Vertaal
Naar andere talen: • duizend > DEduizend > ENduizend > ES
Definities op Encyclo.nl: duizend (8x)
Vertalingen duizend NL>FR

duizend

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ˈdœyzənt]

1.000 - mille

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
duizend (znw.) millier (m)
duizend mille
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `duizend`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: duizendtal
NL: mille

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: drie duizend FR: trois mille
NL: Duizend-en-een-nacht FR: les Mille et une Nuits
NL: enige duizenden soldaten FR: quelques milliers de soldats
NL: bij duizenden FR: par milliers

Download de Android App
Download de IOS App