Vertaal
Naar andere talen: • beschikking > DEbeschikking > ENbeschikking > ES
Definities op Encyclo.nl: Beschikking (26x)
Vertalingen beschikking NL>FR
de beschikking (v) destin (m) ; destinée (v) ; sort (m) ; décision ; disposition (v) ; disponibilité (v) ; décret
beschikking ordonnance ; arrêté ; décision ; décret
Bronnen: Wikipedia; Bouwwoordenboek; interglot; Omegawiki.org; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `beschikking`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: beschikbaarheid
NL: decreet
NL: destinatie

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: ministeriële beschikking FR: arrêté (le) ministériel
NL: gunstige beschikking FR: avis (le) conforme
NL: ter beschikking stellen FR: mettre à disposition

Download de Android App
Download de IOS App