelzateZewzoade
zemelenveezewls
zenuwenzeemels
zenuwenzeelws
zenuwpeesvrikkelgat
zeurenneudn
zeurentruntn
zeven (soep)deuresteekn
zeverprietproat
zielerustzielezoalughet
zigeunerboiémere
zijzuwdere (ze-zuwdere)
zin (trek)goestè
zinkputstirfput
zitvlakgat
zoalsgelijk
zoethoutkalliesedrup
zolderibberste
zomaarbotsewfs
zometeenseffes
zonnesteekzonneslag
zoonknechtjonk
ZuidstraatZejstroade
zuigentsjoezn
zuigvlektsjoezeplekke
zuiver (zuiver water)kloar (kloar woadre)
zure bollen (snoep)muilntrekkers
zuurkoolsjoekroet
zuurpruimpin
zwalpenzweffelen
zwaluwzwoalme
zwanger (zwanger zijn)poziese (in poziese zijn)
zweepwisse
zweerzwirre
zwelgjeklutseken
zwembadzwemkom
zwichtenpleun
zwoeldoef

2 opmerkingen

  1. Het wordt meest gesproken in het westelijk deel van Kaprijke.Ook gedeeltelijk in Eeklo " De Dennenbos" Waarschijnlijk komt het van een oud Franse uitdrukking " petite tonne"