Vertaal
Naar andere talen: • kernel > DEkernel > ESkernel > FR
Vertalingen kernel EN>NL

1 the softer substance inside the shell of a nut, or the stone of a fruit such as a plum, peach etc.
pit

2 the central, most important part of a matter.
kern
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the kernelde kernel ; de kern ; de ontsteking (v) ; de lont ; de pit ; vruchtenpit (znw.) ; de kaarsenpit
kernel nucleus ; ziel ; pit ; kern ; binnenste ; maïskorrel ; kernprogramma
Bronnen: Vlietstra; interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `kernel`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: meat
EN: plant part
EN: plant structure
EN: stoneDownload de Android App
Download de IOS App