Vertaal
Naar andere talen: • anxiété > ENanxiété > ESanxiété > NL
Definities in het Frans: anxiété (3x)
Vertalingen anxiété FR>DE
anxiété (v) die Besorgnis ; die Angst
anxiété Angst ; Furcht ; Ängstlichkeit
Bronnen: Wikipedia; Trueterm; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `anxiété`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App