Genneps

Dialecten > Limburg (NL) > Genneps

Genneps bevat 284 gezegden, 1093 woorden en 0 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

284 gezegden

'n flink pak slaag krijgenSmèèr kriege als enne jachthó.nd
'n verachterlijk persoon'n stuk strónt
aangeschoten zijnde pét (kieps) óp half èlf hebbe staon
aansporing om op te schietenTied zat kumt duk te loat
Aardje naar zijn vaartjepot wie dèkkel
achteruit boerenvan het bed op 't stroj kómme
alles kunnen gebruikenNiks afslaon as vlie.ge
alles op zijn tijdAlles op zienen tied en boekende koe.k ien d' n herfst
alles verdrinkenkat en kogel verzuupe
als kind niet meetellen' n snotkuuke zien
Angstig zijnden keutel dicht bij 't hart hèbbe
Armen moeten door slimheid overlevenPrakkezie.re kumt van é.rme luj
bang zijn't lópt um dun dör deboks
bedanktda ge bedankt ziet, dat wètte
Begerig zijnörges léllek óp zien
Beginnen te schreeuwenDe schuu.rdeur lóstrèkke
Bekijk het maarLèk me de tès
Bepaalde zaken kun je niet forcerenMit gewè.ld kunde gén gé.jt bókke
Beter van temperatuurEnne jas schille
Bij de tijd zijnDe slaop uuthèbbe
Bij iemand etenop den èèt gaon
billenkoek krijgenÓw ku.ntje vie.rt kèrmes
Broek met te groot zitvlakEnne zo.lder ien de bóks hèbbe
Buitenhuis vertoefenÓp schuu.p zien
daar ging hij niet op indoa ojjemde hij niet op
Daar heeft iemd er flink van langs gekregenDor hèt den pèjjas geschokkeld
Daar is niets mee te beginnenDór is gèn richt mit te schie.te
Daar komt niet veel goeds vandaanDor kumt nog genne goejen hó.nd vandân
dat gaat eens misdat kult um nog uz
dat heeft geen haastdat vret gèn brood
dat is een grootse en gewaagde ondernemingdat is é heel ângaon
dat is geen rampdaor is gèn koe ân kapot
Dat is niet steekhoudend, slaat nergens opDa's zè.jk óp enne rie.k
Dat is niet zo ergDor is gén koe ân kapot
Dat is stevige kostDat stèt ien de ribbe
Dat kan bruintje niet trekkenDat get nie allemoal van bommelebuske
Dat komt niet zo preciesda is gèn kèrkewè.rk
Dat kun je vergetenDat kunde onder auw klu.mp schrieve
Dat maakt niks uitAch, schiet ter wat ien
De beste kleren aanhebbenDen zóndag ânhèbbe
De deuren niet echter zich dichtdoenien de kèrk gebaore zien
De voorloper krijgt de klappen't Trekt a.ltied óp de vörste mök
die heeft het moeilijkden moet krabbe waor t um nie jukst
die lust wel een een stevige slokden speijt er nie ien
Dit leidt tot problemenHie.r kumt stró.nterij van
domte stom um vor den duuvel te danse
domzo stom als ut achtereind van un verreke
dood zijnachter de buu.kehèg ligge
dood, stuk gaanooreemes zie.n
Door matigheid blijft welstand behoudenMaot hé.lt staot
dronkenMit zien zatte klós
Dronken als een ketellaperZö zat as ennen uul
dronken zijn' n Pèèr ân hebbe
Dronken zijn'n stuk ien de kloote hèbbe
Dronken zijnde knolle gaor hèbbe
Dwars wordenDen kop ien de wie.nd smiete
eem koppig, tegendraads persoonene krangsen hond
Een beetje etenDat gèt ien ennen haolen ta.nd
Een begonnen werk niet af maken't Mes ien 't vé.rke loate stèèke
Een dik, rood hoofd hebbenEnne kop as enne tuujhaamer
een dutje doenden oore hal.de
Een flinke uitbrander of pak slaag krijgenZe over de klungels krie.ge
Een grote mond hebbenEnne mó.nd hébbe as 'n schuurdeur
Een korte periodeEnne kersentied duu.re
Een mens kan veel lijdenGe wordt zô mar nie gek
een onopgeruimde kamerwat is da vor ne zweinestal
Een onoverzichtelijk zaakjeenne proemepot zien
Een pak slaag krijgenZaol kriege
een steekje los hebbenenne fiemel hèbbe
Een uiltje knappen, dutje doenD'n oore ha.lde
Een weerspannige houding aannemenDe kó.nt tègge de krib smiete
Een welluidende baritonun stem als ene zeikkelder
Eenzelvig zijn, niet met anderen bemoeienOp zien èège zien
eerlijk delenIedereen wat van het verkensgat
Eigengereid zijnZienen ègge naod nääjje
Enen lijn trekken't Mit mekaor ovverèn ha.lde
Er bleek uit zienDe kalkschiet hébbe
Er gebeuren rare dingen't is of den duu.vel d'r mit spult
Er onverzorgd bijlopenVór schandaol der bij loope
Er slecht, uitgeput uitzienKie.ke as ' n dórgescheete é.rt
er van langs krijgenze gemèète kriege
ErgTègge de klèppe van de hèl op
erg arm zijnGènne nagel hèbbe um de kó.nt te krabbe
erg bezopenZó zat as hónderdduu.zend man
Erg botZö bót als ' n kó.nt
Erg dom zijnTe stóm zienum los te loope
erg dom zijnZó stóm as 'n kuuke
Erg druk zijnOvver de kóp kunne loope
Erg geelzö gèèl as ennen dojjer
Erg kromZö krom als ennen pielenbaog
Erg magerVél ovver but
Erg moe zijnze muuj als un maoj
Erg veel etenÈete als enne róshowwer
erg verbaasd zijnDor gèt mien de la.mp uut
Erg vermoeid en slaperig zijnDe ogen vör de kop hèbbe hange
Erg zuinig zijnkapot gaon op enne cè.nt
erg zuurZó zoe.r as brèm
Ergens moeite meehebbenden Keutel dwars hèbbe zitte
Ergens niet meer op rekenenNie mèr op tèlle
Ergens over zwijgengènne praot van maake
Ergens van afzienDen keutel ientrekke, de pis óptrekke
financieel of fysiek gezondWèr bij bloe.d zien
FlauwvallenVan de zök gaon
flink feestvierenÓp de kist howwe
Gebruik de achterdeurAchterum is 't kèrmes
Geen aangenaam leven hebbenGènne zóndag hèbbe
Geen bokkesprongen kunnen veroorlovenGén gekke sprung kunne maken
Geen gezeur, beginnenWèèr of`gèn wèèr, d'r ân
Geen thuiswonende kinderen meer hebbenUut de zórg zien
Geen verschil kunnen zienNog gen klut vur un krej kunne onderscheie
gek zijngoed vor Venroaj
gek zijnnie gut kiela zien
Gemakkelijk gaangaon als 'n flötje
gemakkelijk gaangaon as 'n tiet
gierig zijnden zeikerd uuthâ.nge
goed begin is het halve werkut is mar 'n ângaon
GortdroogZó dreug as ' n kreekelskó.nt
gortdroog, kurkdroogzó dreug as ka.ft
Haast je langzaamGa.w is ân de schiet gestörve; langsaam lèèft nog
Hard schreeuwenTekèèr gaon as 'n vè.rke ân 't més
Heel ruim zijnörges mit pèèrd en kar ien kunne keere
Het aangename komt met het onaangenameHèdde knie.nd, dan hèdde keutels
Het ergens helemaal niet mee eens zijnIets wied van zich af smiete
Het maakt niet meer uitDe kréts hèdde én de schörft kunde kriege
Het zal er ruig, wild aan toe gaanDór zulle de heur vliege, zei kletskop
Het zwaar te verduren hebben gehadD'r van gelékt hèbbe
Hulp vragen leidt tot ietsSprèèkende mi.nse zien te héllepe
iemand afzette, uitbuitenIemes den nék afsnije
Iemand afzettenIemes ónder 't zift trèkke
Iemand alles aandragenIemand de kó.nt nao draage
Iemand bedriegenIemes ien ziene nék schiete
Iemand beentje lichtenIemes peutje lappen
iemand d'n mantel ut vegeiemand geducht de waarheid zeggen
iemand een pak slaag geveniemand op ziene dekkel gève
iemand flink onderhanden nemeniemand vór vief cènt gèève
iemand onder de duiven schietenIeman 'n tèèk of 'n vèèr uittrèkke
Iemand onverholen de waarheid vertellenIemes den gros wissele
Iemand stevig aanpakkenIemes d'n ka.st uut vèège
Iemand voor de gek houdenIemand ien de tès schiete
Iemand zonder humorDie lácht nog nie as dr 'n stuk stró.nt tege dr muur opkruupt
iets doengèn slag uutvoere
Iets helemaal gehad hebbenörges de schiet van krriege
Ik ga slapenIk gaoj op éé'n oor
Ik kan niet toverenIk kan nie hekse
Ik laat me niet opjuttenAs ge wilt drieve dan gôt mar ien de Maos ligge
in de smaak vallen, wel oren naar hebbendat gaait um wel
In de war zijnVan de wap zien
Irritatie op wie-vrraagWie, wie, pastoors Merie
Je kan me de rug opGe kunt mien de poekel afroetse
je kan me watge kunt me den hak fiejoole
je komt maar achteromGoej volluk kumt á.chterum
je komt maar achteromá.chterum ist kèrrmis
Je kunt me nog meer vertellenGe ku.nt me d'n hak fiejoole
Je met 't niet te gek makenGènne gek van Sintmé.rte
Kapot zijnNor de nónderjuu zien
Kapot zijnNor de Piet Gé.js zien
Katholieke feesdagenne doordewèèkse zóndag
keihardzo hard dat ge der un zicht op kunt haren
Klaar voor een lichamelijke inspanningDe kuute smeére
klein, nietig zijntís mèr un ert
koppig zijnwat ie ien ziene kop hèt, hèt ie nog nie ien zien kó.nt
Kritiek op slordig persoonAs ów kó.nt nie vast zat, zowde ze nog kwietraake
krom als een jukkrom als un ha.nkholt
Kwade zin hebbende juu of pee ien hébbe
laat hem zijn gang maar gaanloat hum mér gewerre
Leven en laten levenDuu.t hin
lichamelijk kapot zittenNog gèn 'vèèr van de lippe kunne blaoze
MoederkindjeHij zit bij moet op de slup
moeten trouwende pap laote ânbra.nde
naäpen leidt tot niksAs hij ien de Maos springt, springde gij der zeker ok ien?
Nee toch, Echt waar?Gòt toch ewèg. nee toch
Neem je tijdMé.n kumt ter ok wèr ennen dag
Nie goed in orde zijnIen gèn goe.d vél stèèkè
niemand iets verschuldigd zijnNiemand nor de ooge hoeve te kie, ke
Niemand om voor te zorgengeen kie.nd of kuuke hebbe
Niemand thuis treffenan de toe deur kómme
Niet genoeg kunnen krijgenD' n ha.ls nie vol kunnen kriege
Niet goed snik zijnow goed wies kapot hebbe
niet in de gaten hebbengèn e.rg inhèbbe
Niet kunnen samenwerken door domheid van iemandMit den kunde de klutte ok nie uuthaole
niet meer kunnen lopenvan de been af zien
Niet secuur hoeven't kómt nie zö spits
Niet te lang praten maar beginnen'n Kort gebéd en''n lange métworst
Niet uitkijkenStró.nt ien de ooge hèbbe
niet veel presterenNiks kunne als gro.te botteramme klèèn maake
Niets hoeven te betalenflöt d' r mar enne keer vör
niks in de gaten hebbenniks ien de smieze hebben
Niks op de kous hebbenNiks óp d'n haos hèbbe
nodeloos klagenklaage mit gezó.nde but
Nou, echt bedankt hoorDat dankt ouw de koekkoek
Nu beginnen de problemenDör hèdde 't schaop ân 't schiete
nymfomaan zijnzó gek als 'n karrad
oliedomZö stôm zien als 't pèèrd van Christus
om de beurtvör de voet, vör de voet mien dochters zien al goed
ongekamdD'r uut zien als enne bósduuvel
Ongekend veel geluk hebbenPerdsgeluk hebbe
ongestoord verder gaanzonder 'n tèèk te vertrékke
OnmgelijkEnne nakser ien de tés schiete
onverschillig, ongeïnteresseerdD'r vör èèveveul bijstaon
Onverzettelijk zijndör kappes en tabak gaon
onwerenut hommelt
Onzeker zijnIen wiej z'k hànge
Op de pof kopen't ân de lat laote schrieve
op de pof kopeniets an de lat loate schrieve
op en neerklitse, klatse, kla.nder, van den eenen bil óp d'n a.ndere
Op het kerkhof liggenRö.ste ien ' t pie.rekuuleke
Op je achterwerk krijgenÓp de zo.lder krie.ge
Op stip en sprong, meteenOp stel en sprong
Op tegenbezoek komende schaoj terug kómme haole
Op zijn donder krijgenÓp ziene pé.ns kriege
opmerking bij klachtenHadde 't mar ien ów kó.nt, dan kónde 't uutschiete
Over zich heen laten lopenZich óp de kop laote schiete
overal zoekenKuuk en Kessel afloope
overhaast weggaanertussen uut nääje
pech hebbenmaleur hebbe
persoon met lang haarenne langhaorige tèkkel
Problemen op je hals halende klötte uutgehald hèbbe
Razend wordenOvver de zè.jk gaon
Rijk zijnV eul Spöön hèbbe
Rustig aan, morgen is er weer een dagDe daag kómme op um rij
Schoonmaakwoede't Vroegjaor ien de kop krie.ge
Schot in zittenGoe.d op scheut zien
schots en scheefschoeks en schijf
Schrale troostenne zaoligen troost
Slaag krijgenSmeer kriege, afsméére
SlijmenIemes in de kó.nt kruupe
Slim bekekenNiks slimmer as enne mi.ns
Slordig gekleed zijnD'r óp staon as enne schabbelunder
Somber gestemdErm zin hèbbe
soms wel, soms nietsmeis wel, smeis nie
spijbelen van de misnevve de kerk loope
Stad en land aflopenCuyk en Kessel afloope
Stijf als een harkZó stief as ennen wisbom
te grazen nemenbeij de feeter hebbe
Te luiTe voel um los te loope
tegen de wind in fietsenHij mos flink knéje tegen de wiend ien
Terecht gewezen worden. Iemand de waarheid zeggenIemand den gros wissele
tjok-, bom-, eivolzo vol als un potje mit piere
Tot op de draad versletenTot op den naod verslete
UitgeputPiem af, de pie.p lèèg hebbe
UitzinnigZó gek as 'n schup
Uitzinnig van plezier en opwindingUut ra.nd én ba.nd zien
Vaart makenDe zök d' r ien zette
Van iemand die niet drinktden moet mar bij de schutterij
veel en vraatzuchtig etend'n Hendrik volslaon
veel gegeten hebbenden buuk strak hebbe
Veel geld eruit halenden snut ze
Veel schulden hebbenDe kó.nt vol schuld hèbbe
Veel verdienen' m flink snutte
veel verdienen'm goed stoeke
Verbaasd zijnstön te gaape
Vergiet het maarIk schiet ów wat
Verloren, en moedeloos zijnkieke alsof hij ziene lètste keutel geschéte hèt
versleten, dronken, dement zijnwied hin zien
versterking van uitspraakTis un stuk ellend en doar is ie gauw mit gepreese
versterkte afwijzingDa gebeurt nie, al goade op de kop staon
verwaand zijn't hoog ien de kop hèbbe
Voor niks deugenGènne scheut plover wèrd zien
Vreemde streken hebbenraore tékste hèbben
vreetzuchtigzich d'n balg volslaon
vrijenop het hukske staon
Waar je er zelf niet komt doen ze niets voor je.wor ge èiges nie komt, worre ow de vuut nie gewasse
Wat ben je aan het doen?Antw: Poepe ien de schoe.n
wat een gezeverwat vör ennen semsemmelemsem
Wat een onzinwat ennen dojjer
Wie het kleine niet eert, ......Kruumels is ok brood
zeker nietJa, mé.n vroeg
zich beet laten nemen, oplichtenzich loate beschiete
zich erg inspannenzich de been onder de kó.nt uut lope
Zich lekker op zijn gemak voelenZich vu.lle as ennen pri.ns ien de èrpelekuul
Zich lekker voelenzich voele als un uitgeloope eitje
Zich niet gek laten makenHeúr op de tá.nd hebbe
Zich niet goed, lekker voelenGèn pèèr wèrd zien
Zich niet lekker voelenGèn pie.p tabak wérd zien
Zich niet onder druk laten zettenZich de pis nie law laote maake
Zich onnodig zorgen makenzich druk maake um óngelegde ejjer
Zich veel, vaak en dun ontlastenschiete as enne rè.jger
zijn mondje danig roerenVan sich af spijje
zo arm als een kerkratZó é.rm zien as 'n luus
Zo brutaal als de beulZo vrek als bonestrooj
Zo krom als een jukZö krom as 'n ha.nkholt
zo taai als leerzó téj as rie.m
Zo vader, zo zoonZo pot, zoo dèkkel
zuinig zijnde hand op de knip hebben

1093 woorden

's avondssoavus
's morgens' s merges
's nachtssnegs
1, 3 kuub houtenen klaster holt

A

aan de overkantân gunne, den andere kant
aanrechtde spuul
aanrechtspuulsteen
aanstaardergaapstok
aanstekervuu.rkétser
aanstichterden oorrèpel
aanstichteroe.rrèèbel
aardappelenérpele
aardappelenpiepers
aardappelserpele, piepers
aardbeienerdbè.re
aarde duister, pikdonkerhèls-, sakkereduuster
accordeontrekbu:l
achterplank van karschötbret
ademenojjeme
aderaor
af en toemèij
af en toesmeis wel en smeis nie
afgunst opwekken, jaloers makenspie.gele
afkijken, loerenspienze
afkorten, terugknippen, leewiekentöppe
aframmelenafdèkkele
aftuigenverzaole
akkerwindepispötje
alvastvest
Ambulanceziekewage
ân de looperijdiarree

A

appels laten rijpenriepe
appelsiroopkruud
areroej
armoedeermoei
asfaltwegbetuumweg
asfaltwegtarwèg
aspergessperjes
augurkgoerk
autolukswagen
Avond voor Kersthèlligaovend
azijnéék

B

bagagedragerfietsendrèèger
bakkerbekker
balkerhooi, strozolder
balorigbalsturig
bangerikschiethuus
bangerikschiethaos
baten, uitmakenuutrichte
bederven, verknoeienverzowwe
bedorven, lui, loomvoel
bedriegenfoetelen
begrafenisbegreffenis
bekeuringpreces
bel, schelklingel
benziede
benieuwdbenèjd
beroertebeslag
bes van nachtschaduwachtigeduu.velskralle
bespringen v. "tochtige"reupe, rèèpele
betrappentrapiere
bewusteloosvan de zök
Bezembessem
bezembinderSiebengewa.ldse bessembiender
BezopenZö zat as ' n schup
bietenruuve
biggenpogge
bijbèj
bijdehandverwietsige
bijlichtenbijjluchte
bijnabekant
bijnazowat
bilbats
binnenste buitenkrang
bits, snippigsnébig
blaasinstrumenthôn
blijkenuutwie.ze
blijven kletsen, keuvelenfajjeme
bliksemwerlicht
bliksemsnelien 'n hèrrezie.n
blo, schaapachtigööj
blootvoetsberrevuuts
blutruts
boerenbu.ken
boerenkökke
boerenkoolhofmoes
boerenwormkruidpie.rekruud
boezem, voorvalvórkómme
bokkingbukem
bomenbeum
bonen snijdenboone fitse
bonte kraaiwi.nterkrääj
boombom
boomgaardbongerd
bordté.lder
BosWald
bosbeswa.ldbèèr
bosbessenwaldbeere
Boterhambotterham
bottenbut
bottenknoak
bouwlandplak
Brabanders (Schimpen) Ovvermâsse klèpbokse
bramenbrombeere
bretelsgalgen
broekzakbokse tes
broekzaktes
broersgebruurs
bronstigrits
broodmik
broodwek
bruinbruun
brutaalvrek
brutaaltjevréklap
bubsboel
buischoe.r
bultrug, bochelpókkel
bungelenbèmele
bunzingUlk
buskruitpolver

C

CafetariaVettent
canaille, boosaardig vrouwmensknâllie
carnavalvasteloavend
claxonde hon
Clownesk persoonenne raore pèjjas, Offerse pèjjas
club, stelletje, groepmétje
corduroy broekribbelbóks

D

daaromdurrum
dadelijkdaluk, drek
Daghoije
damp, rookblaok
dat
de herfstde hè.fstdag
de hoekden toomp
de koude kèlt
de pee in hebbende juu ienhèbbe
de schuurut schop
dementeren, simulerensimmelie.re
dementeren, geestelijke aftakelingverdutsele
denneappelschöpke
denneappelsschöpkes
dennenkegelsschöpkes
deugnietbanduvel
deugniet, groentjesnotkuuke
deugniet, rotzaksaaras
deugniet, schelmbanduu.vel
deukduts
deurkozijndurraam
dezelfdeden egeste
diarrheean den dunne, schieterij
dichtbij, nabijkortbij
dienst, ploegtijdschiecht
dikwijlsduk
dikzakpoemel
dollen, dartelen, bespringen, parenrânneke
domderenhoemele
domoorkappeskop
donkerduuster
door de weekswerkendaags
doorlopenwie.rloope
dorpdurp
draaimolenmallemeule
draaimolen, carouselmallemeule
drassig, zompigzó.mpig
drek, rotzooidriet
drempeldurpel
dreumeskrowwer
drifkikkergifschieter
drijfnatziepnat
drinkenzeutere
drinken, slurpensloeberen
dronkenzat
Dronken zijn'm Umhèbbe
Dronken zijn'n stuk ien de hakke hèbbe
dropwatersapzuut
dropwatersapzuu.t
druifdroef
drukteklabattere
duifdoef
duif doef
duikelen, vallenkeukele
duikenduuke
duiveldûvel
duivenduuve
duizelenzwiemele
duizeligdol
duizeligswiemelig
duizeligZ:o dól zien as ' n kuuke
dunne tak. zweepjepiets
dwarsliggerdwarsdriever
dweilorkestjoekskapél

E

een beetje' n fietselke
een buil shagune toet sjek
een daasun knoas
een dezer dageneen dezer dagen is volgens mij ' deez daag' daanderdaags is volgens mij de volgende dag
een dommige goedzakene dölpes
een dwarsliggerenen krangen hond
een jongetjeun klötje
een koppig iemandenen neetnek
Een overdik achterwerk'n kó.nt als 'n wan, 'n almachtige kó.nt
een paalenne poal
een schakelaarenen knipser
een simpel vrouwsersoonun Dutsel
een slordig iemandenen lortskloot
Een ssai persoon, een droogklootennen dreugen bukkem
een sufferdenne gedööjde
een tic hebbenenen fiemel hebbne
een toffeeun ulevelleke
een verward persoonenen duts
Eetbordtelder
eeuwjorhónderd
egelstèèkelvé.rke
eigenlijkèènk
eigenlijkeigeluk
eigenwijs persoonpréngel
eindelijk, tot slotènsling
elastiek, condoomenen goemi
electriciteitspaalbrompaol
En rare snijboonenen frikas
enorm, geweldig, ergbeestig
Er is altijd wel iets aan te merkenRakr 't nie, dan bótst 't wel
er koen op af lopener noar toe stiefele
erg dronkensmorend zat
erg lui zijnZó lój zien as ge groot ziet
Erg nymphomaanZö gék as 'n tölleke
erg veel geduld hebben'n Himmels gedu.ld hebbe
ergensö.nd
erop slaanfémze
erwten doppenpulle
eveltoch
evenekkes
eventjesiefkes
eventjesenen kérsentied
evenwel, ook, weleensevvel

F

felun nut vrommes
fietslampfietselucht
flauw, aanstellerig persoonfalderabbes
flauwekuldomme kwats
flierefluiterfalderappes
flinkduchtig
flintersnétsel
fragielkummelèk
fratsenspatse
friemelen, peuterenfiemel
Friettentd'n vettent
fris, op smaakgèlp
fruit jatten uit boomgaardsnuuje

G

gauwga.w
gebreid, wollen onderhemdborstrok
gedoegedu.ns
gedoegedeuns
gedoeumsta, nd
Geen geld hebbengenne rooje hebbe
gehaast, presséhortig
gehoorzamenparie.re
gehöchterf
gek doen, (vervelend) katha.lze
gek zijnkiela sien
gekneusdgebutst, gekweiert
gele kwikstaartkoemus
gemakkelijkhendig
gemenerikdoerak
gendarme, ordehouderschandé.rm
genoegmoi zat
genoegzat
geschatÓp 't héllig oog
geslotentoe
gevangeniskietje
gevengèève
gewoonteangewén
gezellig buurpraatjeköjjere
gezelschapkóm penij
gezet vr. persoonmöleperd
GezichtBakkes
gierenzeik vaare
gierenzeikvaren
gierigaardtoegenääjde
gierigaard, zeikerdpin
gindsgu.nd
glaasjeglèske
glijbaanroetsbaon
glijbaan (ijs) slibberbaon
glijdenslibberen
glijdenroetsen
gloeilamppèèr
goed bij de tijd, gezondhél
goedkoopbillig
gooienflèère
gooienflére
gooien, slaan, schoppenpèère
graaggèr
grafpierekuul
grappen en grollenschiertse
grasplakros
grenssteenschèjsteen
grimassengezichte sneeje
groei, groeipijnwasdom
groengruun
groenkoolhutspot
groenlingkèrsvink
grondeljudje
grondelgru.ndje
groot dier, persoon, voorwerpenne klöpper (d)
grote mond opzettenun groot moelwerk hebbe
gulzigaardenen grup
gumstuf
guurzoe.rka.ld
guur, armmoedig, schébbig

H

HaarHeúr
haastgauwigheid
Hals over kopHolderdebolder
hard fietsenknèèje
hard slaanjénze
hard slaantunnese
harde werkerschoe.reezel
haringherring
harkgriesel
harkengrieselen
harkengriesele
harkenhé.rk
hebberdgröb
hectarebundert
Heel secuur komenNa.w stèèke
heel veelene helen del
heftig, nog maar net, gulzigschielik
helemaalhèlemoal
helemaal nietgaonie
Helemaal nietGèn mieter
helemaal, totaalknats
helemaal, totaalGlad vergèète
hels regenenklaotere
herrie schoppenballegojje
Het beu zijnt kök sien
Het ging er flink aan toe't Hét ter gekrö.ld
Het komt niet zo secuur't is gèn kèrkewé.rk
hetenzich schrie.ve
hetzelfdehet eggeste
hierheenhierenópper
hinken, stuiten, schuddenstoeke
hittehètst
hittede hetst
hobbel, bobbelboebel
hobbelighoebelig
hoeveelheid (1 eenheid) kwak
HojeHa.ldów
hondsmoeZó muuj as 'n maoj
hoofddoekkopdoek
hoofdeindekopè.nd
hoofdluispietje
hoog opgeven, komplimenterenbestuute
hooihoop, heel veelöpper
Hooivorf, gaffelga.vel
hooizolderhööjbalker
hooizolderbalker
hoorbaar drinken, likkenlébbere
horlogeloozie
horloge-herstellerlooziepin
horrelvoetpèrdsvoe.t
houtduifbósdoe.f
houvasthalva.st
huilenböke
huilenblèère
huilenjanken
huilend jankenjoenkere
huis en erfons gehu.gt
huishoudenhuushald
huishoudinghuushald
huismusklöt

I

iemand die niet door eetenen leksmoel
Iemand te grazen nemen, afzettenIemes bij de peut hèbbe
ijdel, nietsdoendlèèg
ijspegeliespeem
Ik ga naar bedIch gehe zur Klappe
in de gaten houdenien 't snötje ha.lde
indutteniendroemele
Informatiebalieinfokeet
inruilenientuuse
instoppentoestoppe

J

jagen, opjagen, haastenjöttere
jakkeren, doorwerkenrakkere
jaloers makenspiellèke
Jan Rap en zijn maatfalderappes
jaszakjassetes
jeetje nog ân toejèsses mera.nter
jeneversnaps
jeukjuks
jijgej
juist, in orde, danigrichtig
jullieóllie
julliegillie

K

kaalkopklétskop
kaantjeskoje
Kabaal makenkléppere
kachelpookrökeliezer
kalfmök
kalfmôk
kalk blussenkalk lösse
kalkoen, rossig persoonschroe.t
kamervertrek
kantonnierden wegkretser
kapotkapoedewiets
kapot makenverkammezaole
kapot maken, ruinerenverrinewiere
kappeswitte kool
karnemelkbottermelk
kauwkèrkkow
kérevegen
kibbelen, bekvechtenstéchele
kiepspet
kiesbakta.nd
kiesbaktand
kieskeurig eterzatvrèèter
kietelenkiele
Kijk uit!kiek uut!
KijkenKieke
kindblaag
kinderenbloage
kinds, dementverkie.nst
Kipkiep
Kippenkieppe
kippenhoender
kippenei, sufferdtuutèj
kiskassenschoefele
klaarverrig
klagenpermetiere
klagenpermètéére
klagen, jammerenpérmetie.re
klapwats
klap, ietwat, kliekjeklats, klétske
klapeksterhègékster
klapekstertuunékster
Klappenklatse
klauteraarholverkó.nt -boks, zak, tienus
klauterenholvere
klauterenklavere en hölvere
kleermaker, snijboon, kwiebussnejjer
kleibewerkersMilbèkse leemknèèjers
klein beetjeschietbitje
klein beetjepisbitje
klein iemandkrööt
klein persoon'n gatvlie.g
klein persoon (neerbuigend) klötje
kleine zeiszicht
kleinhout makenkortmaken
kleinigheid (lichamelijkschietsmeel
kletsenkwatsen
kletsenfajjeme
kletsenwassele, kwassele
kletsen, zeuren, dome praatsemmele
kletskouskwaakkous
kletsnatklaoternat
kletspraatwazel, gewauwel
klieren, plagennetsen
klinkerenen bakskei
klokhuiskroos
klokken, hoorbaar slokkenkloeke
knielenknijje
knoeiensowwe
knoeienzowwe
knoeierdzownikkel
knoertknoep
koeieneren, sarrenkoejeniere
koekjemupke
koffiedikdrats
kokmeeuwpikmèw
kommerkommerslagoerkesloat
konijnknient
koolmeesbejmees
koperen stookketelbruspot
kopjeBekske
kopjetas
koppi, tegendraadskrangs
koppig persoonene neetoor; neetnek
koprollen maken, buitelenköpkekuukele
korst, uitslagraof, körske
koudkalt
koukleumka.ldkrimper
kraakbeenknoep
kraambedkinderbed
kraanvogelkroenekraan
krabbenkretsen
kraken, knarsenknoersen
kramsleup
krantnéjesblad
krentenbroodpruumekeswèk
kriebelen, jeukenkriemele
kriegelkriemeleg
krijsen, gillenschriese
kruisbesstèkbèèr, kreuzel
kruisbessenstekbeere
kuitenkuuten
kwaadgiftig
kwajongenstreekel
kwebbelensnébbele
kwiek, vitaalkiebig
kwiek, vlotkiebig

L

laarzengoemmi stèvels
laatst in rangordeân de lè.ste mém hange
ladderleer
lamplucht
lampun lucht
lamstraollui persoon
lamzaklastig persoon
lang en magerschreepel
lang, sluik haarlange smeële
lange harensmele
lange tanden hebbenzitte te tisse
lange tijd, een pooshele sto.o.t
langpootmugknaos
langsnevve
Langzaam op gang komenLange zök ânhèbbe
lantaarnpaalluchtepaol
lantaarnpaalleuchtepaal
last hebben vankulle
lawaai, herriegedruus
ledematen. ledenleej
leegloperlèèggénger, lèège gie.ter
lege vlegelspurriemök
lentevroegjaor
leugenaar, liegebeestlie.gbóks
leunstoelpraost
leunstoelene prost
levendlebéndig
liedelijk, lamlendig, vadsigliederig
LiederigOndeugend
lieveheersbeestjehemelbeesje
lijkenstaale
lijsterbeskrallebèèr
lijsterbessenliesterkralle
likkenlekken
lindeboomliende
lobbes, groot iem of ietswööles
loeiend hardknoerend hard
loerenspiense
lomperikenen lome mök
lomperikenen lompe mök
luciferstriekhö.ltje
luciferstriekhöltje
luierenvoelâkke
Luisterenluustere
luiwammeslöjpé.ns
lupinefielepien

M

maagzuurzoe.rbra.nd
madeliefjemèjzuuntje
madeliefjemeizuuntje
makseeg
mak, kalm, gedweezeeg
man, kerelkel
mandbén
mank lopenstoeken
marktmert
medelijdenjómmer
medelijden hebben metspiet hèbbe mit
meestaldukstentieds
meidoornhaagdöönhèg
meisjedèn
meisjeun den
merelmel
merelenen mel
metmít
met baken naar beneden komen't gótst
met gesloten beursmit 'n toe tès
met klap vallenkletse
met lange tanden etentissen
met lawaai lopenbolderen
met stoel op en neer gaanruije
met uiterste krachtsinspanningmet duvelsgewéld
met water plassen, pootjebadenpoelieje
met zeis en beet maaienmit zicht en pik pikke
meteen, direktdrek
mierzè.jkdeeel
mierzekdemmel
mierzekdèmpel
miezelen, zacht regenensiemelen
mnl. konijn, ram, hitsig persoonrémmel
moederons moe
moeilijkheden, schermutselingenschèèrderij
moetmót
Moetenmotte
mol moetwurm
molmoetwurm
molmoetwörm
molenaarmulder
molenaarmölder
mondsmoel
mond, muilmoel
mopperaarnölpens
mopperenknoaie
mopperenkno:je
mopperen, zeurennölen
morgenmé.n
Motorclub't Brummerke
Motregendröölregen
motregensmie.zele
motregenenmiezelen
motregenensiemele
mugmoek
mug, langpootmugknaos
Muismuus
musklut

N

na elkaarnô-èn
naaiennéjen
naar aangrenzend land gaan bijv. duitslandDe pööl aover gaon
Naar bed gaanóp ' t vèèke gaon
naastneve
nachtbrakernachtschraver
nachtbraker, -raafnachtgraver
narcispôsbloem
Narijpen van fruitmojjeke
nauwelijkskwelluk
nauwelijkskwéllek
navelbuuknagel
navelbuuknavel
navragen, uitzoekenfundere
neerdwarrelen, (sneeuw, stof, dennenaald) rie.zele
nergensnö.nd
niet eerlijk spelenkoetele
niet graagóngèr
niet motiverendie.vere
nietsnut, lapzwanslapzwa.ns
nieuwsnèjes
nijdig praten, tierenspóchte
nijptangknieptang
niksgeen juu
Niks, geen ziergeen juu
nog heel, niet stuknog élling
noodhulpuuthulp
noodlot, levenslotschikzaol
nooit en te nimmernootvanzelèève
Nors, prikkelbaar (peroon) kummelik

O

omkledenumtrèkke
omslagdoeknu.zzik
omvallenumkiepe
onachtzaam, onverschilliglortsig
onbehoorlijk, onfatsoenlijkóngepérmentie.rd
onderbroekonderboks
onderhands verkopenversjacheren
ondertussenonderha.nd
onderwijzerme. ster
oneffen, reliefroebelig
ongaarne, met tegenzinnoj
Ongekende zeldzaamheidennen duu.zendsten tref
onhandig gedoegeha.mpel
onhandig: van de ene naar de andere handhaffele
onkruiddrek
onkruid wiedengèjen
onkruid, meteendrek
ontevreden, pruilendproems
ontzettendlabéndig
ontzettendu.mundig
ontzettendumundig
onverzorgd persoonene Schabelundert
onzinkwats, doier
onzinkwats
onzindazel
onzinwauwel, wazel
onzin, flauwekulkwats
oogontstekkingschietvlék
oogwink, flitshèrgezien
ooitènsling
Ookok
op en neer wippenfoepere
Op stel en sprongóp stip en sprung
op tijdbetieds
op zijn beloop latenlaote betïjje
opdoffenpoelitoere
open rioolpoelut guttegat
openen van raammak de raam uns los
opgeldheuggé.ld
ophoepelenopmieteren
oplichtenbeschiete
oplichten, bedriegenbetoepe
opnieuwopnij, overneij
opschepper, windbuilwie.ndbuu.l
opschieten, voortgang boekenplakken
opwindenoprie.ge
opwindenópreege
oudealde
overdenken, peinzenspiekelie.re
overgaarsnotgaor
overgeven, brakennaomèète
overigemeerrést
overzijdeden gunnekant

P

paal voor bovengronds electriciteitnetwerkbrompaal
paardtuiggeschier
pak slaagpak smèr kriege
passen, geschikt zijnvuu.ge
patrijsve.ldhoen
perzikpierik
perzikpierk
perzikboompierkenbom
perzikenpierke, merketons
pesten, pijndoenjuu.dasse
pesterneetoor
peultjes van draad ontdoenrange
peuterenpörreke
peuteren, ploeterenmie.re
piemelpeleman, pilewiellie
piepelenringeloore
pikkedonkersakkereduuster
Pikkedonkerhèlzakkenduuster
pimpelenpruuve
pindaolienutje
pindaapenutje, olienutje
pinkeenwi.nter
pissebedkèlderzog
pissebedkelderzeug
plagen in de voor gooien als groenbemestingröshowwe
plagen, sarrennètse
plakveld
plankbret
plezierschik
plezier, grap, voor niksvör de joeks
ploeteren, zwoegen, piezakke
Plotseling verkouden wordenEnne klèts krie.ge
poespastoemel, gedeu.ns
pokenraokele
pokenporken
politiepliessie, de jutte
Politieagentjut
Politieagentenjutten
Poolpollak
poosstoot
populierpéppel
praatgraag persoonpraotbóks
praatjes, vreemde uitingentèkste
prak, rommelnierk
pratenproate
praten bij het kippen voerenkiep, kiep / poele, poele, poele
preskopzwaordemaag
pretschik
prevelenmummele
prikkeldraadpindraod
prikkeldraadpindroad
proeven / zuipenpruu.ve
pront, deftig, voorkomendstaats
pruillipslaojlip
pruimpruum
prullaria, rotzooipóppegrèj, póppekraom
prutsenfrotte
prutsenvajjeme
pruufcentfooi
puin, afval, schrootschrot
puist, boomstronk, knoestpoest, de boks
pulkenpluume
pööntarwegras, hardnekkig onkruid

Q

querilantdwarsdriever

R

raampjeremke
rasprief
RatKarol
rauwe hamschi.nk
recent, onlangsvroegan
recentelijk, onlangslengs
reepennen bemmel
regenlaarsstevels
regenwormdo.wpier
restjekletske
reuzelsmalt
reuzel, smoutsmalt
riedeltje, standjepreevelemé.nt
rieten mandben
rijkriek
rijmrowvorst
rijzelen, , bladuitvalriezele
rillenrazelen
ringmusringelklöt
rode bessenmiemele
rode bessen, aalbessenmiemere
roemen, prijzenstuute
roepenmoele
rokensmoken
rokensmoke
rollendrööle
rommeltje, troepproemelepot
rondhangenswadreniere
rondzwerven, uitgaanschuu.pe
roodachtigrôdsig
rotzooinierk
rotzooi, troepknoemel
rugpoekel
ruggegraatruggestra.nk
ruggengraatruggestrang
ruifrip
ruikenruuken
ruilentuuse
ruilen met voordeelkoetelen
ruïneren, vernielenverrinnewie.re
runderbouillon met mergelsoepbalzondagse soep
ruw persoonrauwdauwer
ruziënkrèète
ruziënstrijje

S

sabbelensoebelen
samenwerken, gehoorzamenakkediere
schaarscheer
schakelaarknipser
schemering, waasschiemer
schepschoep
scheper pas op de urtecheper
scherp kloppen van zeishaore
schieten, rokenpaffe
schilferen, kiskassen, keilenschielvere
schlemielen tuutei
schoeiselklös
schoenmakerschoester
schoffelschoefel
schoier, lomperik, vaarsvajjer
schommeldropsapzuut
schommelen, wiebelen, rööje
schommelstoelrööjstoe.l
schooien, bedelenschojje
schooierkruujer
schoonmaken van darm en peulvlieme
schootslip
schootslup
schragen, stuttenschaore
schreeuwenkèèke
schreeuwenkwèèke
schrikdraadstoekdraod
schuddenschoekele
schuifelen, kissekassenschufele
schuinschoeks
schurftkrets
schurft hebbenden krets hebben
schurft, eczeemkrèts
schuurschop
seringnagelbloem
sijpelen, zacht regenensiepele
simpel persoondölles, dölpes
SinasappelAppelsien
SinterklaasSienterkloas
slaan, hieuwenhowwen
slagerslegter
slapenmoksen
slecht weergèn wèèr
sleedoornsleen
sleedoornstekelslenepin
sleetje rijdenslèjje
slibberenglijden (op ijsbaan)
slobberensloebere
slokopsloekerd
slordiglortsig
slordig, onverschilligvörèveveul
smeulen, gloeienlööje
smoesmakuut
smoes, excuusmakuut
smoesjeuutmaak
snackbarfriettent
snavelsnèb
sneeuwsnèj / snèw
sneldrej
snipverkoudensnotverkè.ld
snoep, lekkerssnol
SnoepenSnollen
snoeperdsnolkó.nt
snoepjesnuupke
snoepjeun soebelke
snordragersnorrewiets
snuffelensnubbeke
snuiensnaaien, appels jatten
somsmè.j
speculaasklaosmop
speijenspugen, overgeven
spekblokjesspékruuter
spiernaaktpielekenaks
spijbelenhekschol ha.lde
spiksplinternieuwfónkelnaagelnïj
spitheksescheut
spittenspaoje
spoorslagsvolspaors
spreeuwensproön
sproetsproe.t
spruitjesspruute
spugenjutten
spugen, spuwen, brakenspijje
stalgootde grip
standjerappelemènt
steekmugknaos
steekmugdeez
steilstik
steunen, kreunenkuume
stiekem doen, stil vertrekkensnie.ke
stier, lomperikvar
stoeien, ravottenballegojje
stomdronkensmoorzat
stommelenklaba.stere
stompen, slaan, parenfoekse
stotterentottele
stotterentottelen
strookje, schijfje, plakje, stukjeriefeltje
stroopkruut
stropsdasslieps
struikstruuk
stucadoorplevu.nder
stuk grondplak la.nd
stuk grondene lap grond
stukmaken, vernielenverschandaolie.zie.re, verrènuie.re
suikerbroodklu.ntjeswèk
suikerbroodklö.ntjesmik

T

takken, opschot, twijgenrie.s
Tandartsmoelsmid
te laat thuis komenene Nachtschraver
teertar
tegendraadswèrs
tegendraadswèrspannig
tegenhouden, blokkerenré.mpele
tekeer gaankrölle
tekkeltaks
ten slotte, uiteindelijkop 't uutspeul
teneergeslagené.rm zin kriege
teneergeslagen zijnerme zin hebben
tenen (wilgenhout) wisse
Terloops naar kijkenörges mit 'n half oog nor kie, ke
tevergeefsumsu.nst
tevredenkónté.nt
tevreden geluidjes maken van kindknotteren
theedoekschótteldoe.k
tochtentrèkke
tódvod
toentertijdindertied
toetakelen, kapotmakenverkammezaole
toetertrööt
toffeecaramel, ulevelleke
tong uitsteken, glurenspèlleke
Tot ziensDuut hin
totaalrats, ram
totaal, volkomenstabbelie.rend
trappelentra.mpele
treiteraarjuu.das
trekkensnutten
treuzelenlange zôk ân hebben
treuzelentizzeke
trotsgruts
tuinbonengrote boone
tuinfluiterkèrsepikker
tweesoortigtweeerlei

U

uier, speen, verachterlijk persoondeem
uit elkaaruuteren
uitbrander, rappelementripplement
uitdrinkenuutzeutere
uitflappenuutflatse
Uitkijkenuutkieke
uitlaatknalpie.p
uitleggenuutdujje
uitloper v. aardappel, piekhaarpeem
uitnodigenneuje
uitnodigenverzuu.ke
uitpluizenviegelie.re
uitschrapenuutscharre
uitvreter, leven op iemands zakuutvrèèt
uitzoekenuutfundere
uitzoeken, uutfiegeliere
un gatvliegklein kind
uutruu, rigwild, onstuimig

V

VaakDök
vaakduk
vaak genoegduk zat
vaandels van schutterijvéndele
vaarsmaol
vaatdoek schottelslet
vaatdoekschóttelslét
vallenkuukele
vals spelenfoe.tele
vals, achterbaksloeps, lèèpe loep
valserik, vuilakloepoor
valsspelenfoetele
valsspelenstechelen
van trappevan trèje
van zelfvanèèges
vanmorgenvandemé.n
varkenkoes, pog
varkenkoes
varkenverke
varkenssnuitve.rkenssnuut
varkensstalpoggestal
veel'n dèl
veelun del
vegenkèère
vegenkè.ren
verwiet; is het nog wiet?
ver wegwiedeweg
ver wegwiedewèg
veranderen van werkgeverfichtere
verdrinkenverzuupe
veren, naalden verliezen, ruienruu.zele
veren, wippenfoepere
vergietdörslag
vergissen, z.verdoe.n, z
verkoudheidknips
vermagerdschier
vermolmdvermörmd
vernielenverschandelesiere
veroorlovenlè.jste
verrewegwieduut
verstoppenverstoppele
verwaandgruts
verwaandgröts
verwaande kwastenen grutsnek
verwaarlozenverlortse
verwelkenversleukere
verwende eterlékmoel
verwende eterenen leksmoel
verzuchtenküme
vet spekschink
veterschoenrie.m
viezerik, voddrèl
vinnig meisjevèèg
vishengelvisgert
Vlaamse GaaiMatkolf
Vlaamse gaaima (r) tkolf
vlegelenen strabant
vlegelba.nduuvel
vlegel, deugnietstraba.nt
VliegtuigVliegmasjien
vlugdrej
vodklojje
vod, lor, lomptot
voederbietstékruuve
voegen, plezier in hebbendat fuugt 'm wèl
voerbietenmangele
vogelkersbesprie.mes
vogelkooimussekoj
Voor de lol, nietsVör de joeks
voor het oogkaskenoade
voorlijk, betweterigvörwietsig
voortaanvort
Voortdurend, altijd alAlzelèève
vorkun freket
vorkverkét
vrouwvrow
vrouwelijk kalf, koetjemaolkalf
vrouwenvrollié
vrouwmensvrómmes
vrouwvolkvrôllie
vuilboombesduuvelskralle
vuilboomhoutkló.mpepinneho.lt

W

waardeloze troepjuddekraom
waarschijnlijkheellichtig
walmkwalm
wanneerhoeneer
wasknijperwaspin
wat moet jewa motte
Wat voor een, welkeVön
waterbron of - adersprang
waterkoudoozel (ig)
waterkoudozelig
waterkoudozelig wé.r
weduwnaarwèdkèl
wel dan nietsmeis wel, smeis nie
welput, drinkplaatskwel
wespmispel
wiedengèèje
wiite kwikstaartploegdrie.ver
wijswies
wild, onstuimigrebé.ls
windwient
wit en zwartsnuf
witte kwikstaartene ploegdriever
woerdwielder
woonwagenbewonerkruuier, van ut kamp
wormstekigverpierd
wreegvri.cht

Z

z. hoeden, in acht nemenz. waore
z'n portie niet willen opetenene zatvreter
zabbelenzoebele
zakpummel
zaktoet
zaktuut
zaniken, zeurennö.len
zeefzift
zeggenzègge
zeugzóg
zeurkousknaojkó.nt; knaojpé.ns
zich afvragen, beraadslagen, dubbenrikraoje
zich geen zorgen makenMak auw gèn dikke been
zich laten oplichten, beet laten nemenzich loate betoepe
zich sparen, verschonenzich schoone
zich verheugen, verlangen naarzich spitse op
zilveruilökske
zo meteensómmedeen
zoekend rondkijken, neuzenschoemele
zoelsonrein, verwassen
zondesunt, dat is sunt
zoutza.lt
zoutzalt
zuigenzoebele
zuiplapzuupnikkel
zuurkooltónnemoes
zwaar hoesten / rokenblöke
zwaluwzwelf
Zwarte PietZwerte Piet
zweep, karwatskarwats
zwoegenplaren
zwoegersplaorzèk