Vertaal
Naar andere talen: • ramener > ENramener > ESramener > NL
Definities in het Frans: ramener (2x)
Vertalingen ramener FR>DE
ramener (ww.) holen (ww.) ; rückerstatten (ww.) ; zurückschicken (ww.) ; zurückerstatten (ww.) ; zurücksenden (ww.) ; zurückbringen (ww.) ; zurückschaffen (ww.) ; zürückschicken (ww.) ; zustandebringen (ww.)
ramener zurückrechnen
Bronnen: Wikipedia; interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `ramener`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: amener
FR: attirer
FR: entraîner
FR: rapporter
FR: réduire
FR: rétablirDownload de Android App
Download de IOS App