Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


103 puzzelwoorden gevonden voor `Geestelijke`

DA
DS
EM
FR
ABT
NON
ABBÉ
CURÉ
IMAM
PAUS
POPE
RAAF
ABDES
ABDIS
DAIRO
DEKEN
ELECT
PADRI
PATER
PRIOR
RABBI
REBBE
DIAKEN
DOMINA
FRATER
GOEROE
LECTOR
MAGGID
MONNIK
PASTOR
PROOST
RABBIJN
ACOLIET
BROEDER
DOMHEER
DOMINEE
MOELLAH
OVERSTE
PASTOOR
PLEBAAN
PRELAAT
PRIMAAT
PRIORES
STARETS
STRABIJN
VICARIS


BISSCHOP
CLERICUS
DOMDEKEN
EXORCIST
KANNUNIK
KANUNNIK
KAPELAAN
LAZARIST
MINORIST
NOTARIUS
PRIESTER
REGULIER
REVEREND
VADERABT
ZWARTROK
AYATOLLAH
DOMPROOST
EERWAARDE
EMINENTIE
KARDINAAL
KERKVORST
NORBERTIJN
OBSERVANT
OFFICIAAL
OFFICIANT
OSTIARAAT
PREDIKANT
ZENDELING
EVANGELIST
PREDIKANTE
PRIESTERES
SPIRITUELE
VOORGANGER
WERELDHEER
ZIELZORGER
AARTSDIAKEN
BEDELMONNIK
HULPPASTOOR
METROPOLIET
MISSIONARIS
ORDEBROEDER
SEKTELEIDER
AALMOEZENIER
HOGEPRIESTER
HULPBISSCHOP
KLOOSTERLING
MISSIEZUSTER
REDEMPTORIST
ZIELENHERDER
ZIELENHOEDER
AARTSBISSCHOP
AARTSPRIESTER
ARCHIMANDRIET
KLOOSTERLINGE
PAROCHIEVICARIS
PAROCHIEPRIESTER
LEGERAALMOEZENIER

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App