Vertaal
Naar andere talen: • oseille > DEoseille > ENoseille > ES
Definities in het Frans: oseille (1x)
Vertalingen oseille FR>NL
oseille (v) zurkel ; de veldzuring (v)
oseille zuring
Bronnen: Wikipedia; Horecagids

Voorbeeldzinnen met `oseille`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App