Rijmwoorden

Toon rijmwoorden

Uitdrukkingen, Rijmscore 3/3

de Koning is onschendbaar
breed gebaar
Een leven zonder boeken is onleefbaar
(dat boek) is niet langer verkrijgbaar
bij elke boekhandel verkrijgbaar
kaarten alleen voor leden verkrijgbaar
overal verkrijgbaar
Ook een slappe dweil is onkreukbaar
Paarden zijn voorspelbaar onvoorspelbaar
Idealen zijn niet uitwisselbaar
die slag is niet haalbaar
Geluk is niet te koop, wel betaalbaar
Vrede is ondeelbaar
in het openbaar
licht verteerbaar
zwaar verteerbaar
Nutteloze dingen vind ik onmisbaar
Ware originaliteit is onleesbaar
dat argument is niet voor bestrijding vatbaar
voor rede vatbaar
voor uitbreiding vatbaar
In de steden wordt de tijd zichtbaar
Iemand die niets verlangt is onzichtbaar
niet toelaatbaar
hij is door en door onbetrouwbaar
Het ondenkbare is onuitroeibaar
Je beste vriend is onvervangbaar
Niemand is uniek, wel onvervangbaar
(hij sloeg erop) van heb ik jou daar
achteruit daar
een knal van heb ik jou daar
hei daar
het spookt daar
hier en daar
opzij(de) daar
te meer daar
de heer B. aldaar
goed gaar
hij is niet gaar
niet gaar

1000 woorden, Rijmscore 3/3

aar
rogge-aar
tarwe-aar
baar
draaibaar
gabaar
duldbaar
onduldbaar
vervreemdbaar
onvervreemdbaar
onontvreemdbaar
brandbaar
onbrandbaar
verbrandbaar
ontbrandbaar
onschendbaar
wendbaar
onafwendbaar
aanwendbaar
uitzendbaar
ontbindbaar
onontbindbaar
vindbaar
terugvindbaar
onvindbaar
aanvaardbaar
onaanvaardbaar
onverwoordbaar
onbeantwoordbaar
scheidbaar
afscheidbaar
onafscheidbaar
onscheidbaar
ononderscheidbaar
afleidbaar
onlijdbaar
herleidbaar
onherleidbaar
vermijdbaar
onvermijdbaar
benijdbaar
snijdbaar
uitbreidbaar
berijdbaar
onberijdbaar
strijdbaar
verrijdbaar
downloadbaar
oplaadbaar
waadbaar
doorwaadbaar
ondoorwaadbaar
onverzaadbaar
houdbaar
onhoudbaar
onderhoudbaar
beïnvloedbaar
opvoedbaar
smeedbaar
kneedbaar
besteedbaar
gebaar
tegengebaar
handgebaar
zegegebaar
gewoontegebaar
armgebaar
wegwerpgebaar
vredesgebaar
wanhoopsgebaar
verzoeningsgebaar
strafbaar
niet-strafbaar
trefbaar
ontrefbaar
onovertrefbaar
ontplofbaar
overerfbaar
beschrijfbaar
onbeschrijfbaar
afschrijfbaar
ondoofbaar
geloofbaar
kloofbaar
handhaafbaar
afschroefbaar
proefbaar
uitgeefbaar
leefbaar
onleefbaar
schuifbaar
inschuifbaar
verschuifbaar
uitschuifbaar
weerlegbaar
onweerlegbaar
uitlegbaar
onzegbaar
opzegbaar
onopzegbaar
verzadigbaar
onverzadigbaar
verdedigbaar
onverdedigbaar
verenigbaar
onverenigbaar
reinigbaar
vernietigbaar
wijzigbaar
volgbaar
navolgbaar
onnavolgbaar
vervolgbaar
overbrugbaar
onoverbrugbaar
verkrijgbaar
onverkrijgbaar
bejaagbaar
draagbaar
ondraagbaar
verdraagbaar
overdraagbaar
opvraagbaar
vervoegbaar
toevoegbaar
raadpleegbaar
weegbaar
beweegbaar
onbeweegbaar
buigbaar
onbuigbaar
verbuigbaar
onverbuigbaar
pakbaar
rekbaar
aftrekbaar
belastingaftrekbaar
intrekbaar
uitrekbaar
uittrekbaar
beschikbaar
onbeschikbaar
klikbaar
aanklikbaar
onwrikbaar
onverwrikbaar
onverwelkbaar
dankbaar
ondankbaar
denkbaar
ondenkbaar
uitzwenkbaar
drinkbaar
ondrinkbaar
onzinkbaar
merkbaar
onmerkbaar
werkbaar
bewerkbaar
onwerkbaar
verwerkbaar
onverwerkbaar
plukbaar
afdrukbaar
samendrukbaar
onsamendrukbaar
onkreukbaar
lijkbaar
blijkbaar
vergelijkbaar
onvergelijkbaar
onverwezenlijkbaar
bereikbaar
onbereikbaar
strijkbaar
onontwijkbaar
rookbaar
laakbaar
maakbaar
volmaakbaar
genaakbaar
ongenaakbaar
onkraakbaar
aanraakbaar
onaanraakbaar
wraakbaar
onwraakbaar
boekbaar
vloekbaar
doorzoekbaar
breekbaar
afbreekbaar
onbreekbaar
verbreekbaar
onverbreekbaar
bespreekbaar
onbespreekbaar
aanspreekbaar
onaanspreekbaar
uitspreekbaar
onuitspreekbaar
ruikbaar
bruikbaar
onbruikbaar
herbruikbaar
verbruikbaar
handelbaar
behandelbaar
onbehandelbaar
onhandelbaar
ononderhandelbaar
verhandelbaar
middelbaar
bemiddelbaar
onbemiddelbaar
betwijfelbaar
onbetwijfelbaar
ontwijfelbaar
knuffelbaar
regelbaar
schakelbaar
afschakelbaar
wankelbaar
onwankelbaar
prikkelbaar
stapelbaar
voorspelbaar
onvoorspelbaar
wisselbaar
omwisselbaar
inwisselbaar
verwisselbaar
onverwisselbaar
uitwisselbaar
telbaar
aftelbaar
kantelbaar
ontelbaar
stelbaar
bestelbaar
onbestelbaar
tegenstelbaar
instelbaar
herstelbaar
onherstelbaar
verstelbaar
voorstelbaar
onvoorstelbaar
vaststelbaar
tilbaar
ontilbaar
onstilbaar
afrolbaar
oprolbaar
verrolbaar
invulbaar
vervulbaar
onvervulbaar
feilbaar
onfeilbaar
peilbaar
onpeilbaar
recyclebaar
schaalbaar
haalbaar
onhaalbaar
herhaalbaar
onherhaalbaar
achterhaalbaar
onachterhaalbaar
verhaalbaar
bepaalbaar
betaalbaar
terugbetaalbaar
onbetaalbaar
vertaalbaar
onvertaalbaar
voelbaar
navoelbaar
invoelbaar
deelbaar
mededeelbaar
onmededeelbaar
ondeelbaar
onverdeelbaar
heelbaar
speelbaar
bespeelbaar
onbespeelbaar
afspeelbaar
onspeelbaar
aanspeelbaar
ruilbaar
ontvlambaar
tembaar
ontembaar
dimbaar
onbeklimbaar
verwarmbaar
vormbaar
hervormbaar
vervormbaar
onoverkoombaar
onontkoombaar
ontoombaar
benoembaar
onbenoembaar
herbenoembaar
onnoembaar
afneembaar
opneembaar
verneembaar
waarneembaar
onwaarneembaar
uitneembaar
aanneembaar
onneembaar
uiteenneembaar
pruimbaar
planbaar
manbaar
uitoefenbaar
vereffenbaar
onloochenbaar
kenbaar
berekenbaar
onberekenbaar
afrekenbaar
toerekenbaar
ontoerekenbaar
verrekenbaar
onkenbaar
herkenbaar
onherkenbaar
verkenbaar
onmiskenbaar
openbaar
semi-openbaar
niet-openbaar
semiopenbaar
veropenbaar
inbaar
oninbaar
winbaar
onverwinbaar
onoverwinbaar
waterverdunbaar
schijnbaar
verkleinbaar
onverkleinbaar
bedienbaar
afzienbaar
onafzienbaar
overzienbaar
onoverzienbaar
voorzienbaar
onvoorzienbaar
verschoonbaar
onverschoonbaar
toonbaar
ontoonbaar
aantoonbaar
vertoonbaar
bewoonbaar
onbewoonbaar
begaanbaar
onbegaanbaar
scanbaar
onverslaanbaar
bestaanbaar
onbestaanbaar
verstaanbaar
onverstaanbaar
onweerstaanbaar
onuitstaanbaar
doenbaar
ondoenbaar
verzoenbaar
onverzoenbaar
beleenbaar
uitleenbaar
trainbaar
isobaar
behapbaar
klapbaar
inklapbaar
opklapbaar
neerklapbaar
uitklapbaar
aftapbaar
opbaar
onklopbaar
grijpbaar
ongrijpbaar
begrijpbaar
onbegrijpbaar
koopbaar
afkoopbaar
omkoopbaar
onomkoopbaar
verkoopbaar
onverkoopbaar
beloopbaar
beroepbaar
oproepbaar
herroepbaar
barbaar
cultuurbarbaar
onontwarbaar
benaderbaar
onbenaderbaar
raderbaar
overschilderbaar
veranderbaar
onveranderbaar
wonderbaar
zonderbaar
invorderbaar
opvorderbaar
verwijderbaar
ontcijferbaar
onontcijferbaar
verzekerbaar
onverzekerbaar
verbeterbaar
onverbeterbaar
onsplinterbaar
afluisterbaar
leverbaar
verzilverbaar
octrooieerbaar
subsidieerbaar
verifieerbaar
falsifieerbaar
definieerbaar
ondefinieerbaar
differentieerbaar
duurbaar
verhuurbaar
onverhuurbaar
stuurbaar
bestuurbaar
onbestuurbaar
dierbaar
financierbaar
verklaarbaar
onverklaarbaar
bevaarbaar
onbevaarbaar
ervaarbaar
bewaarbaar
vervoerbaar
uitvoerbaar
onuitvoerbaar
eerbaar
waardeerbaar
onwaardeerbaar
studeerbaar
begeerbaar
regeerbaar
onregeerbaar
corrigeerbaar
beheerbaar
royeerbaar
niet-royeerbaar
omkeerbaar
onomkeerbaar
traceerbaar
ontraceerbaar
leerbaar
recycleerbaar
controleerbaar
oncontroleerbaar
moduleerbaar
formuleerbaar
cumuleerbaar
manipuleerbaar
smeerbaar
programmeerbaar
onberedeneerbaar
combineerbaar
oneerbaar
genereerbaar
integreerbaar
filtreerbaar
registreerbaar
demonstreerbaar
manoeuvreerbaar
modificeerbaar
kwantificeerbaar
identificeerbaar
justificeerbaar
generaliseerbaar
mobiliseerbaar
realiseerbaar
kristalliseerbaar
communiceerbaar
reproduceerbaar
analyseerbaar
incasseerbaar
adresseerbaar
dateerbaar
constateerbaar
interpreteerbaar
consulteerbaar
hanteerbaar
onhanteerbaar
implanteerbaar
implementeerbaar
patenteerbaar
disconteerbaar
demonteerbaar
verteerbaar
inverteerbaar
onverteerbaar
converteerbaar
licht verteerbaar
exporteerbaar
exploiteerbaar
objectiveerbaar
weerbaar
afweerbaar
onafweerbaar
oorbaar
hoorbaar
onhoorbaar
onoorbaar
opspoorbaar
verstoorbaar
onverstoorbaar
verbeurbaar
onnaspeurbaar
bespeurbaar
lasbaar
inpasbaar
aanpasbaar
toepasbaar
wasbaar
afwasbaar
onlesbaar
misbaar
onmisbaar
wisbaar
onafwisbaar
uitwisbaar
onuitwisbaar
dansbaar
afgrensbaar
cijnsbaar
losbaar
aflosbaar
onaflosbaar
oplosbaar
onoplosbaar
wateroplosbaar
beheersbaar
onbeheersbaar
kwetsbaar
niet-kwetsbaar
onkwetsbaar
splitsbaar
plaatsbaar
herplaatsbaar
verplaatsbaar
toetsbaar
onblusbaar
onuitblusbaar
opeisbaar
bereisbaar
nawijsbaar
bewijsbaar
onbewijsbaar
onafwijsbaar
aanwijsbaar
toewijsbaar
kiesbaar
herkiesbaar
verkiesbaar
onverkiesbaar
herverkiesbaar
bevriesbaar
verwaarloosbaar
opblaasbaar
zelfopblaasbaar
leesbaar
afleesbaar
onleesbaar
uitleesbaar
geneesbaar
ongeneesbaar
schatbaar
onschatbaar
vatbaar
onvatbaar
levensvatbaar
ontoerekeningsvatbaar
pletbaar
afzetbaar
onafzetbaar
omzetbaar
inzetbaar
multi-inzetbaar
onverzetbaar
uitzetbaar
achtbaar
hoogachtbaar
edelhoogachtbaar
edelachtbaar
hoogedelachtbaar
weledelachtbaar
grootedelachtbaar
slachtbaar
grootachtbaar
edelgrootachtbaar
verwachtbaar
aanvechtbaar
onaanvechtbaar
richtbaar
zichtbaar
niet-zichtbaar
onzichtbaar
ruchtbaar
vruchtbaar
onvruchtbaar
smeltbaar
printbaar
belastbaar
onbelastbaar
tastbaar
ontastbaar
aantastbaar
onaantastbaar
testbaar
oogstbaar
betwistbaar
onbetwistbaar
dienstbaar
kostbaar
ontroostbaar
onverwoestbaar
onuitputbaar
pleitbaar
splijtbaar
onslijtbaar
verslijtbaar
onverslijtbaar
verwijtbaar
genietbaar
ongenietbaar
onomstootbaar
weglaatbaar
doorlaatbaar
ondoorlaatbaar
toelaatbaar
ontoelaatbaar
beboetbaar
eetbaar
meetbaar
onmeetbaar
oneetbaar
afsluitbaar
aansluitbaar
ontsluitbaar
onstuitbaar
onvermurwbaar
huwbaar
hernieuwbaar
vernieuwbaar
betrouwbaar
onbetrouwbaar
vertrouwbaar
vouwbaar
opvouwbaar
uitvouwbaar
plooibaar
opplooibaar
bloeibaar
vloeibaar
supervloeibaar
onvermoeibaar
onuitroeibaar
gangbaar
vangbaar
vervangbaar
onvervangbaar
verlengbaar
mengbaar
doordringbaar
ondoordringbaar
bedwingbaar
onbedwingbaar
afdwingbaar
zingbaar
bebouwbaar
daar
bedaar
aldaar
vandaar
zondaar
dopingzondaar
liet daar
ziedaar
gaar
hangaar
ongaar
hangar
vliegtuighangar
smoorde gaar
helegaar
allegaar
tegaar
kookte gaar
avegaar
halfgaar
sigaar
manillasigaar
havannasigaar
klapsigaar
fopsigaar
knaksigaar
realgaar
vergaar
overgaar
schaar
wildschaar
draadschaar
heggeschaar
knopeschaar
rupseschaar
knoopsgateschaar
kreefteschaar
hegschaar
haagschaar
ploegschaar
kartelschaar
nagelschaar
aalschaar
trimschaar
boomschaar
heldenschaar
vriendenschaar
heggenschaar
takkenschaar
engelenschaar
schapenschaar
rupsenschaar
knoopsgatenschaar
kreeftenschaar
couponschaar
betonschaar
tuinschaar
hapschaar
knipschaar
nopschaar
afschraapschaar
kinderschaar
legerschaar
verschaar
vierschaar
heerschaar
plaatschaar
plooischaar
snoeischaar
afsnijschaar
prijsschaar
grasschaar
bijtgaar
beetgaar
blikschaar
blokschaar
haar
polkahaar
hoofdhaar
brandhaar
windhaar
baardhaar
behaar
hondehaar
paardehaar
beatlehaar
konijnehaar
apehaar
dassehaar
vossehaar
plantehaar
geitehaar
kattehaar
gemzehaar
afhaar
ooghaar
nekhaar
punkhaar
plukhaar
piekhaar
stekelhaar
stoppelhaar
wortelhaar
borstelhaar
okselhaar
kroezelhaar
trilhaar
wolhaar
krulhaar
kameelhaar
schaamhaar
hondenhaar
paardenhaar
engelenhaar
konijnenhaar
apenhaar
mensenhaar
dassenhaar
vossenhaar
plantenhaar
artiestenhaar
geitenhaar
kattenhaar
vrouwenhaar
gemzenhaar
peenhaar
bebophaar
onderhaar
winterhaar
marterhaar
verhaar
beverhaar
snorhaar
judashaar
vlashaar
stekeltjeshaar
kemelshaar
duivelshaar
lichaamshaar
varkenshaar
donshaar
zwijnshaar
gezichtshaar
venushaar
neushaar
kroeshaar
spathaar
onthaar
korthaar
nesthaar
borsthaar
langhaar
ponyhaar
koehaar
kaar
car
sidecar
mekaar
vicar
snackcar
stockcar
malkaar
elkaar
achterelkaar
door elkaar
aalkaar
stationcar
rc car
laskaar
viskaar
oscar
touringcar
sightseeingcar
antiquaar
laar
talaar
blaar
brandblaar
bloedblaar
afblaar
klemblaar
zwartblaar
pestblaar
tongblaar
kabelaar
spijbelaar
babbelaar
schnabbelaar
knabbelaar
snabbelaar
rabbelaar
brabbelaar
grabbelaar
krabbelaar
scrabbelaar
sabbelaar
zabbelaar
kibbelaar
knibbelaar
beknibbelaar
dribbelaar
kribbelaar
dobbelaar
hobbelaar
dubbelaar
adelaar
koningsadelaar
bedelaar
veredelaar
vedelaar
handelaar
valutahandelaar
dagbladhandelaar
zaadhandelaar
vastgoedhandelaar
behandelaar
hoofdbehandelaar
vervolgbehandelaar
goederenbehandelaar
heroïnehandelaar
groentehandelaar
zwartehandelaar
afhandelaar
daghandelaar
hasjhandelaar
drankhandelaar
antiekhandelaar
boekhandelaar
sluikhandelaar
meubelhandelaar
postzegelhandelaar
vogelhandelaar
aardappelhandelaar
textielhandelaar
rijwielhandelaar
koolhandelaar
meelhandelaar
paardenhandelaar
brandstoffenhandelaar
kolenhandelaar
reptielenhandelaar
bloemenhandelaar
appelsienenhandelaar
wapenhandelaar
lompenhandelaar
sigarenhandelaar
mensenhandelaar
fietsenhandelaar
tussenhandelaar
platenhandelaar
tijdschriftenhandelaar
slavenhandelaar
vrouwenhandelaar
deviezenhandelaar
kleinhandelaar
termijnhandelaar
wijnhandelaar
effectenhandelaar
graanhandelaar
radiohandelaar
fotohandelaar
autohandelaar
onderhandelaar
chef-onderhandelaar
hoofdonderhandelaar
toponderhandelaar
regeringsonderhandelaar
verhandelaar
gashandelaar
vlashandelaar
drugshandelaar
mishandelaar
vishandelaar
beurshandelaar
fietshandelaar
kaashandelaar
markthandelaar
diamanthandelaar
zwarthandelaar
kunsthandelaar
tapijthandelaar
groothandelaar
schroothandelaar
straathandelaar
houthandelaar
fruithandelaar
tabakshandelaar
vrijhandelaar
koffiehandelaar
oliehandelaar
obligatiehandelaar
optiehandelaar
detailhandelaar
veehandelaar
kandelaar
kroonkandelaar
wandelaar
snelwandelaar
slaapwandelaar
nachtwandelaar
pendelaar
zwendelaar
huwelijkszwendelaar
jodelaar
rodelaar
oordelaar

Deel Tweet Delen

Wat rijmt er op verjaardag-66-jaar?
Zie ook `woorden die eindigen op ...` op woorden.org