kortemarks

Dialecten > West-Vlaanderen > kortemarks

kortemarks bevat 1225 gezegden, 3489 woorden en 35 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

1225 gezegden

aanhoudend zeurenzoagn
alles op zijn tijdolles up tyd en stoend
alles stortte ineengièèl tgelunte viel in
alles verwaarlozenovrol ze gat an voagn
als het er op aan komtoa puntje bie poaltje komt
als je aan iets begint moet je het afwerkenoaj te scheepe zyt moej voarn
als je er mee akkoord bentoat jn êrte vermag
als je het niet lust moet je maar niets etenoajt nie moet en pakt ton van je gat
als je iets verkeerd doet moet je er de gevolgen van dragenoaj je gat verbrand moej up de bloazn zittn
als je uw schuden niet kunt betalen scheld ik ze kwijtoat je beuze nie vermag dan vermag mn ziel het
als uiteindelijk blijktoat oal te schiettn komt
antwoord op het stienkt hiertis je neuzebièèntje da vort is
bedrogen uitkomenvan e koede kermesse tuuskomn
begin er maar aange moet er gièèn gès loatn oovre groejn
begin er maar onmiddellijk aange moet er gièèn gès loatn oovre groejn
daar moet je niet aan twijfelenda zie je van ier
dat brengt heel wat zorgen met zich meeda vroagt veel kopbreekienge
dat doet niets ter zakeda komt ier nie ter sproake
dat gaat mijn verstand te bovenkriege der noch kop noch steîrt an
dat is de oplossingdas de puppe
dat is flauwekuldas zèèvre in zaksjes
dat is heel domdast domste da God in zn ryk geschoapn eet
dat is heel duurda kost ne schrik van geld
dat is heel goeddas de puppe
dat is heel wat andersdas andere tee
dat is het toppuntda spant de kroîne
dat is niet geschiktda past nie in mien kroam
dat is niet misda kan telln
dat is niet te gelovenamaj mne frak
dat is ongeloofwaardigda schilt ollemeinschn te veele
dat is wat andersdas anderschn tee
dat kan niet beterdas de maks
dat kind pruiltda kiend lat ze lip angn
dat kind schreitda kiend zet ze kip
dat komt hem goed uitda speelt in ze koartn
dat kost helemaal nietsda kost rjen de knotse
dat mag je op je buik schrijventzal an je gat zyn
de eerste de bestedn ièèstn de grièèdstn
de gelegenheid hebbentgat schoîne zien
de gelijkenis is opvallendtis em gescheetn en gespoogn
de kinderen spelen luidruchtigzeen tweere in eulder gat
de melk is opde koe stoat droîge
de middenprijs betalende stok in twièèn doen
de non houdt het voor bekekenzeet eur kappe oovr doage gesmeetn
de toekomst ziet er niet rooskleurig uitje stoat er slicht voîrn
de toestand verslechterdde situoasje is ant verbruunn
de verstandhouding is zoektis ol gièèn suukre en zièèm
de weelde maakt een mens niet gelukkigde wilde is e kwoa bièèste
denk er eens over napeist er moar e kièèr up
deze drank smaakt heerlijktis lik een iengeltje dat up me toenge pist
die vrouw heeft lange beneneur nen astre weunt oîge
doe geen moeitedoe gièèn ruuze
doe je bestoed jant ges
duiven en vrouwen kosten veel geldduuvn en wuuvn doen tgeld stuuvn
duiven en vrouwen kosten veel geldduuvn en wuuvn doent geld stuuvn
een boom leeft langer dan een mensboîmtje groît vintje doîd
een gezonde jongemanne bloedign joenkeid
een gok doender ne slag in sloan
een grote fout begaandn uppergoaj ofschietn
een grote massa volkde vulle vloote
een ietsje grotere slagsje (e bitje) groddre
een ondeugend meisjee droef keun
eens goed feestentzwien deur de beitn joagn
elk een goede dagelk ééntje
elk heeft zijn eigen smaakolles bestoat uut goestn
elk zijn eigen bezittingenelk ze puupe en elk zne tuubak
elkaar niet kunnen uitstaanmekoar nie kunn luchtn
er bovenopup dn oîp toë
er is altijd iets mistis oltyd e ditje of e datje
er is beterschap te verwachtender is beternisse up komste
er is daar een hels lawaaitis doar e gruchte van ool de gloejnde duuvels
er is geen huis mee te houdenjis van de duuvels bezeetn
er is geen sprake vantis doa gièèn apprensje van
er is geld mee te verdienentis doa geld uut te sloan
er is iemand die scheten laatteet eentwie sjet in zne broek
er is niets aan te doentis ol gièèn avanse
er is niets aan verdiendtsop is de boînn nie weîrd
er is nog veel werk aander is nog veel snaps an
er is veel werk aander is veel snaps an
er klopt iets nietda klopt van gièèn kantn
er komt maar geen oplossing aan zijn probleemje zit in e stretje zoender ende
er ogenblikkelijk aan beginnender gièèn gès ovre loatn groejn
er staat hem nog veel te wachtenje zal nog veel scheetn loatn
er was veel volkol da poîtn en oîrn ad wos doa gezet
er werd met hem de spot gedrevenje wierd doa vierkante uutgelachn
er wordt gevochtentgoa schuuw
er wordt goed zorg voor gedragenjis in ze gat geweund
er wordt wel eens ruzie gemaakttis stille woa dat noît woajt
er zal niemand iets van zeggentgoat doa gièènen oane noa kroajn
ergens op rekenenzn boîntjes te wièèke leggn
feesten kan nare gevolgen met zich meebrengene kermesse is e gièèslienge weîrd
ga maar wegteur moa voîrt
ga wegscheur je puuste
ge kunt me gestolen wodenge kunt e bitje me gat kussn
ge kunt me gestolen wordenge kunt dn boîm in
ge moet alles in het oog houdenge moet oîgn up je gat en
ge moet er niet te lang over pratenge moet er niet teveele patee roend droajn
ge moet u daar niet mee bemoeiengeet doa gièèn affeîrns mee
ge moet veel kunnen verdragenge moe van yzre en stoal zyn
geef maar van katoengif moa slunse
geen bijzonder nieuwsen anders gièèn spanders
geen sprake vangièèn apprensje van
geld maakt niet gelukkigde wilde is e kwoa bièèste
geniet van het leven want het duurt maar evenachtr uus trekkn ze de lêir up
goede gewoonten wijzig je best nietnen oedn boîm moej nie verplantn
gretig etenzn buuksje e zielemesse doen
haar broodje is gebakkenzis met eur gat in de beutre gevolln
hartstochtelijk lachenlachn lik e paptoarte
heb je dat nog ooit meegemaakteej van je leevn
heb je dat ooit meegemaakteej nog up zukke karre gezeetn
heb je het begrepeneejt vaste
helemaal nietsnieks dn buk zn kloîtn
helemaal openwytgat open
het antwoord als iemand zegt dat je een scheet lietdie tièèste riekt tkomt uut zne friek
het beviel hem nietje wos doa nie mee gediend
het familieverband is ver te zoekentis famielj ol Adams kant
het gaat allemaal kapottkomt ol an dn oals
het gaat er fel aan toetzit er bots up
het gaat er hevig aan toetis ard teegn oenzochte
het gaat met hem niet al te bestje zit in e slicht vel
het gaat naar de knoppentgoa voe de kloîtn
het gaat niet goed met de verkoopden tyd van de gebroadn kiekns is verbie
het gaat niet goed vooruitder zit moa winnig schuuf in
het gaat u niets aangoa riek het
het gaat van kwaad tot ergerje grakt van dn oevre in dn diek
het geeft niettmisand nie
het hangt me de keel uittangt ier mn bottn uut
het heeft geen zintis gièèn avanse
het heel warm makenstookn dat de duuvels in en uut kruupn
het huwelijk gaat niet doortie e bièèle
het interesseert me niettkan me nie bommn
het is aan het verslijtentbegunt zn tandn te toîgn
het is al te gektis vant zotte
het is allemaal bluftis ol boffn en bloazn
het is beter iets dan nietstis beetre een oalf ei dan e leege schoale
het is de moeite niet waardtis e scheet in ne netzak
het is de moeite niet waardtsop is de boînn nie wêird
het is een bazige vrouwtis e pekke van e wuuf
het is een bluffer't is ol boffn en bloazn
het is een blufferje goat ol versloan moa mè zne moend
het is een deugnietde deugnietrie stoat up zn oanzichte te leezn
het is een deugniettis ne duuvle te peîrde
het is een diefol da niet te koed of te warm is paktn mee
het is een doendig kindtis nen apsjar
het is een dommerikjis zoî roend of een ei
het is een doordrijveroatnd in zne kop eet eetnd nie in ze gat
het is een druktemakertis één mè veel nootn up zne zang
het is een flauwe voorstellingtis e maffe bedoenienge
het is een gierigaardje zit up zn geld
het is een gierigaardtis ne gierign duuvle
het is een goed ideetis e gedacht lik een andre
het is een grote leugenaarje kan liegn da ze gat gloejt
het is een grote leugenaarje geloîft zn eign leugns nie
het is een grote luiaardtis ne gestampte leegoard
het is een humeurig iemandje zie ze zelvn nie geîrn
het is een humeurig iemandtis ne viezn oap
het is een kaalkopjee mièèr oar up zne kinne dan up zn oîfd
het is een klein ventjejis moa stoofoet langde
het is een klein ventjeda vintje ist gat teegn dêirde
het is een klein ventjeje komt moa toet an mn oksels
het is een klein ventjetis ne boîm van ne vint moar e bitje kort ofgezoagd
het is een klein ventjetis ol kop en gat
het is een kleine moeitetis ne kap van mn ieln
het is een kloekgebouwde kereltis ne beîr van ne vint
het is een knoeiertfynst is zn oar
het is een koud kunstjetis ne kap van mn ieln
het is een langslaperje zoe sloapn dat ges in ze gerre groejt
het is een leugenaarjangt toîpe van leugns
het is een lomperiktis ne gestampte boer
het is een luiaardje volt oovre zn eign voetn
het is een naïeve vrouwtis e kalle van e wuuf
het is een nietsnutjis gièène schup oendre ze gat weîrd
het is een onbeschofte kereltis ne gasreerdn duuvle
het is een pocherjee veel wiend in zne broek
het is een rechtgeaard menstis één vant rechterbedde
het is een rosserostn gebostn gebuukt en gebild, tis gièèn èèn die zuk ne rostn wilt
het is een slechte doktertis ne dokteur van achtre de viern
het is een slechte vakmantis ne stielman van me voetn
het is een slim kereltjetis e boîs vintje
het is een sluwe kereltis ne lièèpn duuvle
het is een veelpraatsterzeet e muule van lintjes
het is een verstandig iemandjis rap van anpakkn
het is een verwend kindtis ne bedorvn stienkre
het is een vies iemandtis ne vieze kust mn kloîtn
het is eindeloostis een ende zoender ende
het is ergwoa goan we noa toe?
het is ernstigdas gièène zèèvre
het is gebrokentis an frietn, tis an frut
het is geen goed ideetis e gedacht lik een andre
het is geweldig overdreventis vant zotte
het is heel eenvoudigtis zoî simple of goendag zeggn int Frans
het is heel moeilijktis ol gieen oar snien
het is heel normaaltis de gank van goan
het is helemaal dezelfdetis em gespoogn en gescheetn
het is helemaal kromtis zoî krom lik ne zikkle
het is helemaal niet moeilijktis nogol ne wikkle
het is helemaal niet mooitis schoîne van verre moa verre van schoîne
het is hier een puinhooptis ier duuvels vandiesje
het is in ordetis in de sjakosse
het is in periodentis ol in bottn
het is je verdiende loontis wel bestid
het is kapottis voe de wuppe
het is kleintis moar e schorte groît
het is maar een kleinigheidtis e prulle van niet
het is maar om te lachentis uut leutns
het is me een raadselden duuvle lucht ze kêise
het is naar de bliksemtis noa de verdomnesse
het is naar de vaantjes' t is noa de wuppe
het is niet allemaal zuivere winstder bluuft veel an de broamn angn
het is niet gemakkelijktis ol gièèn oar snieën
het is niet gemakkelijk om met veel geld om te gaande wilde is e kwoa bieèste
het is niet moeilijktis nogol ne wikkle
het is niet veel zaaksdoavan eej der dertiene in e doozienne
het is niet veel zaakstis e moager bièèstje
het is niet zo ergdoa zyn gièèn pottn bie gebrookn
het is om razend te wordenge zoe miern zièèkn
het is om te lachentis uut leutns
het is oud nieuwstis oed vuul
het is overdreven't lopt van de schippe
het is overdreventlopt van de schippe
het is slappe koffietis deurelik, ge kunt er je gazette deure leezn
het is slecht weertweere zit up ze gat
het is slordig afgewerkttis in mekoar gescheetn
het is spoorloos verdwenentee voetn gekreegn
het is spotgoedkoopda kost de weîreld nie
het is uitschottis krapuul teegn olle weerekièèrn
het is vertis nie an dachterdeure
het is vergeefse moeitetis ol gièèn avanse
het is vergeefse moeitetis ol wèrk voe dn drol
het is vergeefse moeitetis ollemoale gièèn avanse
het is verkeerddas e misse die nie zjuust is
het is verloren geldtis geld int woatre gesmeetn
het is verloren moeitetbriengt ol gièèn eîrd an dn dyk
het is verloren moeitetis ol werk voe dn drol
het is verre familietis famielje van tseevnste knopsgat
het is verre familietis famielje vant seevnste knopsgat
het is voor hem een fluitje van een centje droajt doa zn and nie voîrn omme
het is waartis nog gièèn leugn
het is waardeloostis e scheete in nen netzak
het is weggegooid geldtis geld int woatre gesmeetn
het is zeer domdas vant domste dom
het is zeer eenvoudigtis te dom om doîd te doen
het is zeer kleintis moar e schorte groît
het is zonde van het geldtis geld int woatre gesmeetn
het kan me geen barst schelenkvoage doa wel me gat an
het kan me niet schelenkvoage doa wel me gat an
het laat hem koudtis up een oande dat rint
het leven is voor de durverstsien de stoetste weezels die tmeest eiers zuupn
het leverde opnieuw halfwerktis weer e bescheetn kommisje
het liep helemaal fouttliep of up ne fiestre
het liep verkeerd aftliep of up ne fiestre
het ligt allemaal overhooptligt ol top over kloîtn
het moet niet perfect juist zijntstikt nie nowwe
het regent en de zon schijnttis kermesse in delle
het regent en de zon schijnttis kermesse ind elle
het regent hardtrint kattejoengn
het regent hardtrint stroent met aksjes
het regent hevigtrint mollejoengn
het regent terwijl de zon schijnttis kermesse in delle
het scheelde maar weinigtschilde gièèn oar van ne kletsekop
het scheelt maar weinigtschilt de wêireld nieë
het scheelt maar weinigtschilt gièène scharding
het scheelt niet veeltschilt de weîreld nie
het scheelt niet veeltschilt gièèn mieretette
het scheelt niet veeltschilt gièèn oar van ne kletsekop
het scheelt niet veeltschilt gièène scharding
het stinkttstienkt lik de peste
het stinkt geweldigtstienkt van een eure verre
het stinkt hiertstienkt ier noa fleur de matras
het stinkt hier naar urinetstienkt ier noa fleur de matras
het valt optstikt doîgn uut
het vergt veel moeitetis zeur verdiend broîd
het verschilt veel te veeltschilt ollemeinschn te veele
het waait hardtwoajt lik e bièèste
het waait heel hardtwoajt lik e bièèste
het weegt zwaartweegt mièèr dan me drienkgeld
het zal lastig zijnge goaj jne pettn zien
het zal nog een tijdje duren voor het in orde komtder zal nog veel woatre noa de zièè vloejn
het zal nog een vervolg krijgenda goa nog e stertje kriegn
het zal onwerende lucht zit schuw
het zal wel zijnkomt zièère
het zijn beste vriendenze schytn deur tselfste gat
het zijn twee vriendenze schiettn deur tselfste gat
het zit allemaal tegende duuvels zyn der mee gemoejd
het zit geweldig tegende duuvels zyn der mee gemoejd
hi laat zich gemakkelijk aan het lijntje houdenjis bizzig toedn met è gès
hij ademt moeilijkje snakt achtre zn oasme
hij ademt moeilijkje snakt achtr znen oasme
hij at een plak vers spekjat e vessche schelle van de schutle
hij begint er onmiddelijk aanje lat er gièèn gès oovre groeîjn
hij begrijpt er niets vanje verstoat er de buk ze kloîtn van
hij begrijpt er niets vanje kent er de kloîtn van, je kent er de bolln van
hij beleeft er plezier aanjeet er zne deugd in
hij bemoeit zich ergens meeje sloat eentwoa znen oak in
hij bemoeit zich overal meeje sloat ovrol znen oak in
hij beweegt nietje verroert van gièèn vinne
hij beweegt niet meerje verroert van gièèn vinne
hij bewoog nietje verroerde van gièèn vinne
hij blijft maar vragen stellenje zoet ei uut je gat vroagn
hij blijft maar vragen stellenje vroagt ei uut je gat
hij blijft maar zittenge zoet de stoel van oendre ze gat moetn trekkn
hij bloostje stoa roîd in zne kam
hij deed het met tegenzinje dei het teegn euge en meuge
hij deugt nietjis gièène schip teegn ze gat wêird
hij doet alles in het geniepje doet olles in dn duuk
hij doet alles in het geniepje doet ol in dn duuk
hij doet alles om iemand te helpenje lopt de poîtn van oender ze gat
hij doet alsof hij van niets weetje geboart van piekns
hij doet alsof zijn neus bloedje geboart van piekkns
hij doet een gokje smiet drachtre mè zn klakke
hij doet gouden zakenzn zoake floreert
hij doet helemaal nietsje rapt gièèn strooj van deîrde
hij doet het stiekemje doet et in dn duuk
hij doet nietsje zit e bitje mè zn duums te droajn
hij draagt een baardjee ze joengn upgeetn
hij drinkt graag bierje werkt mè dn gloazn amboîm
hij drinkt veeljeet e droîge leevre
hij drinkt veelje werkt mè dn gloazn amboîm
hij drinkt veelje drienkt vant voaderland weg
hij dronk mateloosje droenk vant voaderland weg
hij eet met tegenzinjit mè lange tandn
hij eet niet veeljit moa lik e mussche
hij eet veeljit lik ne diekndelvre
hij eet veeljit dat ne frang is
hij eet zeer veeljit buuk stoa bie
hij gaat er met tegenzin heenje goat er noa toeë met e lank gat
hij gaat er vandoorje scheurt ze puuste, je muus et of
hij gaat met tegenzin naar schoolje goat met e lank gat noa schoole
hij gaat op zwierje zet e staptje in de weîreld
hij gaf geen krimpje gaf gièène kik
hij geeft gemakkelijk geld uitje lat ze geld nogol gletsn
hij geeft veel geld uitje lat ze geld nogol gletsn
hij geeft zijn ongelijk toeje legt er zne kop bie neere
hij gelijkt op iemandjeet er ne trek van weg
hij groeit vlugje groejt datn wikkelt
hij had dat beter niet gedaanja beetre in zne broek gescheetn
hij had dit niet mogen doenja beetre in zne broek gescheetn
hij had iets voorjeet e farce teegngekomn
hij had veel pijnje liep dubbeltoe vant zièèr
hij heeft al zijn geld verbrastjeet ol ze geld vertuureluut
hij heeft altijd alles gezienjeet oîgn up ze gat
hij heeft altijd tijd te kortje goa gièèn tied één voe doîd te goan
hij heeft bij een transactie geld verlorenjeet er ze klièèrn an gescheurd
hij heeft bij mij afgedaanjeet in me roapn gescheetn
hij heeft bij mij afgedaanje zit in mn oenderste schof
hij heeft daar geen verstand vanjis doa nie in tuus
hij heeft dorstje zit met e droîge leevre
hij heeft een beroerte gekregenjeet e robbeltje get
hij heeft een dik achterstejeet e gat lik e broîmande
hij heeft een gesloten karaktertis ne binnebuk
hij heeft een goede zaak gedaanjee ne slag gedoan
hij heeft een grote dunk van zichzelfjeet oîge in zne bol
hij heeft een grote fout gemaaktjeet dn uppergoaj ofgeschootn
hij heeft een grote fout gemaaktjee dn uppergoaj ofgeschootn
hij heeft een karig inkomenje moe schartn voe toe te komn
hij heeft een lange baardjee ze joengn upgeetn
hij heeft een lelijke stemjeet e stemme voe koks te kloppn
hij heeft een opvliegend karakterje stoat dierikt up zn achterste poîtn
hij heeft een slecht geheugenjeet e memoorje lik e zeevde
hij heeft een slechte reputatiejis gekend lik e slicht oalffrangsje
hij heeft een slechte zaak gedaanjee der ze kleern an gescheurd
hij heeft een sterk karakteroatend in zne kop eet eetnd nie in ze gat
hij heeft een uitstekende conditiejis in de fleure van ze leevn
hij heeft een verkoudheidje klapt deur ze neuze
hij heeft een wind gelatenjet e schete gelaotn
hij heeft een woedeaanvalje kriegt e schië
hij heeft er een gooi naar gedaanjeet er mè ze klakke noa gesmeetn
hij heeft er geen problemen meeje makt er moa winnig kompliementn roend
hij heeft er niet veel van terechtgebrachtjeet er nie veele van gebakkn
hij heeft er niets te zeggenjee nieten in de pap te brokkn
hij heeft er veel vankluts
hij heeft financieel moeten bijspringenjee moetn elpn an de karre steekn
hij heeft financiële problemenje zit mè ze gat vul schuldn
hij heeft geen geld om te betalenjeet de middels nie
hij heeft grote armoedetoar groejt deur ze klakke
hij heeft grote handenjeet andn lik kool schippn
hij heeft grote orenjeet oîrn lik talloîrn
hij heeft grote verwachtingenjeet er schoot up
hij heeft heel veel gelukjeet oeresjanse
hij heeft helemaal nietsjee gièène noagle voer an ze gat te schartn
hij heeft het bestorvenjeet er zn endeklokke an hoalt
hij heeft het bij me verkorvenjeet in me roapn gescheetn
hij heeft het bij mij verkorvenjeet in me roapn gescheetn
hij heeft het gezienjeet int snotje
hij heeft het hard te verdurenjeet arte neutn te kroakn
hij heeft het in de smiezenjeet int snotje
hij heeft het niet goed gezienjee stroent in zn oîgn
hij heeft het opgegetenjeet in ze kloîtn gespeeld
hij heeft het verknaldjeet doa gescheetn
hij heeft het zittenjis bruun
hij heeft het zittenjeet spek an ze kloîtn
hij heeft het zittenjeet spek an zn bièèn
hij heeft het zittenjeet an ze flossche
hij heeft het zittenjeet an zne rekkre
hij heeft hongerje zie ze vliegn
hij heeft kopzorgenje zit in nestn
hij heeft lang haarje spoart voir e matrasse
hij heeft lang haarje lopt mè zen oar in ze tandn
hij heeft maar weinig geldjee moar e klièèn inkomn, jeet nie stief brièèd
hij heeft me bedrogenjee me bie dn buk gedoan
hij heeft niet veel zin om te werkenje werkt teegn de jukte
hij heeft nooit geld genoegdn duuvels zak is noît vul
hij heeft nooit genoegden duuvelszak is noojt vul
hij heeft overal schuldenje zit mè ze gat vul schuldn
hij heeft reeds heel wat mispeuterdjeet ol veele mispekkeld
hij heeft sproetjesjeet oale gevoerd teegn wiend
hij heeft stoppelhaarzn oar krult lik ne pak noagels
hij heeft veel geldjee veel mul
hij heeft veel geld verbrastjeet ol veel geld deur de meuln gedroajd
hij heeft veel geld verlorenjeet doa ferme zne broek an gescheurd
hij heeft veel kapsonestis ne dikkenekke, jeet oîg up
hij heeft veel op zijn gewetenjee veel up ze konsjensje
hij heeft veel pijnje zie ze peîre
hij heeft veel pretentiejeet oîg in zne bol
hij heeft veel pretentiejee veel wiend in zne broek
hij heeft veel pretentieje zet veel up zne toepie
hij heeft veel pretentietis in zne bol gesleegn
hij heeft veel succes bij de vrouwenjee veel antrek bie de wuuvn
hij heeft veel verdrietjit ze zelvn up
hij heeft voor alles een verklaringje wit an olles ne droaj te geevn
hij heeft weinig geldje moe schartn voe toe te komn
hij heeft zich laten bedriegenjeet em loatn vliendern
hij heeft zich moeten haastenjee meugn zn kloeffn ofsmiettn
hij heeft zichzelf niet onder controleje wit mè zezelvn gièèn road
hij heeft zijn schaapjes op het drogejee ze binn
hij heeft zijn zelfcontrole verlorenjis ze zelvn gièèn mièèstre mièè
hij herstelt van een ziekteje komt terug up ze plooîje
hij herziet zijn meningje trekt zne steîrt in
hij hield zich voor de dommeje geboarde van krommenoas
hij hoort niet te bestjis e brokke doîf
hij houdt van pestenje zoet eentwien dn doîd andoen
hij houdt zich voor de dommeje geboart van krommnoas
hij is aan het fantaserenje sloa zuut zn bottn
hij is aan het fantaserenje sloa ze weere fyn
hij is aan het sterventis ne veugle voe de katte
hij is achterlijkjis van lotje getikt
hij is altijd gehaastjis oolten in zeevn oastn
hij is altijd met iets bezigjee gièèn zittnd gat
hij is altijd tegendraadjis oolten koentekeîroafs
hij is altijd tegendraadsjis oltn teegntjok
hij is bangje zit met veugelschyt
hij is bangje zit met een ei up
hij is bangje zit met de poepers
hij is bangje doe ze toîpe
hij is bedrogenjis bie dn buk gedoan
hij is bedrogenjis bie tvièèrtienste gezet
hij is bedrogenjis biet vierde gezet
hij is bedrogenjis bescheetn
hij is bedrogen uitgekomenjeet an zne rekkre
hij is besluitloosje droajt roend lik ne stroent in ne zikpot
hij is betrouwbaarge kunt er stoat up moakn
hij is buitengewoon domjis zoî dom oft gat van nen oovn
hij is daar niet meer welkomjee doa de beutre uutgeetn
hij is dodelijk ziekje stoat ol met één bièèn int graf
hij is domjis zoî dom of t peîrd van Kristus en da wos nen eezle
hij is domjis te dom voer ooj teetn
hij is domjis zoî dom oft kolf van Moîzes
hij is domjis zoî dom oft achterste van e peîrd
hij is doodjis mè zn oar
hij is doodmoejis versleetn toet up dn droad
hij is doodmoejis doîd an deîrde, je stoat te kwakkeln up zn bièènn, zn bièènn sloan vanoender zn gat weg
hij is doodmoeje vicht teegn de sloap, jis vergeevn van de voak
hij is doodmoeje kan nie mièè goapn van moeteid, zn toenge slipt over de groend van moeteid
hij is doodmoeje volt in ne strek, zn battrie is of, je sloat in een achte
hij is dronkenjis boovn wiend
hij is dronkenjeet e vliemnd stik in ze voetn
hij is dronkenjee ze gettn an
hij is dronkenjee ne zindr up
hij is een nietsnutjist doînieppn nie weîrd
hij is er door ontroerdjis tre van gepakt
hij is er door ontroerdjist ervan gepakt
hij is er dwaasjis zoî roend of een ei
hij is er erg aan toeje slacht van deezels die vergoan an uldre poîtn
hij is er het slachtoffer vanjee de pot uutgelekt, jeet de beutre uutgeetn
hij is er niet gelukkig meejis ter nie mee gediend
hij is er niet goed aan toeje zit in e slicht vel
hij is er niet op gebrandjist er nie stief schuutig voîrn
hij is er van onder de indrukjist êrte dre van in
hij is er vandoorde veugle is goan vliegn
hij is erg bangje doe ze toîpe
hij is erg domjis zoî dom of tachterste van e koe
hij is erg kwaadje zit up ze peîrd
hij is erg moejis tendn olle stroatn
hij is erg vermagerdzn klièèrn volln van ze gat
hij is erg ziek geweestjee ne groîte krak gèt
hij is fijn uitgedostjis up ze piekebeste
hij is flink berisptjis goed ze lesse gespeld
hij is gaan plassenjis de patattn goan ofpeurn
hij is gebrekkigtis ne schièève lavabo
hij is geconstipeerdje goat ard of
hij is gehaast om te vertrekkenzn gat schuufelt
hij is gehuwd met een luie vrouwje zit doa met eentwodde upgeschutteld
hij is gekjis van lotje getikt, jeet a vieze los, je vangt ze, je sloat deure
hij is gestorvenjee ze kêise uutgebloazn
hij is gierigje zoe ne frang in twièèn biettn
hij is gierigjis zoî gierig datn stienkt
hij is goed gekjis zoî zot of een achterdeure
hij is goed gekjee ne slag van slingers meuln get
hij is goedhartigjeet een êrte lik e koekebroîd
hij is graatmagerjis lik dn doîd up gièètepoitn
hij is graatmagerjis lik dn doîd up stoksjes
hij is graatmagerge ku ze rebbn telln
hij is graatmagerjist vel oovre bièèn
hij is graatmagerjist doînieppn nie weîrd
hij is heel blijzn gat schuufelt
hij is heel domjis te dom voer ooj teetn
hij is heel domjis zoî dom of tgat van nen oovn
hij is heel gezondjeet e gezoende peele
hij is heel lelijkjis te lièlik voe telpn dundern
hij is heel magerje kan moa twièè ziektn krygn, de bièènziekte en de velziekte
hij is heel tevredenzn gat schuufelt
hij is heimelijk vertrokkenjis ter van oendre gemuusd
hij is helemaal niets waardjis gièène schip teegn ze gat weîrd
hij is het kotsbeujist zoî moe lik gestampte fieggn
hij is humeurigjis zoî vies of ne kattestoent
hij is humeurigjis zoî vies lik ne kattestroent
hij is iemand aan het opjuttenjis bizig mè lirtje te steekn
hij is iets kwijt dat hij nodig heeftjis zn andn of
hij is in slaap gevallenjis vertrokkn, jist goan zeggn
hij is in vormjis in zn illement
hij is kerngezondjee gezoenteid te koîpe
hij is kleinjis moar e scheete groît
hij is kleinjis moa stoofoetlangde
hij is kletsnat geregendjist tsop ut ze gat gerint
hij is kloek gebouwdtis ne boîm van ne vint
hij is koppigje speelt mè zne kop
hij is kortademigjis kort van oasme
hij is kostwinnerje moet de koave olièène rechtoedn
hij is kwaadjis in ze gat gebeetn
hij is kwaadje zit up ze peîrd
hij is kwaadje stoat up zn achterste poîtn
hij is levenslustigtis ne bloedige joenkheid
hij is magerze vel plakt an ze rebbn
hij is misnoegdjis in ze gat gebeetn
hij is moezn erte slapt
hij is moe van het werkenjis van de planke
hij is naar het toiletjis noat fertrek
hij is naar het toiletjis noa bachtn
hij is niet beter dan al de anderenjis gièèn oar beetre
hij is niet bijster slimder schilt eentwod mè zne boovnkoamre
hij is niet goed wijsjis van lotje getikt
hij is niet goed wijsjis up zne kop gestuukt
hij is niet goed wijsjee ze nie ollemoale toîpe
hij is niet goed wijsjee ne slag van de meuln get
hij is niet goed wijsje vangt ze
hij is niet helemaal juisttis nen oalve gedroajdn
hij is niet in zijn gewone doenjis in zn oar nie
hij is niet in zijn gewone doenjis in zne droaj nie
hij is niet meer zo jongjis gièèn drie moal zeevn nie mièè
hij is niet op zijn gemakje zit er een brokke mee in
hij is niet te vertrouwenkbetrow em voe gièèn oar
hij is niet thuisjis goan zjantn
hij is niet thuisjis goan oepeln
hij is niet van zijn stuk te krijgenjis van dn ièèste slag nog nie doîd
hij is niet welgezindjeet in ne stroent gebeetn
hij is niet zo bijster slimjeet ook tpoer nie uutgevoendn
hij is nog altijd helder van geestjis nog oltyd bie de zyn
hij is nog goed bij zijn verstandjis nog goed bie de zyn
hij is nog goed te beenjis nog goed te poîte
hij is nog niet volwassenjis nog nie droîge achtre zn oîrn
hij is nog niet volwassenje moe zn wild oar nog verliezn
hij is nog zeer jongjis nog moa vès uut ei
hij is nog zeer jongjis int fleure van ze leevn
hij is nooit blijje zie ze zelvn nie geîrn
hij is nooit tevredenje zie ze zelvn nie gêirn
hij is ongeduldigje zit met vier an ze gat
hij is onhandelbaarjis van dn duuvle bezeetn
hij is onhandelbaarjeet weere in ze gat
hij is onhandelbaarder is gièèn kot mee toedn
hij is onhandigjee twièè lienkr andn
hij is onhandigzn andn stoan oavreks
hij is onwel gewordenjis in een achte gesleegn
hij is op zijn hoedejis up zne kiefkief
hij is op zijn tenen getraptjis in ze gat gebeetn
hij is op zijn weerhoedejis up ze vieroen
hij is op zwierjis up dn droaj
hij is opstandigje speelt up zne poît
hij is overal bij aanwezigjis oovrol bie en an
hij is overledenjis mè zn oar
hij is overledenjee zn ol toegeneepn
hij is overledenje ligt mè ze pekkels omoîge
hij is overledenjist goan zeggn
hij is overstelpt van het werkjee zne pluk
hij is oververmoeidzn bièènn sloan van oendre ze gat weg
hij is pikzwartjis zo zwort of moljes gat
hij is potdoofjis zo doîf lik ne patat
hij is rap tevredenjis gediend lik nen oend mè vloojn
hij is recht voor de raapschièèf of krom tvliegt ol uut zne moend
hij is rechtschapenjis rechte voe de vuust
hij is rechtzinnigje spuugt het ol uut dat in zne moend komt
hij is redelijk oud gewordenjeet ol vele wienters meegemakt
hij is slecht gezindjee nie gemeugen vannacht
hij is slechtgeluimdtis ne viezn duuvle
hij is slechtgezindjis nie spreeklik
hij is slechtgezindjeet weer in ze gat
hij is spoorloosde veugle is goan vliegn
hij is stapelgekjis zoî zot of een achterdeure
hij is straatarmjee gièène noagle voer an ze gat te schartn
hij is te lui om te werkenjee nog noît e strooj van dêirde gerapt
hij is teneinde krachtenjis tendn ze latyn
hij is teneinde krachtenjee gièèn sensje ne mièè
hij is teneinde krachtenjist gat of
hij is teneinde krachtentschoap is de preut of
hij is uitgeputjee gièèn sensje ne mièè
hij is van alle markten thuisjis nie van gistern
hij is van alle markten thuisje verschiet van gièèn klièèn gruchte
hij is van goede afkomstjis van goe ras
hij is van niets op de hoogteje wit van juut noch gup
hij is van plan om te huwenjeet de trowschiette
hij is veel geld kwijtjeet e ferme snee in zne portemonee
hij is veel van zijn capaciteiten verlorenjis ol vele van ze pluumn kwiet
hij is verbijsterdjis vant lam Gods gesleegn
hij is vergeetachtigje zoe ze gat vergeetn
hij is vergeetachtigje kan moar antoedn van snoens toetn twoalvn
hij is vermoeidje zit up ze gat
hij is vermoeidje zit er tweîsdeure, je volt deur ze poitn
hij is vermoeidje kan gièèn pap mièè zeggn
hij is vermoeidzn bobbien is of
hij is verongeluktjis an zn ende gekomn
hij is vertrokkenjis zn panne ofgekuust
hij is vertrokkenjis ze puuste gescheurd
hij is vertrokkenjis goan zantn
hij is vertrokkenjis goan schuufeln
hij is vertrokkenjee ze schippe ofgekuust
hij is vertrokkenjist gat in, jis vertrokkn met de wiend
hij is vertrokken zonder iets te zeggenjis ze puuste gescheurd
hij is viesgezindjis stroentevies, jeet an ne stroent gerookn
hij is viesgezindjis zoî vie lik ne kattestroent
hij is volkomen nutteloosje lopt erbie voe spek en boînn
hij is voor geen redens vatbaarje verstoa gièèn reedns
hij is weer de dupejis weere dn uul van tspel
hij is wegjee ze schippe ofgekuust
hij is weinig spraakzaamjis nie vele van zegs
hij is welbespraaktjis up ze toenge nie gevolln
hij is welgezind vertrokkenze gat schuufelde
hij is wreedje zoet êrte uut je lyf oaln
hij is zachtaardigjeet e klièèn êrtje
hij is zachtaardigtis nen artn moa je schyt zochte
hij is zeer haastigje lopt êrte uut ze lyf
hij is zeer kwaadjis in ze sterre
hij is zeer kwaadjis in ze gat gebeetn
hij is zeer kwaadjis gloejende vroed, jis eemelste vroed, jis pêirdevroed
hij is zeer magertis moa tvel over de bièèn
hij is zeer nieuwsgierigje stikt ovrol ze neuz in
hij is zeer oudjis zoî oed of de stroate
hij is zeer rijkjee moat geld te scheppn
hij is zeer rijkjee moa tgeld te scheppn
hij is zeer sterkjee macht lik e peîrd
hij is zeer traagjis wok van gièènen oaze gepoept
hij is zenuwachtigje zit mè miern an ze gat
hij is zenuwachtigje lopt roend lik een inne die moe leggn
hij is ziekje zit met veugelschyt
hij is zwartjis zoî zwort of e schoe
hij is zwartjis moljeszwort
hij is zwartjis zoî zwort of moljes gat
hij kan die man niet uitstaanje kan die vint nie luchtn
hij kan er goed mee omgaanjee ter ne truuk van weg
hij kan er goed mee overwegjeet der een endje van weg
hij kan goed liegenje kan liegn dat ne frang is
hij kan goed uit de voetenjis goed te poîte
hij kan het goed uitleggenan ze toenge goat nie liggn
hij kan iemand gek makenje zoe ne duuvle doen dansn
hij kan moeilijk niets doenjee gièèn zittnd gat
hij kan moeilijk stilzittenjeet de kreevels in ze gat
hij kan niet meer genezentis ne veugle voe de katte
hij kan niet volgenje komt achtre voer oalf geld
hij kan veel etenje kan eetn lik ne dykedelvre
hij kan wedijveren met de bestenje kan goed ze steeke stoan
hij kan zeer warm voedsel verorberenjeet e verlottn keelegat
hij kan zijn verdriet niet verwerkenje fret ze zelvn up
hij kent er helemaal niets vanje kent er de kloîtn van
hij kent er niets vanje kent er dn buk zn kloîtn van
hij kent geen schaamteje zjeneert em voe nietn
hij kent het van buitenje ken et up zn duumptje
hij kent veel geluk in zijn levenjist ol in ze muule gesmeetn
hij kijkt beteuterdtis lik ne bezikte zak
hij kijkt scheelje kiekt zoî scheel lik nen ottre
hij kijkt scheelzn oîgn tjoereln
hij kijkt scheelzn oîgn droajn roent ol van ze gat
hij kijkt verbaasdje stoat te kiekn lik nen oend up e zieke koe
hij kijkt verbaasdje kykt lik nen oend up e zieke koe
hij kijkt verwonderdje kiekt lik nen oend up e zieke koe
hij klaagt van het minste ongemaktis olsan va aaj en oej
hij klaagt veelje kloagt pittn in deîrde
hij komt altijd aan op het laatste momentje komt olsan de latste stekke toe
hij komt bedrogen uitjeet an zne rekkre
hij komt bedrogen uitje komt van e koede kermesse tuus
hij komt daar veel aan huisjis doa tkiend van tn uuzze
hij komt er aanjis doa gezet
hij komt er slecht vanafje komt er bekoajd vanof
hij komt niet terzakeje droajt roend de pot
hij komt nooit allenje lopt oltn mè ne sliert achter ze gat
hij komt op zijn beslissing terugje kièèrt ze karre
hij komt uit een kroostrijk gezinje komt uut e groît nest
hij kraamt onzin uitje sloat vanolles uut zn bottn
hij kraamt onzin uitje sloa zuut zn bottn
hij kreeg de volle ladingje krièèg ze vulte
hij kreeg een berispingje krièèg oender zn bottn
hij kreeg een berispingje krièèg ne pek in ze gat
hij kreeg een buitenkansjat gat schoîne
hij kreeg een mooie beloningjee welgevoarn
hij kreeg een negatieve opmerkingje krièèg ne schièèvn
hij kreeg een pak slaagje krièèg e ferme pandoerienge
hij kreeg een schop tegen zijn achtersteje krièèg ne schip oender ze vioole
hij kreeg een woedeaanvalje krièèg e schieë
hij kreeg er van langsjee gièène moetn koîpn
hij kreeg er van langsje krièèg teegn ze buzze
hij kreeg onder zijn voetenje krièèg teegn zn bottn
hij kreeg onmiddellijk een gepast antwoordje was doa dierikt ze muule gevuld
hij kreeg veel slagenjeetr e panne van gèt
hij krijgt voor alles de schuldtkomt ol up zyne kop terechte
hij kwam bedrogen uitje kwam er bekoajd vanof
hij kwam bedrogen uitje kwam van e koede kermesse tuus
hij kwam laat thuisje kwam tuus e gat in dn nacht
hij kwam net op tijdjeet gat ofgeschootn
hij kwam net op tijdjeet gat ofgeneepn
hij kwam onverwacht op bezoekje kwam binn an passante
hij laat een scheetzne broek scheurt
hij laat het zich smakenje doe ze buuksje e zielekermesse
hij laat zich gemakkelijk aan het lijntje houdenjis bizig toedn met e ges
hij laat zich gemakkelijk doenje lat gès van voî ze voetn moajn
hij laat zich niet vlug uit zijn lood slaanje verschiet van gièèn klièèn gruchte
hij lacht gemakkelijkje lacht met e scheete van niet
hij lachte onbedaarlijkje sloeg dubbeltoe vant lachn
hij leeft boven zijn standje schyt oîgre dan da ze gat stoat
hij leeft op mijn kostenjit uut mn andn
hij leeft van zijn rentenje teîrt up ze geld
hij liegtje gift de woareid ne vroenk
hij liegt vaakje kan liegn da ze gat gloejt
hij liep zo vlug hij konje liep têrt uut ze lyf
hij loopt er bij als het vijfde wiel aan een wagenje lopt erbie voî spek en boînn
hij loopt hoog op met zichzelfjeet oîgup
hij loopt hoog op met zichzelfjeet e groît gedacht van zezelvn
hij loopt naaktje lopt in ze bloît vel
hij loopt nerveus rondje lopt roend lik e kieken die moe leggn
hij luistert niettis up een oande dat rint
hij maakt alles kapotjelpt olles andnols
hij maakt alles kapotjelpt het ol an dn oals
hij maakt alles kapotjelpt het ol an de kloîtn
hij maakt dat hij weg komtje scheurt ze puuste, je scheurt zn bottn
hij maakt er zich van afje schud het van zne nekke
hij maakt karamellenverzenje kan dichtn zoendre zn gat up te lichtn
hij maakt me iets wijsje makt me bloazjes wijs
hij maakt met iedereen ruzieje makt ruuze mè Jan, Toon en Pier
hij maakt zich kwaadje makt van zne tettre
hij maakt zich kwaadje makt van ze kloîtn
hij maakt zich kwaadje makt van zn oîrn
hij maakt zich kwaadje makt van ze keîse
hij maakt zich kwaadje komt uut ze kot
hij maakt zich rap kwaadjis dul voer e gès
hij maakt zich uit de voetenje scheurt zn bottn
hij maakte een kwetsende opmerkingje gaf ne stek tusschn vel en vlièès
hij maakte zich kwaadje schoît in e Spaansche fuurje
hij mag dankbaar zijnje mag dn eemle loovn en dankn
hij mag van geluk sprekenje mag zn twièè andn toîpeleggn
hij mist levenservaringjis nog groene achtre zn oîrn
hij moeit zich in een gesprekje sloat er znen oak in
hij moet altijd geholpen wordenje kan ollièène nog nie rechte pissn
hij nam alles meeje pakte tol mee da niet te zwoar of te ièèt wos
hij overdreefje dei dre ne schep bovnup
hij overdrijftje makt van e scheete ne dunderslag
hij overdrijft enormje makt van e scheete ne dunderslag
hij pakt het stevig aanje goat er mè dn groevn bustle deure
hij praat altijd over hetzelfde onderwerpje knoagt ooltied ant zelfde bièèn
hij praat veelje klapt lik nen astre
hij raakt klaarje gerakt streeke
hij raakt vermoeidjis verre zochte
hij schaamt zichje zjeneert em
hij schreeuwt het uitje roept lik vermord
hij schrok zich rotje verschoît em e bulte
hij schuimbekt van woedeje schuumt van koleîre
hij slaapt heel vastjis mè gièèn stokkn wakkre te kriegn
hij slaapt langje slapt e gat in dn dag
hij slaapt langje slapt dat gès in ze gerre groejt
hij slaat er naastje sloat e gat in de lucht
hij spaart de roede nietjis er gièèn duts up
hij spoede zichje zette zil
hij spreekt rechtuitje legt zn êrte bloît
hij staat verwonderd te kijkenje ziet de wiend droajn
hij staat voor aapjeet goapertje
hij staat voor aapje stoat mè zne pies in de wiend
hij staat voor schutje stoat doa nu te blienkn
hij staat vroeg opje stoat up mè dn dow, je stoat up voor inne voor oane
hij stinktje stienkt een eure teegn de wiend
hij stond er beteuterd bijje stoent doa lik ne bezikte zak
hij trekt het zich niet aanje voagt er zne broek an
hij trekt het zich niet aanje voagt er ze gat an
hij trekt het zich niet aanje voagt er zn bottn an
hij trekt het zich niet aanje lat het nie an zn êrte komn
hij valtje stekt up ze kloîtn
hij valt haast in slaapzn êrte slapt, je knikkebolt
hij veinst van niets te wetenje geboart van koo
hij veranderd regelmatig van meningje verandert olle vuuf voetn van gedacht
hij verdient geld met hopenje verdient geld lik sliek
hij verdient veel geldje verdient geld lik sliek
hij verdoet veel geldje spit int geld
hij verdween heimelijkje muuzde der vanoendre
hij vergeet vlugjeet e gat in ze memoorje
hij verkeerd in geldnoodje zit mè ze gat vul schuldn
hij verkondigde volop zijn meningje spoîg zn êrte en ze ziel uut
hij verkoopt veelzne wienkle droajt
hij verliest het bewustzijnje droajt van zne sus
hij verliest zijn zelfcontroleje droajt boovn zn toern
hij vertrok zonder veel omhaalje vertrok zoendre veel komplimentn
hij verveelt zichje zit mè ze viengers te droajn
hij verwaarloost allesje voagt ovrol zn gat an
hij verwaarloost allesje lat olles oendr em loîpn
hij verweet haarje miek eur uut voîr ol da schoîn en lièèlik wos
hij viel flauwje droajde van znen orgle
hij viel in zwijmje droajde van ze stokkn
hij viel onmiddellijk in slaapje viel in sloape lik ne blok
hij viel op de grondje gienk teegn dek
hij viel plots neerje viel boîmslag omme
hij viel voluitje viel boîmslag omme
hij ving botznen oarienk bradde nie
hij vloekt veelje vloekt dat schowwe gift
hij vloekteje trok er ne groîtn deure
hij vloog met pak en zak buitenje vloîg buutn mè gièèl zne battaklang
hij vloog met zijn hele hebben en houden op straatje vloîg met ze kliekn en klakkn op straote
hij voelt er zich goed bijjis in zn illement, jis in zne wikkle
hij voelt zich niet goedjis nie in dn oak
hij voelt zich niet goed in zijn veljis moar olf gat
hij voelt zich niet lekkerjis in znen oak nie
hij voelt zich niet op zijn gemakje zit met een ei in zne broek
hij voelt zich slapje volt deur zn bièènn van flowte
hij voelt zich verongelijktjis in ze gat gebeetn
hij voelt zich ziekje zit met de krul
hij was beschaamdje schoît ze kleur
hij was duizeligzn oîgn droajdn noa tol van ze gat
hij was erg kwaadje wos eemelste vroed
hij was erg kwaadje sproenk uit ze vel van dulligheid
hij was nog net op tijdjeet tgat ofgeschootn
hij was nog net op tijdjeet gat ofgeschootn
hij weentje spant ze lippe
hij weent gemakkelijkje blet voir e ges
hij weent hevigje schrièèmt troann mè tuutn
hij weent vlugje blet voer e gès
hij weet met zichzelf geen raadjis van dn duuvle bezeetn
hij weet met zichzelf geen raadjis bezeetn van ool de gloejnde duuvels
hij weet niet meer waar naartoeje wit nie mièè woarin of woaruut
hij weet niet meer wat zeggenjee ze toenge verloorn
hij weet niet precies wat hij wilje droajt roend lik ne stroent in ne zikpot
hij weet van nietsje wit noch van toete noch bloaze
hij weet van nietsje volt uut de lucht
hij weet wat werken iszn andn stoan up ze gat nie
hij werd afgesnauwdje krièèg ne snak en e beete
hij werd afgewezenje liep e blowtj up
hij werd bedrogenjee ne poatre geschilderd gewist
hij werd er verwetenje wierd er uutgemakt voe vorte vis
hij werd er voor gestraftjeet doa ze bekomste gèt
hij werkt hardje droajt zn bottn of
hij werkt niet graagan werkn eetn e broertje doîd
hij werkt niet veelje doet er nie veel an doîd
hij wil kost wat kost gelijk halenje zoe strieën dat ne frang is
hij wist het nietje wist et in gièèn duust joar
hij woont afgelegenje weunt int ol van fluutol
hij woont afgelegenje weunt in nen oek of e gat
hij woont op de buitenje weunt int bloîte
hij wordt gekje sloat deure
hij wordt geminachtksie lievre zn ieln dan ze tèènn
hij wordt plots ontzettend kwaadje krygt e schièè
hij zakte in elkaarje sloe in ne knoop, je sloeg in een achte
hij zal bedrogen uitkomenje zal wel nen oap scheîrn
hij zal bedrogen uitkomenje zal ekièè roar voarn
hij zal bedrogen uitkomenje zal e scheete laotn
hij zal bedrogen uitkomenje zal der ne stok an één
hij zal de gevolgen moeten dragenje zal de bolln meugn kièèrn
hij zal er nog spijt van krijgentzal ze koente voarn
hij zal er spijt van krijgentgoa ze koente voarn
hij zal er van langs krijgenkgoan ekièè ze gat gloejn
hij zal er van langs krijgenje zalt up ze broîd kriegn
hij zal er voor mogen opdraaienje zal meugn de bolln kièèrn
hij zal het niet ver brengenje goa gièèn oîge toppn scheîrn
hij zal het zich beklagenje goat e ferme scheete loatn
hij zal moeten zorgen dat hij wegkomtge zult em ne gank zien goan
hij zal moeten zorgen dat hij wegkomtge zult em ne tring zien goan
hij zal niet lang meer levenjee nie vele mièè te goed
hij zal niet lang meer levenjee moat leevn ne mièè van ne roîboard
hij zal niet lang meer levenje zalt nie lange ne mièè trekkn
hij zal niet lang meer levenje goat ollichte de gèskantn ofrieën
hij zal nog eens verongelukkenje goa nog e kièè roar an zn ende komn
hij zal wel genezenje zal der wel weere deureschartn
hij zal wel kalmerenje goa wel koeln zoendre bloazn
hij zegt nietsje zwiegt lik vermord
hij zei nietsje zei noch boe noch ba
hij zet een grote mond opje peist dattent ier ol te zeggn eet
hij zet een grote mond op maar heeft een klein hartjetis ne groît lanteîrn met e klièèn luchtje
hij zeurtje zoagt et oar van jne kop
hij ziet bleekzn oanzichte is lik ne pannekoeke
hij ziet er gezond uitje blienkt in ze vel
hij ziet er niets vanje ziet er de kloîtn van
hij ziet het niet duidelijkjee stroent in zn oîgn
hij ziet niet goedje zie moa lik ne koatre deur ze kloîtn
hij ziet werkelijk allesjeet oîgn up zne rik
hij zit in de problemenje zit in slichte papiern
hij zit zonder geldje zit up droîg zoad
hij zou alles doen om iemand te helpenje zoe de poîtn van oendre ze gat loîpn
hoe is dat mogelijkeej nog van je leevn
hoe is hetoe ist, pakt de pot en pist
hoe is het met u?goed, oat e bitje goat kun we nie kloagn
hoe is het mogelijkoe ist godsmeuglik
hoe laat is hetgif e kièè de loate
hoe ouder, hoe vurigeroe oedre oe vroedre
hou je eigen voor de gekoed mè je moedre de zot
hou je eigen voor de geklacht e bitje mee je luuzn
hou je eigen voor de geklacht e bitje mè joe luuzn
hou je rustigoed je koeste
ieder huisje heeft zijn kruisjein iedre kot istr eentwod
ieder zijn eigen zakenelk ze puupe en elk zne tubak
iemand aansporen tot meer activiteitachtre eentwie zn ieln zittn
iemand bedriegeneentwie bie dn buk doen
iemand bedriegeneentwie ne poatre schildern
iemand bedriegeneentwie e gièète zettn
iemand berispeneentwie ze zoaligheid zeggn
iemand de deur wijzentgat van dn timmerman toîgn
iemand dwingeneentwie tmes up de keele zettn
iemand een nederlaag toedieneneentwie up ze strooj leggn
iemand financieel helpeneentwie elpn an de karre steekn
iemand iets laten doen dat je zelf niet graag doeteentwie int gat steekn
iemand iets misdoenin etwie ze roapn schytn
iemand iets vragen dat hij niet graag zegteentwie zn ei ofoaln
iemand iets wijs makeneentwie puppn upangn
iemand in het ootje nemeneentwie ne loer droajn
iemand kwaad makeneentwie int gareel joagn
iemand plageneentwie dn duuvle andoen
iemand uithoreneentwie zn ei ofoaln, eentwie het ei uut ze gat vroagn
iemand verdriet doeneentwie têrt instampn
iemand vermoordeneentwie e koptje klindre moakn
iemand voor de gek houdenetwien up flasschn trekkn
iemand voor de gek houdeneentwie voe dn oap oedn
ik begrijp er niets vankverstoa der dn buk ze kloîtn van
ik begrijp er niets vankriegge der noch kop noch steîrt an
ik ben aan het nadenkenkzitte in stuudje
ik ben bedrogenkzie bie dn buk gedoan
ik ben bekaftschoap is de preut of
ik ben de dupeksy dn uul
ik ben doodmoeke kunne gièèn pap mièè zeggn
ik ben doodmoekzie tgat of, kzie tendn olle stroatn, kzie kattelam
ik ben doornatkzie tsop uut me gat gerint
ik ben er niet van op de hoogtetis buutn mn weete
ik ben even ingedommeldksien e momentje weggewist
ik ben heel gezondkben van yzre en stoal
ik ben het kotsbeuksiet zoî moè of gestampte fygn
ik ben het vergetentis uut mn gedacht gegoan
ik ben iets kwijtksyn oentriefd
ik ben klaarkzie streeke
ik ben misselijkmn êrte kièèrt
ik ben moeksie voe de wuppe
ik ben niet rijkkee gièènen eezle die geld schyt
ik ben niet rijktgeld groejt nie up mne rik
ik ben onpasselijkkvoele me lik oardig
ik ben slaperigmn êrte slapt
ik ben teneinde krachtkzitte dre tweîsdeure
ik ben vergeetachtigkeen e gat in me memoorje
ik ben vermoeidkzitte mè ne ram
ik ben zenuwachtigkben up van de zeemels
ik ben ziekkzitte in e slicht vel
ik betrouw nieland meerkbetrowwe gièèn leevnde ziele nie mièè
ik doe het nietaj me gistren heurt dan was ik vandoage je moarte
ik ga naar bedkgoa noa Betleejem
ik ga slapenkgoa noa me kaf, kgoa noa me koîje, kgoa noa mn nest, kgoa noa me schelpe
ik geraak er niet aan uitke kriege der noch kop noch stêirt an, ke kriege der gièène rechterkant an
ik had het beter niet gedaanka beetre in mne broek gescheetn
ik heb ademhalingsproblemenksyn up mnen oasme gepakt
ik heb er geen achting voortis stroent in mn oîgn
ik heb er genoeg vankee mn dikte
ik heb er genoeg vankee dre mne buuk van vul
ik heb er zin inkee goeste
ik heb geen geld op overschottgeld groejt nie up mne rik
ik heb geen verplichtingmoetn is dwang en schiettn is ofgang
ik heb haar nog gezienze doe mie nie vrimde
ik heb het ergens gehoordkeet van oîrn zeggn
ik heb het gekregentis van gettns
ik heb hongermne beîr grolt
ik heb hongerme moage robbelt van dn oengre
ik heb hongerkeen oengre lik e peîrd
ik heb koortskzitte mè dn doavre up me lyf
ik heb koude rillingenkzitte mè dn doavroare
ik heb leedvermaakkee dre mne deugd in
ik heb niets gekregenkee nietn duuvle gèt
ik heb veel kopzorgenkgoa moetn mne kop in vieren breekn
ik heb veel werkkweetnie woa da mne kop stoat
ik heb weinig geldkee gièènn eezle die geld schyt
ik hou van geldkee lievre geld dan sloagn
ik kan dat niet betalenmnen eezle kan da nie trekkn
ik kan het niet begrijpenda goat er bie mie nie in
ik ken hem nietke ken em noch van oar noch van pluumn
ik kom zo vlug mogelijkkomme binn de kortste kièèrn
ik kreeg een bekeuringken e proses an me kiettn
ik krijg een inzinkingkriege ne ram
ik lust dat graagdas miene tand
ik moet je nog iets vertellenkee nog een eitje te peeln
ik verveel medat angt ier mn kloeffn uut
ik voel me niet goedksie nie im ne plooj
ik voel me niet goedksie gièèn sieke tubak weîrd
ik voel me niet te bestksie gièèn roste kluutte weîrd
ik voel me niet zo goedksie moa nen oalvn
ik was nog maar net wegkwos nog moa zjuuste me gat gekièèrd
ik weet genoegksie beschid
ik weet het niet juist meerkwille dre vanof zyn
ik zal er eens over nadenkenkgaon ekièè ol me verstand toîpeleggn
ik zal er eens over nadenkenkgoan ekièè me verstand moetn toîpeleggn
ik zal hem buitengooienje zal e postje pakkn
ik zal hem een berisping gevenkgoan em up zn broîd geevn
ik zal hem een pak slaag gevenkgoan ekièè zn gat doen blienkn
ik zal het je niet vertellenkgoat an je neuze nie angn
ik zal je een pak rammel gevenkgoan ekièè je broekgat vermoakn
ik zal me niet kwaadmakenkgoa dre gièèn kwoa bloed in moakn
ik zit ermee verveeldda speelt mie partn
ik zou niet in zijn plaats willen zijnksoe nie in ze schoenn willn stoan
in de miserie zittenge zoe ne noend in ze kloîtn bytn
in de steek latenin plan loatn
in een handomdraaiin nen oaj en nen droaj
in een handomdraaiin nen uut en ne fluut
in een oogwenkin nen oai en nen droaj
in hun sasin uldr illement
in iemands smaak vallenin etwie ze groasje stoan
je bent een misliukkelingge zie ne groîtn fiejasko
je bent een nietsnutge zie ne groîtn zeero
je bent onhandigdantoave deugt nie
je broek staat openje moe moakn dattn wegvliegt
je haar is lelijk gesnedenjen oar is lik ofgeetn van de rattn
je hebt deze opdracht niet goed gedaantis e bescheetn kommisje
je hebt een grote buil op je hoofdgeet e ferme knotse up je ne kop
je hebt gelijkgee glyk en een ende toe
je kan er geen woord tussenkrijgenge kunt er mè gièèn perse deuresloan
je kan haar tepels ziende kiekens zittn deur dn droad
je krijgt nietsje kunt ernoa fluutn
je kunt de pot opge ku ze stoovn, ge ku ze kussn
je kunt er niets mee aanvangenge kunt er gièène rechterkant an kriegn
je kunt maar het verstand gebruiken dat je hebttverstand komt nie voî de joarn en oat er voîrn komt ist er moa noa
je kunt me gestolen wordenge kunt oentploffn
je kunt niet alles hebbenje kunt nie ol en, veel geld en e schoîn wuuf
je kunt niet alles tegelijk doenge ku gieèn peîrd te loîpe besloan
je mag er zeker van zijnge meug wetten
je mag het vergetentzal an je buzze zyn
je moet daarmee eens samenwerkenkoelt doa jne pap mee
je moet er niet op rekenenge moet er je boîntjes nie up te wièèke leggn
je moet er tevreden mee zijnge moet er jne pap mee koeln
je moet goed oplettenge moet oîgn up je gat één
je moet het doen met of tegen je zinkak of gieèn kak de pot up
je moet je afkeuring niet laten blijkenge moe je neuze nie upsteekn
je moet je niet kwaad makenge moe je nie dikke moakn
je moet maar eens meemakenge moet ekièèr up zukke karre zittn
je moet niet nukkig zijnge moe nie viesneuzn
je moet volhoudenge moej ant gès oedn
je uurwerk loopt niet juistjun orloozje lopt up soldoateknoopn
je wordt er bedrogenze bedriegn je woa daj bie stoat
je wordt er gek vange zoe nen oap in zn kloîtn bietn
je wordt er gek vange zoet er de krul van kriegn
je wordt er gek vange zoet er griezde van komn
je zou er gek van wordenge zoet oîrns krygn
je zou het bestervenge zoet er jne doîd an oaln
je zou het bestervenje zoet er jne kreevloare an oaln
je zou het bestervenge zoet er jn endeklok an oaln
je zult afzienge goai jne pettn zien
kinderen worden volwassenklièène boîmptjes wordn groît
kwaad van iemand sprekenetwie deur de stroent trekkn
laat mijn hoofd gerustkust mn bottn
lekker en veel etenzn buuksje e zielemesse doen
loontje komt om zijn boontjeketje mie ketje weere
maak dat je weg komtgart uut de goerte
maak dat je wegkomtmakt daj van oender mn oîgn zyt
maak dat je wegkomtgart an de kant
maak dat je wegkomtgat uut de goerte
maak dat je wegkomtgart uut de goerte
maken dat het lekker warm isstookn dat de duuvels uut en in kruupn
meen je dat nuschiet nu in me beitn
met de regelmaat van een klokolle vuuf voetn
met iemand de zot houdenmet eentwie zn voetn leurn
mij hart bonstmn êrte klopt in mn keele
mijn handen hebben koudmn andn zyn lik iezbrokkn
mijn zitvlak doet pijnkee zièèr an de koakn van mn gat
moeite hebben om te volgenachterkomn voer oalf geld
niemand weet hetdn duuvle ist wys
niemand weet hetdn duuvle ist wies
niemand zal het merkentgoat gièène blendn zien
niet ver van zijn huisup ne stap van ze deure
niets verrichtenmet de duums droajn
ongehuwd samenwonenachter d' oage getrouwd zyn
onthou goed wat ik je gezegd hebstikt da goed in jne kop
onzin uitkrameneentwodde uut jn bottn sloan
ook een kleine bijdrage is welkomolle boatn elpn zei de mugge en ze piste in de zeè
op zekere dagup ne gezeegndn dag
op zekere morgenup ne koele matèn
overdrijvengroddre moakn dan dat is
rijk zijndre warm inzittn
rijkdom brengt niet altijd gelukde wilde is e kwoa bièèste
sta even rechteft jen dooz up
te laat komen etende katte int patèèl viendn
tegen wil en dankeuge teegn meuge
tegen zijn zinmet e lank gat
tegen zijn zinteegn eug en meuge
tegendraads zijndwêis in de zak zyn
tijd brengt raaddn tyd zalt uutwiezzn
tot zienstoet in dn droaj
trakteer maar eenstoîg moar ekièè de kleur van je geld
trakteer ook maar eenstoîg wok moar ekièè de kleur van je geld
uw gulp staat opendoe moa je broekveure toe trekt ier
van een kale reis thuiskomenvan e koede kermesse weerekièèrn
van een mug een olifant makenvan e scheete ne dunderslag moakn
van ieder een beetjee bitje van sie en e bitje van la
van iets veel bezittener ne zak en ne kluts van èn
veel geld verdienengeld verdienn lik slyk
veel over de vloer komende zulle plat loîpn
veel pijn hebbenofzien lik e peîrd
verder alles OKen anders niet speesjoals
verhuizen en veel schulden nalatenvertrekkn met de lantêirn an dn diezle
verlegen iemandbezikte zak, piskoesse, trunte, truntekalle, zikkoesse, ziktièèle
verongelukkende geskant ofrien
vertrek maarsaluu en de kost
vroeg opstaantielik up ze stikkn zyn
waar gaan we naartoenoaverremetjes achtre zwiennetetjes
waarom zo gehaastmè wiens oaste
wachten op iemandachtre eentwie ze vel wachtn
wat dat betreftdoavangoande
wat er ook gebeurtdat is dat wilt
wat eten wesniesters, kloîtn van oede miniesters
wat hij vertelt trekt op nietszn gat en ze muule zyn broer en zustre
wat is datfiggematrulln voe roend je neuze te krulln
wat is die van planwuk stikt dn dien in zne kop
wat zeg je me daar vanamaj mne frak
wat zullen we etenmalardn, kloîtn van oede gardn
we hebben afgezienween uzne pettn gezien
we moeten hard werkenwe meugn uzze kas ofdroajn
we moeten hard werkenwe moetn werkn da ze gliekig angn
we moeten heel vroeg opstaanwe moetn upstoan voî dat dn duuvle ze panièèl schud
we moeten morgen vroeg opstaantis morgn vroeg dag
we moeten profiteren van het levenachtr uus zynt ol krullekoppn
we moeten profiteren van het levenachtr uus trekkn ze de lèèr up
we moeten spaarzaam zijnwe moetnt broîd uut uusne moend spoarn
we moeten vroeg opstaanwe moetn antiedn up
we moeten vroeg uit bedtis morgn antiedn dag
we vertrekkenwe zyn de boan up
we vertrekkenwe zyn de piest in
we vertrekkenwe zyn goan zjantn
we vertrekkenwe zynt gat in
we worden iedere dag bedrogende deugnietrieë ist land mièèstre
we zijn op zwierwe zittn in de zeupe
we zitten in de problemenwe zyn in dn oap gelozjeerd
we zullen dat eens oplossenwe goan dat ekièè fieksn
we zullen hem moeten intomenwe goan dre moetn dn duum up oedn
we zullen hem moeten intomenwe goan em ekièè moetn kortvlerkn
we zullen hem moeten intomenwe goan em moetn int garièèl oedn
we zullen moeten spaarzaam zijnwe goan moetn droîg broîd eetn
werk maar vlug verdergif moa buzze, gif moa sjette
wie iets breekt moet het betalenpotje brik, potje betoal
wie niet weet niet deertoe mindre daj wit oe grustre daj slapt
wie veel praat werkt niet veelde grotste klappers zyn de minste doenders
willen of niet ge moet het doenkak of gièèn kak de pot up
ze deed alsof ze van niets wistze geboarde van koo
ze deed een middagdutjeze wos just ekièè weg
ze doen alsof ze van niets wetenze geboarn van koo
ze doet nietsze rapt gièèn strooj van deîrde
ze doet nietsze zit up eur luie fiege
ze gaan huwenze zyn van de prikstoel gevolln
ze hadden een woordenwisselingder zit doar e scheete verdroajd
ze hebben hem bedrogenzeen em bie dn buk gedoan
ze hebben hem bedrogenzeen em bie zn lepels
ze hebben hem buitengegooidzeen em buutngebonzjoerd
ze hebben hem buitengegooidzeen em buutngesmeetn
ze hebben hem gefoptzeen em e ferme peîre gestoofd
ze heeft een dik achterstegat
ze heeft een driftbuizis in eur furje
ze heeft een gekke buizis in eur toern
ze heeft een grote boezemzee veel broîd up de planke
ze heeft een grote decolletéde duuvejoengn zittn up dn boîrd vant nest
ze heeft een weelderige boezemzis goe voîrzien van poîtn en oîrn
ze heeft er een verhouding meezis ter mee in gank
ze heeft geluk gehad bij de partnerkeuzezis met eur gat in de beutre gevooln
ze heeft lange beneneur nen astre weunt oîge
ze heeft ros haarrost oar is schoîne moa tmoet up e koe stoan
ze heeft veel kapsonestis e groîte tante
ze heeft veel pretentiezee nogal kak an eur gat
ze is bedrogenzis e gièète gezet
ze is gewoonze mag meeloîpn mè dn oîp
ze is graatmagertis e planke met e gat in
ze is hoogmoedigzeet oîge in eur ne bol
ze is hoogzwangerze zit zoî vul of een ei
ze is magerge ku ze deur e gootegat trekkn
ze is magertis e planke met e gat in
ze is opzichtig gekleedzis upgeklid lik ne rown andjoen
ze is rijk getrouwdzis met eur gat in de beutre gevolln
ze is roodharigschoîn rost is ook nie lièèlik
ze is zeer domzis te dom om ooi teetn
ze kijkt raarze kiekt zo scheel lik e blad schelpn
ze klaagdeze dei eur beklag
ze kleed heel gemakkelijkze klid met e slunsje
ze komen graag bijeenze zyn geîrn bie de bende
ze komen in ruzieze geroakn an stokke
ze koopt graag nieuwe klerenzangt et ol an eur gat
ze lachen met jeze trekkn je up flosschn
ze liegt veelze liegt dat eur neuze krult
ze maakt zich kwaadze speelt up eurne poît
ze maken ruzieder zit een oar in de beutre
ze maken vaak ruzieze komn ovreen lik kat en oend
ze maken veel lawaaize zyn tkot ant ofbreekn
ze praat veelzeet e muule van lintjes
ze pronkt graagzis zot van gloorje
ze riep dat horen en zien vergingze riep moîrd en brand
ze slapen met de rug naar elkaarze sloapn rik an rik
ze spreken er kwaad overze trekkn em deur de stroent
ze spreken niet met elkaartis doa beeld moa gièèn klank
ze valt half in slaapze ligt in deuzlienge
ze vechten hevigze vichtn dat oar stuuft
ze verwijten elkaarze ver wiettn mekoar toar van undre ne kop
ze waren het eensgezindze woarn van tzelde gedacht
ze wil zich overal mee bemoeienze wilt ovrol kop en gat zyn
ze zijn het met elkaar eensze zyn van tzelfste gedacht
ze zullen er nog spijt van krijgenze goan druldre van beloovn
ze zullen gestraft wordenze goan brandn lik de duuvels ind elle
zeer vlugzo rap of dat twièè en twèè vier is
zet de TV eens afdoet dn tilleviezje ekièè doîd
zet uzet j'n zoate
zich bemoeien met iets dat niet zuiver isoe mièèr daj in ne stroent roert oe mièèr dat stienkt
zich druk makenvan ze neuze moakn, van zen oorn moakn, van zne beîr moakn
zich ergens mee bemoeienetwoa zne noak insloan
zich nergens iets van aantrekkenolles loatn begoan lik dat is
zijn achterste jeuktde beutre goat diezn
zijn haar is langzne kwafeur zit in dn bak, je spoart voer e matrasse, je zit nog in ze wienteroar
zijn haar is opzij gekamdzn oar is in e slette
zijn hartslag metenzne puls pakkn
zijn meisje heeft hem verlatenjis e gieète gezet
zijn toestand verslechterd alsmaarje grakt van dn oevre in dn dyk
zonder iets te zeggenzoendre boe of ba, zoendre boe noch bièèste

3489 woorden

1 aprilverzendertjesdag

A

aalbessenzjenievers
aambeeldoanebilk
aan flardenstikkn vanièèn
aan flardenbrokkeverschièèn, an vlênders, stikkn vanièèn
aan het eindetendn, tendndereeke
aanaardenupoîgn
aanbestedingantepryze
aandampenbedoîmn
aandrijftouw voor toltoppeeze
aandringeninsisteern, proamn
aaneenklittentoîpekoekkn
aangedaangepakt
aangedamptbedoîmd
aangelegenheidaffêire, kwestje
aangetekende zendingrekommandee
aanhangwagenremorke
aanhoudenanoeddn, oekern, vrimdgoan
aanhoudendgièèltyd
aanhoudende pijnkniezienge
aanhouderbysloapre
aankomentoekommn
aankomsterrevee, arrevee, meete
aanneembaarkonvenoable
aannemerantrepreneur
aanrakentoesjeern
aanrechtwoaterstièèn
aanrichtenuutsteekn
aansmerenupsulfern
aansporenankottern
aanspreekbaaranspreeklik, spreeklik
aanstekerbriekki, vierslag
aanstellerdjiste, pretensjeu
aanstokerlirtjesteekre, ruuzemoakre
aanstondssebiet, suubiet, tefêite
aantrekkenanstroppn
aantrekkingskrachtantrek
aanvaardbaarkonvenoable
aanvallenattakeern
aarowwe
aardappelerple, êirdapple, patat, petat
aardappel met pelkazakke
aardappelen afgietenofpeurn
aardappelen rooienpatattn uutdoen
aardappelmesjepetattemesje, petattescheldertje, scheldermesje
aardappelpureestampers
aardappelschilpetatteschelle
aardbeifreîze
aardeêirde
aardewegêirdeweegle, êirdeslag, slag, weegle
aardewerkgleiers
aardingtêir
aardkluitêirdebrokke, êirdefakke, êirdekluute, tnorre
aarsopeningêisgat, êisderme, gat, ol, strop
aartsdomarsjiedom
aarzelenêiseln, twyfeln
abdijbierpoatre
accordeontrekzak
accubattrieë
achterbachtn
achter de rugbachtn ' t gat, bachtn de rik
achter het huisbachtntuus
achteraanbachtntuus, ol achtre
achterbaks iemandmuukre, tootetrekkre, vroare
achterbaks zijnmuukn
achterna lopenachter 't gat loîpn
achteroverachterwoarsoovre
achtersteachtergalent, achterkastièèl, achterportje, koente, koofre, poepescheete, poepre
achtertuinachtruut, tendntoovje
acrobaatkunstemoakre
acute reumavliegnde rematiezzn
ademoasme
af en toeniltvantyd, oltemets
af en toe, nu en dane kièèr up en weg
afbakenenofmoakn
afboordenofpiekoteern
afbrekenofsmytn
afbrokkelenofschelfern, reuzeln
afdakpardas, remiezze
afdalingofzynk
afdichtrubberzwang
afdingenofbieën, ofpiengeln
afdruipenofleekn
afgebroken verkeringbièèle
afgelegenboeregat, tenuutkante
afgemattendn olle stroatn
afgeroomde melkfluuttemelk
afgrijselijkabominoable, affreus, gruwlik, schabowlik, yslik
afkeerdégoe, gruuw
afknijpenofnypn
afkuisenofkuuschn
afliegenofstrieën
afloerenofmuuzn, ofneuzn, ofschietn
afpellenofschelfern
afpingelenofdiengn
afschaffensuppriemeern
afschooienoftrièèfeln
afschuiningsjafring
afschuwgruuw
afschuwelijkabomienoable, affreus, iezlik
afslaanindroajn
afsluitingschettienge
afsnauwenofbytn, ofsnown, snakkn
afsnijdenofveurn, fikkeln, veurn
afstoffenstofofdoen
afstotelijkievollig
afstropenvloan
aft (spruw) afteplekke, witte plekke
aftroggelenofdroîgn, ofschoojn
afvoerpijpofliddre
afwasschuttels
afwasbakpoempestièèn, spoelbak, woaterstièèn
afwerkenupdoen
afwisselendovrans
afzienofzien, ofsiekkn, tjooln
ajuinandjoen, endjoen
ajuinsausandjoensowse, pietjesowse
akeligaffreus
akkerstik
alcoholische drankbabbelwoatre
algauwolgowwe, ollichte
algemeen beschaafd nederlandsschoîn vlams
alikruikkarakolle
alleenollièène
alleen daardoorzuuvruut
allemaalgièèl tsmeîr, ollemoale
allemaal na elkaaroltereeke
allemaal samenoltoîpe
alles door elkaarkuloverkoente
alles ineensol in ièènekièè
alles samenoltegoare, oltoîpe
alleszinsollesies
alpinomutsalping
alsoaj
als het geen kwaad kanoat nie messant
als ikoak
altijdooltn, olsan, oltyd
aluminiumfoliezilverpapier
amaaidagjan
ammoniakkeemelzièèke
amokmakerspelmoakre
andersandersies
andersomkêiroafs, , oavreks, oldnandrekant, langstnanderkant
anderzijdsandersys
angst voor pijnklièènzièèrig
anjervuulneuze
apotheekapoteekerieë
apparaatapparei
appelpitkornelle
applaudisserenin dandn klakkn
arbeiderwerkmins
arduinkapperschorrekappre, stièènkappre
armbandbranzlee
armoe lijdenkrebbebytn
armoedekrotte, oarmoeë
armoedigveroarmoed
armoezaaierkrottist
asbakasschebak, asschepot, sandriejee
asfalttarmak, termak
assurantieassransje, verzeekrienge
augurkkorniesjong
augustusoest
autodeurportjêire
autokeuringschowwienge
autopedtrontienitte, trottienitte
autoscooterboksoto
autostuurvellong
averechtsoafs, kêiroafs, koentekêiroafs
avondmaleneetn voer oavnd
azijnazyn, azyl

B

baalballoo, boale, boendle
baanroette
baanrennerpiestjee
baarmoedermatryze
baatavanse, boate
babbelaarbabbelkoesse, babbloare, babbelgat, kekgoaj, kletsebelle, komeere, snetterbek, snetsebelle, toatergat, toatroare
babbelenkekgoajn, kièèkeln, kletsn, kommeern, paloavern, snetsn, snettern, snoatern, tettern, toatern
babbelkousbabblette, babbelkoesse, klette, kletsekoesse, kletsewuuf, klokinne, snetse, snetsebelle, tettroare, viswuuf
babyflespapflassche
babyhemdjebrasjêire
babyluierkakdoek, pisdoek
badpakbadkostuume
badpak uit een stukmajoo
bagagedrager (auto) portebagoazje
bagagedrager (fiets) stoan
bakfietstrieporteur
bakkebaardfabrienne, fasse
bakmeelbloemme
baksteenbriekke, klienkoart
baksteen (1 / 4 baksteen) klesoor
bal borstelen (voetbalterm) brosseern
balkbadden, baddieng, baddienk
balorigboloîrde
balpenbyro, stylo
bangbenowd, gepiend, schuuw
bang zijnmet de peure zittn, ze toîpedoen, ze toîpesloan
bangerikbroekschyttre, benowderik, kakkre, piskoesse, schiettre, trunte, truntekloai, truntoard, zièèkre, zikkoesse
bankroetfajiette, prutte, rutte
bankroet gaanrinneweern
bankschroefvylstoake
barakbrakke
barensweedroage
barstboste, gerre
bastaardverbastereerdn
batterijpielle
bazige vrouweksevel, kwoa bette, zjanderme
beambtepennelekkre
bedkaf, kafmande, kafzak, kovent, nest
bedelaarstuutteschooire
bedenkenbepeizn
bedervenankomn
bediendepennelekkre
bedreigdverdrièègd
bedreigenverdrièègn
bedriegendrinluuzn, striepn
bedriegersjarletang, zeuroare
bedrogdeugnietrieë, geldklopperieë, geldstekkerieë
bedrogenbescheetn, bekoajd, geklot, gestriept
bedspreisprièè
bedveringressorbak
beeldjeposturtje
beenbeschermerscheelap
beerkaroalkarre
beerkuipoalkuuppe
beerputoalpit
beetjebitje
beetje minderlettremin
beffenmienitten
begerig zijnd'oîgn uutsteekn
beginnerbegunnelienk, upkomre
begrafenisbegroavienge
behangenpapier plakkn, tapieseern
behanglijmlympap, styfpap
behangpapiermeubelpapier
beitelbièètle
bejaarde vrouwengekriekre, oede riekre
bejaardenoeddn van doagn
bejaardentehuisoeddemanuus
bekaftendn, tendn olle stroatn, 't gat of
bekken trekkentoottetrekkn
bekkentrekkertoottetrekkre
bekladdenbekliestern, kladiestern
beklagenswaardige vrouwsloîre, suklende, suklesse
bekvechterboelzoekre
bekwaamkapable
bekwaam persoonas, krak
belangrijkprinsiepoal
beledigdgetortn
beledigenaffroenteern
beledigingaffroent, blamoazje
belemmerenstroppn
belhamelgaljar, kastar
belustbegoest, gebekt
belust opbegoest up
bemachtigenupschartn
bemesten met gieroalevoern
beminnengêirnzien
benadelenachtersteekn
bendeklieke, zwiette
benen strekkenpoîtn rekkn
bengelapsjar, galjar, kastar
benjaminkakkernest
benzinenafte
beoordelenzjuureern
bereden politiezwoantje
bereid om te sprekenspreeklik
berekenenbesyfern
berichtmoare, goe moare, kwoa moare
berispenbestrieën
berispingrutlienge
bermbarme
beroepsmilitairboefre
beroerteatakke
beschadigenabuumeern, akmandeern, kaduunn, vermonsakreern
beschermolie voor houtkreejolienne
beschimmelenvinnign
beslommeringkopbreekn
besmettelijkbetroaplik, roaplik
besmettingandoenienge
besmetting oplopenbetroapn
besmeurenbeklystern, kladystern, plakystern
bespatbespijerd, bespeîsd
besprenkelenbesprienkeln
bestellenrekommandeern
bestrijdenbestrieën
besturenbestiern
besturen van voertuigkondwiern
betaalbaarschaplik van pries
betalendokkn, lammern, neeredokkn, ofdokkn
betastenbepoîteln
betrappenstekkn
betreffenangoan
betreffendkwestje van
betrekkingpostje
betweterwelweetre
betwistenstrieën
beursbeuze
beurtelingselkovrans, oltovrans, ovrans
bevallenkiend koopn
bevalligkopziende, pruttig, snel
bevallige vrouwsnel joenk, snelle mokke, snelle poeze
bevenkluttern, rutteln
bevlektbespot
bevoordelenvoîrntrekkn
bevorderdvereuverd
bevuilenbemokkeln
bewegenboezjeern
bewerkenbegoan
bewijspreuve
bewusteloosvanzestoksje, vanzezelvn, vanznesus, weg van de wêireld
bewusteloos wordenwegdroajn
bewustzijnsverliesdoolienge
bezemsteelbustelstok
bezetbestakt
bezinkputvuulpit
bezinksel in beerputdikkoart
bezoekoverkomste, vieziete
bezoek brengenoversteekn
bezwijmingappelflowte
BH, beha, bustehoudersoetjièn
bidprentjedoîsentje, doîkartje
bier zonder smaakfluutebier, merjezièèke
bierbuikbierbolg, biertunne
biertonbiertunne
bierviltjebierkartje
bietbièète
bij benaderingappepri
bij de pinkenneuswys
bij hen thuistoetulders
bij jullietoe tjulders
bij ons thuistoetuuzend, toetuuzendtuus
bij valavondtusschn doenker en kloarn
bijeenrapenramaseern
bijeenroepentoîpetrommeln
bijgeloofsuperstiesje
bijlappe, bielle
bijnabiekan, biekans, teweege
bijna altijdbiekan olsan
bijnaamlapnoame, toenoame
bijprateneffnklappn
bijtenbytn
bijtijdsantiedn, tielik
bikkelpekkle
bikkelenpekkeln
bilbille, espe
binnengaanbinnstekkn
binneninolbinn
binnenkortintkorte, ollichte, olgowwe
binnensmonds pratenkoenklefoezn
binnenste buitenkêiroafs
binnenste van een vruchtklokuus
bipsachtregalent, koente
bitterkoudbêirekoed, bièèstekoed, yskoed, stroentekoed
blaadjes van paardenbloemziksalloa
blaamaffroent, blamoazje
blaarblinne, bloeblinne, bloeneepe
blaas van lederen voetbalzjamblêire
blaaskaakblageur, bloaskoake, bloaze, bloazre, dikkenekke
blaffenbassn
blankeblièèkscheete
bleekofgelekt
bleek iemandblièèkschiettre, keîremelkschiettre, melkmuule, ofgelekte pannekoeke
bleekwaterblikwoatre, odezjavel
blijvenbluuvn, lettn
blikken doosblienkdooze
blikopeneropndoendre
bliksemweerlucht
bliksemenweerluchtn
blindedarmontstekingapandiesiet
blinkenblekkern, blekkn
bloedvatverstoppingamboelie
bloedworstbloelienk, bloetuut
bloembolkliestre
bloemenruikerbokkee
blootvoetsup ze bloîte pekkels
blozenbleuzn
bluffenboffn, stoefn
blufferbeslagmoakre, blagoaj, blageur, boffre, groît beslag, stoefre
blunderkeemle
blunderenkwakkeln
bobbelbubble
bochtdroaj
bocht afsnijdenofnoezn
bocht omgaandroaj pakkn
boekentaskarnasjeire
boelbrol, bucht, rim ram
boemanbietebow
boemelenpienteliern
boerderijboerofstee
boerderijtjeofsteeje, postje
boerenbuitenbloîte, tenuutkante
boerenwormkruidimdeknoptjes
boerenworstsossiesong
boeteproces, proces verboal
boezem, borstenbalkong, komsa, loezn
bof (dikoor) mol
bof (ziekte) mol
boilerbulleks
bokbuk
bolbaanbolletroa
bolvormige tasspoelkomme
bonkenbokkn
bonket (grote knikker) bollekette, kettebolle
bont en blauwblamot
bont en blauwschorteblow
bontmantelvel, velnefrak
bonzenbuuschn
boodschappenkommisjes
boodschappentaskabba, kommisjebeuze, netzak
boordrille
boosdul, vroet
boosaardige vrouweksevel, kolle metn oak, kwoabette
bordtaloîre
bordeelkabbardoesj
borreldrupple
borstelbustle
borstelhaarallabros, bros, broskop
borstzakjepuuppezaksje, snotzaksje
bosje schaamhaartruus, nut
boswachterbusgarde, gardesjas
boterbeutre
boterhamstuutte
boterhammendoosstuutedoze
botvinktaklienk
bouwvalligkaduk
bouwvallige woningkrot
bouwwerftravoo
bovendienbovnoldien
braadpanbakpanne
braadworstsossiesse
braaffroaj
braakliggendvoage
braambesbroambeire
brabbelaarbrabbloare, swoatloare, swobbloare
brabbelenbrobbeln, swanseln, swoateln, swobbeln, wowweln
brandnetelnittle, tiengle
breiwolsjette
brekenbreuke doen
bretelslystn
breukbroake
brievenbestellerbooje, fakteur
brievenbusboîte
brildoosbrilkasse
broeikasseîre
broekriemsenteure
broekriemsenture, sentrong
broekvegerbroekvoagre, gatvoagre, kloîtevoagre
brokstukkenbroklienge
brompotgrolpot, grompot, rulpot
bromvliegmoaneschiettre, stroentvliege, ruldre
bronchitisbronsjiette
bronstigbrimstig
broodbelegtoespiezze
broodkruimelskruuslienge, kurremul
broodpuddingbroîtoarte
broodzakstuuttezak
broshaarallabros, broskop
bruin bakkenbruuneern
brutaalfrank, gasreerd
brutale vrouwbette
budleavlienderstruuk
buggy (kinderwagentje) poesjitte, sjaritte
buivloage
buikspek van varkengereegeld, gerokt gereegeld, vèsgereegeld
builbuulle, knotse
buisbuuze
buiskachelkolonnestove
buiten tijdachtreure
buitenechtelijk kindkoekoetjoenk
buitenechtelijke verhoudingaffêire, veroedienge
buitengooienbuutnbonzjoern, buutnbusteln, buutnjassn, buutnkeegeln, buutnruufeln, buutnsmytn, buutnverdommn
buitenspelafseit
bukkenstuupn
bumperbarrasjok
bundelboendle, busle
bunkerabrie
bunzingfiesjow
burgerlijke begrafeniszynkienge
buurtgeburte, gebeurte

C

caféstammenee
cafépraatkaffeeklaps
cassonade (bruine suiker) poessuukre
caviaspoansche ratte
cementsiement
centrifugedroîgre, droîgzwierdre
chocoladesjekloa
chocoladehagelmuuzestroentjes
christendemocraatkaloote
cichoreifrut, krotte, sjekrije
cidersytre
claxontuutre
communiekommienje
compleetolles drup en dran
concertkonsêir
condoomiengelsche kapoote, kapoote, kapootangleîze
confituurzjeleie
confituurzjeleîje
constaterenbestoatign
curetagekuuschienge

D

daarbijdoabie
daardoordoadeure, doavan, doavansweege
daarnetdoazjuuste
daaromdoavan
dadeldatte
dadelijksebiet, suubiet
dagbladgazette
dakgootkornisse
dakspantkeepre
dakvenstertjekykuutje
damesmantelpaltoo
dampdoîm
darmderme
darmen van varkensvette derms
dartsveugelpiek
das, stropdasplastrong
datda, dadde
dat betekentda wil zeggn (van ' t frans, ça veut dire)
dat kind groeit vlugda kiend groejt dat wikkelt
de ganse dagde godlikkn dag
declamerenupzeggn
decoupeerzaagwupzoage
deemsterendimstern
deftigtreflik
deftig iemandtiep
dekensaarze
dekselulle, potulle
denkenpeizn
destijdstentiedde, overtied
deugnietloebas, nieweîrd
deugniet van een kindakkerbuk, akkrol, apsjar, biesbing, brandre, briegang, ellebrandre, fieloe, galjar, kastar, koolbrandre, karwoat, luussak, luuzegoard, luuzevel, neetebuk, pietjefernien, pietjepek, pietjestek, schabbernak, schabbernak, spook, smoetre, stienkre
deukbuulle
deurkruk, klinkklienke
deurlijstkassement, sjambrang
deurtelefoonparlefong
dialectplat vlams
diameterdeurmeetre
diarreebuukloîp, dinnekak, ofgank, ofloîp, schyte, spettre
dichterbij komennoazn
dichtingrubberzwang
dichtknijpentoenypn
dichtsnoerentoestroppn
dienaangaandedoavansweege
dienstmeidmoarte
diep spittendiepgroendn
dieptedieperik
dierenartsispêir, veetrienêir
dikmoîrtelvet, slekkevet, welgezet
dik achterstekachtelgat
dik achterstevette koente
dik wordentoevettn
dikke boterhamboerestuutte
dikke plankdrieduumre
dikke vrouwpatapoef
dikkopje (kikkervisje) puuddekoptje, puuddelompe
dikwijlsdikkers, dikkerst, ollestappe
dikzakbloemzak, loedre, papzak, vetzak
dinsdagdiessendag
dit jaarvandejoare
doelloos rondlopenroendtjooln, vendeln, stroatevendeln
doen afwijkendéviejeern
doen net alsofkonsuus
doendig kindfrikkelgat, vriemelgat, weemelgat
dokkerendoavern
dokterdokteur
dolgraagdoîgêirn
dom doenvan tkiend geevn, van tkolf geevn
domkopdommekloît, kloeffe tiene, kluntn ooljebroîd, kluntn ooljekoekke
domme vraagpêirdevroage
domme vrouwdomènde, dommegièète, dommeklienke, dommekoente, dommelutte, dommestoake, dommetrienne, stommeklienke
dommerikdommekloît, dommejuuj, goai, keemle, kloeffe, kloeffekappre, kloeffetiene, kolf van Mozes, kluntn, loîtn, oîlekoard, potuul, stièènuul, stommekloît, tjoetn, tjul, uul, wiestergoaj, wietn
donder bij mistig weersmoîrdundre
donderendundern, robbeln
dondervliegjedunderbièèstje
donkerdoenkre
donker wordendimstern
doodbraafdoîfroaj
doodgaankreveern
doodklokendeklokke
doodknijpendoîniepn
doodmoedoîdup, doidandeîrde, kattelam, ratsup, stroentemoeë, tendn olle stroatn, versleetn
doodshoofddotsekop, totsekop
doodziekdoîziek, stroenteziek
dooier van een eidorre
doopmetermetje
dooppeterpetje
doopsuikerkientjeskak
doorbijterdeurebytre, deuredryvre, deuretêrtre, deurol
doordraaienzotdroajn
doorgang verhinderenkoepeern, ofkoepeern
doorgestoken kaartupgemakt spel, uutgekochtn boel
doorhebbenupéén
doorspoelendeuresjassn, sjassn
doorstappendeuretertn
doorstrepenbareern
doortekenenkalkeern
doorvertellendeurezeggn, deurebelln, roendvertelln
doorzetterdeuredrievre, deureduuwre, deuretêrtre, deurol
doorzichtig papierziedepapier
dopjetjoep
dorpel, drempelzulle
dorsendesschn
dorsmachinedesmasjienne, desmeuln, pekdesschre
dorsmachine, pikdorserpekdesschre, desmasjienne
dorstdust
dorsvlegelvlei
douanierkommieze
douchebadkabienne, doesjekabienne
doveneteldoînittle
draaglijkêirlik
draaikolkkoenkle, droajkoenkle
draaimolendroajmeuln, peîrdemeuln, perjes
draaitoltop
drankje voor het slapengaanslapmutsje
drastische remediepêirderemeedje
dribbelentriepeln, triepleern
drie op een rij spelenkeukeln
driekleurigtriekolor
driftbuifurje, schieë
drijfnatleekndenat, rootenat, slekkenat, vettenat, zièèkenat, zoppenat, zuupndenat
dringendmoagree, perforse, persee
dringendgeprisseerd, in e schoffelschoote, tevierklowwe
drinkbuspulle, drienkepulle
drinkplaats voor veekoejepit
drinkwaterstadswoatre
drolkadee, stroent
dromersterrekiekre
dronkaard (man) bakzwyn, bierlippe, droenkelap, zuuptièèle, zwynneschoeë
dronkaard (vrouw) bierlutte, droenkelette, droenkelutte
dronkendroenke, kriemienil, moîrdnoarsdroenke, peîrdedroenke, poepeloere, stroentedroenke
droogoven (eest) ast
droogrekstoan
droogstoppeldroîgzak
droogtrommeldroîgzwierdre, zwierdre
droogviswietienk
droppekkoekke
druk bezigdoîverloan
druk bezigverloan
drukknoppriesjong, spriengre
druktemakerblageur, blagoaj, blagoajmoakre, preîte, tamtammoakre
drumstelbattrieë, djas
dubbelenbiessn
dubbelstekkerdoamienoo
duidelijk makeneksplikeern, uutièèn doen
duifduuve
duikenduukeln, plonzjeern
duimspijkerpieneîze
duistere zaakstroentaffeîre, stroentzoake
duivenhokduuvekot
duivenmelkerduuvepiet
duizeligdroenke
dundinne
dunne kuitenfijtekiettn, papkiettn
durengedeurn
durverriesschoaldn, ruuskabuus, ruuzeluut, schurdigoard, stoetn duuvle
dutjetuksje
duurdiere, kostlik
duurder wordendiezn
duwdjok, porre, stuuk
dwaasdommekloît, domoîre, dwoazekloît, dwoazerik, kiekn, kielo, kloefetiene, kloefekappre, kluntn, kluntn ooljebroîd, klietoîre, kloeffe, kolf, kwakkle, kwiestnbieble, kwientn, loetn, loîtn, muttn, oalve gedroajdn, oîlekoard, osse, potuul, stommekloît, tjoetn
dwaas doendn uul uitangn
dwaas gedoezottekesspel
dwarstweîs, tweîstn vantweîstn
dwars doorheentweîsdeure
dwarsendweîschn
dwaze vrouwdommekoente, dommelutte, dommestoake, koë, onnoîzle tienke
dwingenproamn

E

echt waarbiechtewoa, mezienke woa, meziere woa
echt waar?serjeus?
echte kamillestienknde meide
echtelijk ontrouw zijnanoedn
echtpaarechteliengn
eekhoornièèkoîrn
eeltarde plekke, ardvel
één na ééneffnan, effnup, ièènmennekièè, tereeke

E

eendbarberiete, oande
eendenkroospuudderek, reide
eenkennigièènandig
eenmaalekièè, ièènekièè
eerst en vooralvoîruut voîrol
eerstdaagsbinnkorte, intkorte
eerstejaarsstudentblue
eertijdstentyde, overtyd
eestast
eetbaareetlik
eetkameritplekke
eetketeltjegamille
eetlustappetyt
eetzaalsalamanzjee
eetzakmoale
effen (vlak) reize
effen stukeffn streeke
egeleverzwyntje
egoïstièènbolg, ikzuchtigoard
eierdooierdorre
eigenaarproppetoaries
eigenaardigkerjeus
eigenaardig iemandoardigoard, roare charletang, roare karwoat, roare postnoakle, roare tiestn, roarn apoteekre
eigenaardige vrouwroar snak
eigenaresproppetaresse
eigenzinnigièènandig
eigenzinnig iemandkabielo
eikièèke
eikelièèkle
eindexamenuutgangsikzaam
eindstreeparrivee
eiwitschuum van scheete, wittevanei
eksterastre
eksteroogastroîge
elastiekrekkre
elektriciteitilletriek
elektriciteitspaalilletriekestoake
elektrisch fornuisilletriek goazevier
elk om beurtelkovrans, ooltovrans
elkaarmekoar
elleboogelletuutte
ellendeallende, mezeerje
ellendigkattievig
elzenzaadelznekoogle
emmeroakre, sulle
endeldarmêisderme
enerzijdsoldnièènekant, langstièènekant
engbenowlik
engeliengle
engelandiengland
Engelsiengels
enigetoeveele
enigszinsoalfenoalf, oalflienge
enkelienkle, knoezle
enormindlik
enorm kabaalduuvelsmestdag
er juist opkloeffedrup
erbarmelijklamentoable
erdoorerdeure
ergeemelste, indlik
erg dronkenvliemnde droenke
ergenseentwoa, eentwoastn, ievers, ieverst, int ol van fluutol
ergens tegenop zienantzien
ernaastterneffest, terneevest
ernstigserjeus
ernstig iemanddroîgzak, stoppelstier
erop achteruit gaanverachtern
ervendièèln
erwterweete
erwtenpeulschokke
eten (werkwoord) bikkn, frettn
eten (zelfst. nw) bik, fret, frieko, teetn
etui voor schrijfgeriefpennezak, possjitte
eucharistievieringmesse
evenveelièèndre
evenzovanslykke
examensombestn

F

fabricagefoutdeefo
familielidkennesse
familienaamachternoame
fantastas, uutoaldre
fatsoenlijkkonvenoable
feekseksevel
feestfièèste, kermesse
feestmaaltijdkermesse
ferryboot, maalbootmoale
fietsenrieën
fietsenherstellerveelomoakre
fietspadveeloboane
fietspompveelopoempe
fietsstuurgiedong, vellong
fietszadelzoate
fijn snijdenfynsnieën
filmenfilmeern
financiële ramprinnewoasje
finisharrevee, errevee, meete, streepe
flapuitlappetuut, ruuzeluut
flardfurle, vlêndre
flaterkeemle
flauwdêirlik, slutse
flauw bierfluuttebier
flauw doendinne doen
flauw van smaakflièèws, tetsig
flauwe kostdei
flauwe plezantetoartekloaj
flauwe praatflowwekul
flauwvallenbuutn westn zyn, vanzezelvn droajn
flesflassche, flossche, bottle
fleskroontjebierulje
flesopenerbiersleutre, opndoendre, ullewuppre
flierefluiterschuuverluut
flitsenblytsn
fluimfluumme, mokkle
fluitenschuufeln
fluiterschuufloare
fluitjeschuuflet
fluitketelfluutmortje
fluorescentielampdaglucht
fluweelpoane
foefelaarbriekoleur, brielpot, brokkloare, foeffloare, moîspot
fooidrienkgeld
fopspeenfokke, futte, lokke, tuut, tuutje, tuutte
fornuisfoernooi
forsgildig
fotograafpotrêitetrekkre
fotograferentrekkn, potrêitetrekkn
fotonegatiefkliesjee
fototoestelkodak, fotoapparei
foutdeefoo
foute medische behandelingmismièèsterd
franjefrulle
FrankrijkVrankryk
fuifbeestzwieneschoe
functionerenmarsjeern
funderingfoendament, foendoasje, sollement

G

gaat het?sava
galetlukke
gammel (krakkemikkig) kramiekle
gammel voertuigkarjot, ruttelkarre, ruttelkroam
gangallee
gans zijn levenolzeleevn
ganse reeksrièèsme
garentwyndroad
garenklosjebobbiene, boljowtje
garnaalgêirnoare, gêirnoart
gasgoaze
gasflesgoazepulle, bobonne
gasvuur, gasfornuisgoazestoove, goazevier
gazongèspling, peloeze
gebaarmaneuvre, moevement
gebabbelklapnansje, klaps, koetnansje
gebabbel, gepraattoatrienge
gebakjepateeje
gebarenbegoarn
gebarstengebostn
gebeuzelklaps teegn de voak
gebrekmankement
gebrekkig iemandfikke
gebrokenfoetu, in gruuzlementn, in stikkn, voe de wuppe
gedeisdkoeste
gedoe, omhaaltantefeîrienge
gedrongengestuukt, kortgestuukt
geduldsensje, passensje
geelgilwe
geelrubberen strandschoenfiette
geen sprake vangièèn apprensje
geestrijke drankkortndrank
geeuwengoapn
gehaast, haastigin e schoffelschoote
gehaktgekapt
gehaktbalboelitte
gehandicapteongelukkigoard
geheimensekreetn
geheugenantoed, memoorje
gehoriglyzig
geitgièète
gektureluut, turlewiet, weg met de kop
gek wordendeuredroajn, deuresloan, zotdroajn
gekakelkoaklienge
gekibbelkibblienge
gekkenhuiszottekot, zotuus
geknoeiklakpotterie
gekreuktgeroempeld
gekscherenkekgoâjn
geldkluuttn
geld uitgevenverdoen, vertêirn
geld verduisterenverdoenkremoann
geld verkwistenderdeuredroajn, derdeurejoagn, derdeuresjassn, verbuuschn, vermoîsschn, vertuureluuttn
geld verliezentoesteekn
geldbeugelportemonnee
geldgewingeldklopperieë
geldverkwisterdeurejoagre
geldwolfgeldzak, zakknvuldre
geleerdgeletterd
gelegenheidokkoazje
geleidelijkgoandeweg, piejoanewyze, stiljesan
geliefdekeppe, keppeseppe, vlamme
gelijkglyk, glykkig
gelijk hoeglykoeë
gelijk waarglykwoa
gelijk watglykwuk
gelijkeweegoarde
gelijkenglykkn
gelijkspeldrow, pilmil
gelukbuzze, mazle, sjanse, zak
geluk hebbenboffn
gematigd, rustig aangezoapig
gemeenschappelijke muurniltemeur
genakentoesjeern
genezenderdeurekommn
genezen na ziektesappeern
geniepigaardakkerbuk, neetebuk, fieloe
gepastvanpasse
gepeupelbucht, kotjesvolk, krapuul, potjebucht, tuug
gepieppiepienge
gepletgesmetterd, gesmeusd
gepraatbablienge, parlee, klapnansje, koetnansje
gereed, klaarstreeke
gereedschapaloam
gereedschapskistaloambak, aloamkoffre
gereserveerdbestakt
gerookte haringoarmemeinschnkost
geschelpte duifschaljardn
geschrokkenverschootn
gespboekle
gespierde manklèèrkasse
gestreeptgestriept
geurreuke
gevangenisbak, djil, gevang, kasjot, kot, priezong
gevoeliggewoarig
gevoelig iemandtièèrntei
gevolg, gevolgtrekkingkonsekwensje
geweergeweîre
geweldenaargeweldigoard, schurdigoard
geweldig tekeer gaankadarze geevn
gewerktgevrocht
gewetenkonsjensje
gewichtigdoenerijbeslag, blagoaj
gewoongewend, geweune, ordienêir
gewoontegewente, gewunte, kondute
gewriemelkreevlienge, mierlienge
gezagsdrageroîgepiet
gezelschapkompajieë
gezicht, aangezichtbakuus, bekkenièèl, loete, muulle, oanzichte, smiekle, smoel, snuute, troape, toote, vroete, weezn
gezwelbabbe, kyste, kwabbe
giechelenkèkgoajn
gier oale
gierigoapegierig, oapig, steeg
gierigaardkrebbebytre
gietijzergeute, foente
gindsguntre
gissendrachtr visschn
glaasje bierdemie
gladglets, gleddig
glazen schuifdeurportefenêitre
glijbaansleierboane, slierboane
glijdengletsn, weggletsn, sleiern, sliern
glimlachenmoenkeln
gloeilampjeampoelle
godsdienstonderrichtlièèrienge
goed functionerenfoetern
goed gedijenruuwesiern
goed overeenkomenarrebarrn
goedkoopgenoadlik
goedkope humorboereleute
goedlachse vrouwpaptoarte
goedmoedige manbroave loebas
goestinggoeste, goestienge
golvend haarbèkoar
goochelaarschamateur
goochelenschamateern
gooiensmyttn
gootsteenpoempebak, poempestièèn, woaterstièèn
gordijngordienne
graaggêirn
graaienmeescharrelen, meeschavièèln, meeschoaveln, meeschoavn
grachtdyk
grafdelverpittemoakre
grapfarce, lachedienk
grapjasdrolligoard, kluchtigoart, pojjas
grappige vrouwtriene, trienebeziets
grasgès
graskantgèskant
graspleingèspling
graszodegèsfakke
gratisvoenietn
grendelschuuve
greppelgreppe, veure
grienentjoenkn, vieln
griepploage
grijsgriezde
grimasgramatse
grimassen makengramatsn moakn, muulntrekkn, muulnmoakn, tootetrekkn
grimassenmakergramatsemoakre, muulletrekkre, smoelletrekkre, tootetrekkre
grindgravee
groefreneure, veure
groeiengedieën
groene koolkowle
groenlinggèspiet, vlasvienke
groentengroensle
groetensaluweern
grondwaterkwelme
groot iemandbêir van ne vint, boîm van ne vint, ferme posteure, lange drendle, lange swiesle
groot kabaalduuvelsmestdag, duuvelskermesse
grootbrengenupbriengn
grootdoenerijsjiesjie
grootmoedermemee, metje
grootsprekerblagoaj, blagoajmoakre, stoettemuulle
grootvaderpepee, petje
grote afstandtrot
grote hongerièètn oengre
grote mondkleppe, pêirdemuule
grote neusdompe, kegge
grote tandenkeunetandn
grote tromgroskis, trombol
grote verkoudheidpêirdevollienge
grote weegbreedokke
grote zweerzeevnoîge
gruwelijkabomienoable, yslik
guitig kindpostnoakle, soatn, soarle, soarlewie, spook
gulpbroekveure, treeze, veurènde
gulp watergeute
gulzig drinkenlampettn, lêizn, slobbern, zuupn
gulzig etenfrettn, smoefeln
gulzigaardfrettre, smoefloare, slokup, vroedzak
gunnenjeunn

H

haagbeukbeukoage
haakse slijpschijfslypschyve
haanoane
haantje de voorsteoantjepek
haarlokstresse
haarrolletjepapiejotte
haarscheidingsplette
haarspeldschuuvre
haasoaze
haast jeoastje zièère
haastenwêirn
haastigin zeevn oastn
haastig iemandoastigoard, schofloare
hagedisoagedisse
hagelslagmuuzestroentjes
hakbijlappe, bylle
hakenkrosjeern, krosjeteern
haken en ogenoakn en oîgn
hakmesamès
halfoalf
half augustusoalfoest
half en halfkomsiekomsa, oalvlienge
half in slaapolf in deuzlienge
halfgekoalfzot, zotnolf
halfwegoalfweg, oalfweege, olverweege
hals over kopolderdeboldre
halssnoerkoljee
halve gareoalve gedroajdn
ham, hespespe
handboeibranzlitte
handborstelambustle
handelkommèrse
handelaarkommersant, marsjang
handenstandpêireboîm
handig iemandfienessigoard
handtaskabba, netzak, sjakosse
handtekeningklow
handvatantoave
handvolansvulle, poîte, spoosje
handweegtoestelienksle
hanengevechtoanegevicht, oanekamp, oanevichtienge
hangborstensliengertettn
hangklokriglateur
hanglamplampabel
hangslotmoalslot
hap voedselmoempe
haperenoapern
haperingoaprienge
hard regenenrinn'n dat zikt
hard schotkeîze, neute, peîre, pruume
hard slaankadarze geevn
hard werklabeur, slameur
hard werkendoîwerkn, klowwiern, labeurn, ofsloovn, sleurn en sloavn, trekkn en sleuren, tjooln, uutsloovn, vroetn
harde bezemruuschre
hardgebakken baksteenkliengkoard
haringoarienk
haring in de pekelpeekelnoarienk
harkroakle
hartêrte
hartaanvalattakke, êrtinfakt, robbeltje
hartelijkêrtlik
harten uit het kaartspelêrtns
hartslagpuls
havikstekpiet
hazelnootoazelneute
hebben en houdenkliekkn en klakk'n, utsekluts
heel ergindlik, vliemende
heel grootindlik groît
heel vroegvoor inne voor oane
heel watne zak en ne kluts
heel weinigsiekkepiet
heel zekerollesies, ollesiens
heen en terugdeurenweere
heen en weer lopendretsn, roendriestern
heetièèt
hefboomamboîm
heftruckklark
heggenmuskoîlpuuptje, oagerutje
heilbotedelbut
heiligillig
heimelijk fluisterenveezeln
heimelijk kijkenkoekeloern
heimelijk lachenmoenkeln
heimelijk pratenkoenkelfoezn, koenkelfoezeln
heimelijk verbergenwegfoefeln, wegmoffeln
heksekse
helemaalgièèlegans, rats, tevulln
helemaal alleenmoederzielollièène
helemaal nietverrevan
helemaal nietsniet de kloîtn
helemaal openwydgatoopn, wyderekoopn
helftnilt
helleveegeksevel, duuvlinne, rosse, teeve
hemdimde
hemdslipsleppe, imdesleppe
heninne
hen met kuikensklokinne
hengelvisperse
hengstiengst
henneptouwdroakebucht
herbeginnenerbegunn, vanerbegunn
herenmantelduffelkoot, pardessu
herfstachterjoar, najoar, volln vant blad
herfstweerboamesseweere
herinnerenrappeleern
herrieschopperspelmoakre, ruzzemoakre
hersenenêisens
herseninfarctrobbeltje, robble
herstellenvermoakn
herstellen van ziektederdeurekomn, derweeredeurekomn
het ene na het anderetièènachtertandre
het is heel ergtzyn toern bie de boern
het is te zeggenapropoo
het stinkttstienkt noa vorte vis
het zal niet gaantgoa nie goan
hetzelfdeièèndre
heupjichtsiejatiek
hevig blinkenpienkeln, schettern
hevig schrikkendoîverschietn
hevig slaankardjakkn, kardjassn
hevige buikpijnkollieke
hevige pijnvliemnd zièèr
hevige ruzievliemnde ruzze
hij heeft veel talentjeet er de kop voîrn
hij is gestorvenje ligt mè ze poîtn omoîge
hij maakt zich kwaadje makt van ze gat
hij viel plots neerje viel bollebots omme
hijgenpuggn
hijstoestelpalang
hinderenofkoepeern
hinkelenienkeln
hinkenspakkn
historieiestoorje
hobbelpaardjuuttepêird
hoe langer hoevanlangsom
hoektandkraktand, moaltand, snaktand
hoeveboerofstee, ofstee
hoge haktallong
hokkenkooterieë, kootralje
hololde
hommelusle
hondoend
hondenweerbeddeweere, oendeweere
hongeroengre
hongerlijderkrebbebytre, oengrelydre
honingzièèm
hoofdbièète, dorre, roape, tatse
hoofddoekfalar, foelar, valar
hoofdonderwijzeruppermièèstre
hoofdvogeluppergoaj
hoogdagmestag
hoogmoedpretensje, toepee
hoogmoedig iemanddikkenekke, glorieuze zot, prêite, pretensjeu, pretensjeuze zot, zjiste
hoogmoedige vrouwprutmadam, kakmadam, stadsmadam
hoognodigpersee
hoogstwaarschijnlijkvantieneneegn
hoogwaardigheidsbeklederoîge kop, oîgn piet
hooimijtmytte, vumme, oîjmytte, oîjvumme
hooizolderdilte
horgroentje, zjaloezieë
horenortn
houtduifvolduuve
houten balkbadden, baddieng, baddienk
houten schermschette
houterig iemandstyvekloît
houtsplinterschelfre, splentre
houtstapeloetvumme
houtwormmeemle
houweelkappertje, owwe
hovaardigglorjeus
huichelaarmuuletrekkre, smoeletrekkre, tootetrekkre
huilenblêitn, kriepn, kryschn, schrièèmn, tjiepn, truntn
huisdoeninge, uus, wunste
huisfietjefak, fietjefakkerieë
huisbaasproppetoaries
huishoudenmenoazje
huislook, donderbaarddunderbloeme
huisvrouwmenoazjewuuf
huiverenievern
humeurig (ontstemd) kreevlig, stroentevies
humeurig iemandviesneuze, vieze postnoakle, viezekloît, viezn duuvle, viezn kust mn kloîtn, viezn kwiestnbieble
humeurig zijnviesneuzn
humeurige vrouwvies geneuk, vies schepsle, vieze tienke, vieze klienke, vieze koente, vieze triene
hunuldre, undre
hunkeraarankroare
hunkerenankern, verwoajn, verwoatern
hunkeren, watertandenankern
hureneurn
hurkzitnuksje
huwelijksgevolgswiette
huwelijkspaar strikkenstroppn
huwelijksreisspeelvoejoazje

I

idioottjoetn, dwoazn
iedere dagolledoage
iedereenolleman
iemandetwieë, etwieën
iemand bedriegenetwieë by tvierde zettn
iemand berispeneentwie ze vet geevn
iemand die goed hoortfynoîre, lysoîre
iemand die goed zietfynoîge
iemand die graag thuis isuusduuve
iemand die lang slaaptslapkop
iemand die scheel kijktscheelewiep
iemand die woeltvroetloare
iemand met sproetensproetekop
iemand met veel pretentieblaaskop, pretensjeu, eentwie mè veel wiend in zne broek
ietseentwodde
iets meerlettremièèr
iets minderlettremin
iets om op te etenknabblienge
iets omzeilenroend de pot droajn
iets uitstekenuutmeetn
iets verkeerd doenne toer speeln
iets voor elkaar krijgenschavièèln
iets zeer grootgedoefte
ijlendooln
ijlingste vierklowwe
ijsjefriesko, krèèm, krèèmalaglas
ijskoudbêirekoed, bièèstekoed, yskoed, stroentekoed
ijzeryzre, yzdre
ijzeren spieschêis
ik ben benieuwdkwitsoendre
ik ben er zeker vankdurve der mne kop up verwettn
ik dacht het weltochtmelik
ik geloof er niets vankloîtn zjerar
ik heb hoofdpijnmne kop sloat oopn en toeë vant zièèr
ik vraag me afkwitsoendre
ik weet niet hoeveelkwitnieoeveele
ik weet niet watkwitniewukke
ik weet niet wiekwitniewieë
imiterenachterdoen
in ademnoodtendn oasme
in dat verbanddoavangoande, doavansweege
in de grondin de fong
in de war raken van haarstreuveln
in een handomdraaiin n' n oaj en n' n droaj
in een knoop rakenvernesteln, verstriengeln
in en uittjakuut tjakin
in grote mateindlik styf
in het geniepin dn duuk
in ieder gevalin ollegevol, ollesies, ollesiens
in ieder gevalollesies
in looppasup e loptje
in orde (OK) alabonneur
in orde brengenarranzjeern, fieksn, flikkn, schavièèln
in overvloedavollontee
in ruzie komenin stokke komn
in slaap vallenin slaope volln, knikkebolln
in stiltestille weg
in totaaloltoîpe
in tussentijdbinstewielle
in verhoudingin noavenante
in verwachtingin posiesje
inderdaadmezienke
indien ikoak
indommelendeuzeln
indringende geur verspreidenstroaln
ineengedrongengestuukt
inentinginspeitienge, piekeure, speite, steksje
influistereninsteekn
ingewandenbinnest
injectieinspeitienge, piekeure, speite, steksje
inkomantree
inktvlekkladdre
inlijstenankadreern, inkoadern
inpakkenambaleern
inschikkelijkreezonoable
insectenfernyn
insgelijksvanslyke
installerenplaseern
integendeelkoentroarje
intrest (rente) kroojzn
introvert iemandbinnebuk, muukre
inwrijveninsmoetn, insmêirn
inzamelenroendoaln
irritantambetant

J

jachthondbrakke
jachtopzienergardesjas
jachtpatroonkardoesse
jaloerszjaloes
jaloers iemandzjaloesgoart
jaloersheidzjaloezieë
jammerenkajietn, kermyteln, kriepn, tjiepn, tjoenkn, tjolpn
jankenkajietn
jawelbakdoeë, bakkedoeë, baktoeë, batoet, tetoet, toetoet
je moogt het hebbenang et an je gat
jeneverzjenievre
jerrycanzjirrykanne, biedong
jetonstong
jeukjukte
jeukenjukkn
jichtkozzyntjes
jodiumtinctuurtinterdjot
jongjoenk
jonge kippoelje
jongemanfystong
jongenjoengne, knechtevoage, knechtjoengn, knechtebrokke
jongen met meisjesmanierenmeisjefluppe, meisjeflutse
jongen zonder baardgroeimelkmuulle
jongensschoolknechteschoole
juistdjuuste, zjuuste
juist er opkloeffe drup
jutezakboale

K

kaakslagplakystre, potrêite, siffoa
kaalblutse, kletse
kaalkopkletsemoane, kletsekop, kletseroape
kaarskêise
kaarspankêisepanne
kaarsrechtpylleboetrechte
kaarten schuddenkappeln, schaffeln, schaffn
kaatsbalkatse, katsebol
kaatsenboenstern
kabaalleevn, rommultienge, strabansje
kachelfeu kontienuu, stoove
kacheldekselstoofulle
kaftenspoasjn
kaftpapierspoasjepapier
kakkenofgoan, schytn
kalenderoalmenak
kalmdoesse
kambakjekambeuze
kameelkeemle
kamillemeide
kan u ditkuigiedadde
kanariekanoarienk
kanjerknuffle
kanskeure
kantelenkloajn, ommekloajn, ommevolln
kantklossenspellewèrkn
kantwerkspellewèrk
kapoengaljar
kapotandnoals, an stikkn, in brokkn, in gruuzlementn, in mul, om zièèpe, te kwêiste, voe de kloîtn
kapot makenkaduunn
kapot springenklakkeern
kapstokportemantoo
karakterloze vrouwkalle
karamelbabbeluutte
karamel met witte suikermuulestoppre, wiepre
karnemelkkêiremelk
karnemelkpapkeîregoep, keîrepap
kassakisse
kasseikolsieë, kossieë
kasseisteenkassietstièèn, kossietstièèn, kienderkoptje
kastkasse, kommode
kastanjekostèjje
katapultschietlap
katholiek, christendemocraatkaloote
kauwensiekn, sjiekn
kauwgomsiekke, sjiekke, sjieklitte
keer op keerslag up slag
keikopstièèneezle
kelderkeldrienge
kerelbing, biesbing, kêirle
kerkpolitieswies
kermisfoîre, kermesse
kermismolendroajmeuln
kerskêize
kersenboomkêizloare
ketel met een hengselmermiette
kettingkeetn, keekn
keukenachtrekeukn
kibbelenstrieën
kiemkièèste, scheute
kiemenschietn
kieskaktand, moaltand
kieskeurigzindlik
kietelen, kittelenkielekiele doen
kikkerdrilpuudderek
kikkervisjepuudelompe
kilkillig
kilometertellerkilométriek
kinkinne, kinnebak
kinderachtig doendinne doen, kielekalln
kinderachtig iemanddrêîtloare
kinderachtige vrouwkielekalle
kinderbijslagkiendjesgeld
kinderboxpark
kinderhandjepoelje
kinderstoelkakstoel
kindertandjebytertje
kindertijdoapejoarn
kinderwagenfotteure, sieze
kinesistmasseur
kippendraadgriel, kiekegriel, kiekedraod, oljesdroad, ursusdroad
kippenvelinnevlièès
kirren van duivenroetekoetn
kistkoffrefor
kitschkattil
klaargrièèd
klaarder wordenverkloazn
klaarkomenstreekegroakn, grèèdkomn
klagenkriepn, rikzoagn, tjeffn, tjoenkn, tjolpn, zoagn
klantkalant
klantenbestandkalandyze
klap in het gezichtpêire, muulpêire, toppêire
klauterenklowwiern
kleikliette
kleinklièène, petieterig
klein behuisdkortgeschutteld
klein kindklièène bubble, klièèn bucht, pleute, snottebucht
klein ventjeklièèn vintje, ottntot
kleine kipkukinje, kuksje
kleine parochiestroentprochje
kleine waskattewostje, klakwostje
kleine woningklièènwunste, kortwunste
kleinste vogel van een nestkakkernest
kleinzerig iemandklièènzièèrigoard, kriepe, tièèrntei, truntekloaj, truntoart
kleinzerige vrouwbletkoesse, kiellekalle, trunte, truntekoesse
kleiputkliettepit
kletsenkièèkeln
kletsnatklakkenat, vettenat, zièèkenat, zoppenat, zuupndenat
kleuterpagaddre, patottre
kleuterschoolbewoarschoole, freubelschoole, kakschoole, papschoole, schietschoole
kleutertjekalut, petottertje, pienukkle, ukkepuk
klimopiefte
klinknagelrevette
kloekstreus
kloekgebouwd kindboestn
kloekgebouwde vrouwgildige, klosse, streussche
klokhenklokinne
klompkloeffe
klompenmakerkloeffemoakre
klontjessuikerbroîsuukre
kloofboste
kloppenbaffn, bokkn, buusschn, kardjassn
klotsenswobbeln
klungelaarbrielpot, foefloare, klakpottre
klusjes opknappenfuttern
klusjesmanfuttroare
knalbuus
knallenbuusschn
knap (bevallig) snel
knapzakbazatse, malêite, moale, rikzak, stuuttezak, teetezak
knarsetandenkraktandn
knechtdommestiek
knetterenspokkn
kniestootkeunebille
knijpenniepn
knikker in gebakken kleikeute
knikkerenmarbeln, stekkn
knipogeneen oîgsje trekkn
knipperlichtflisse, pynkre
knipperlichtflikkerlucht
knoeienbrieln, bronseln, moîsschn
knoeierbrielpot, foefloare, klakpottre, kloeffekappre, krabbre, moîspot
knoeiwerkklakpotterie
knotwilgkopwilg, kopwulg
knuffeldiertroetelbièèstje
knuffelenbekeppn, keppedoen, keppemoakn, paluffn
knutselenbriekoleern
koeienvlaaikoejestroent, koejetoarte
koersfietskoersmasjienne, koersvélo
koersfietsstuurkoersgiedong, koersvelong
koetssieze
koewachterpoestre
koffiekafje
koffiedrinkerkafjelutte
koffiekransjekafjeklets
koffiemolenkafjemeuln
kogelhulsdoeje
kokette vrouwkakmadam, prutmadam, schytmadam, stadsmadam
kokoskoekjemakrong
kolenemmerkoolkitte
kolenschopkoolschippe
kolenschopkoolschippe, koolschuppe
kolenzeefschurbieljezeefde
kom aan tafelstik je voetn oendre toafle
kom eens terugkièèrdekièèweere
kom vlugkomt zièère
komaanellegow
komkommerkorniesjong
konijnkeun
konijnenkwekerkeunepiet
koningkeunienk
koninginkeuneginne
kookfornuisbuffetstoove, goazevier
kookpotkasserolle
koolkowle
koopjebatje
koopwaarmarsjandiezze
koortskurs
koortsblaasjekursbloaze, kuspuuste
kopjespoelkomme, tasse, zjatte
koppel dat altijd samen ismantn en kolle
koppelenambriejeern
koppelingambriejoazje
koppelwoningtwièèwunste, driewunste, vierwunste
koppig zijnmè zne kop speeln
koppigaardkabieloo, stièèneezle, stoppelstier
kopspijkertjekloeffenoagle
kopzorgenkopbreekienge
kopzorgenkopbreekns
korenaarowwe
korenaren verzamelenzjantn
korenveldkoîrnstik
korst op een wondereuve
kort behuisdkortgeschutteld, kortweunste
kort rechtopstaand haarbros, broskop, allabros
kortafmè ne snak en e beete, mè ne snak en e sneuve, mè ne snak en e snow
kortafmè ne snak en ne snow
korte herenonderbroekkallesong
korte tijdspanneweîredieë
kortere weg nemeninkortn, ofnoezn
kortgerokte vrouwschatsedansre
kortsluitingkorsekwie
kortwiekenkortvlerkn
kotelet uit schouderstukspierienk
koterenkottern
kotsbeustroentemoeë
kotsenovergeevn
kotsenspuugn
koudkoet
koude rillingdoavroare
kozijnkoozn
kraamkliniekmoedruus
krabbenschartn
krabbenkrabbeln, schartn
krachtfut
krachtforce
krachtpatsererkuul
krakenspokkn
krantgazette
krentenbroodkoekkebroîd, rozzynnebroîd
kreukenroempeln, verroempeln, verfroemeln
kriebelenkreeveln
kriebelskittels
krielhaankukoane, kukoantje
krielkipkuk, kuksje, kukinje
krijtkolk
krimpenkrempn
krioelenstriemeln, weemeln
kristalsuikerkriestaliezee
kroegstammenee
krolsièèt
kromgebogendubbeltoë
krommingkoerbe
kroonkurkbierulje
kroontjeswipperbiersleutre, opndoendre, ullewuppre
kruimelskurremul, kruumlienge
kruippakjebarbeteuze
kruiskalsijdekruuskossieë
kruiwagenbakwoagn, kortwoagn, puppegaele
krukkrikke
krukasbièèle
krukjetaboeritte
kuchenknuffn, kuffn
kuierendretsn
kuikenkiekn, poelje
kuisbeurtkuuschienge
kuitenkytn
kuitspierkiette, piestekiette
kunnen opbrengenoovre jn êrte krygn
kurkkork
kurkdroogkorkedroîge, poerdroîge
kurkentrekkerkorketrekkre
kuspiepre, pieptje, totje
kussenduuvebekkn, piepern, tootn
kussensloopfluuwyne
kwaaddul, kolleîrig, vroed, vroede kolleîre
kwaad iemandkolleîrigoard
kwaadsprekenachter tgatklappn, bachtn de rik klappn, droevemuuln, kommeern, kwoadklappn, zwortmoakn
kwaadsprekerdroevemuulle, dullemuulle, kommeere, kwoatoenge, stoetemuule
kwaadsprekerijbabblienge, kommeerderieë, parlee
kwaadwilligheiddroevigheid, kwoawillewèrk, kwoawilligheid
kwade vrouwdulle bette, dulle miette, dul wuuf, eksevel, kwoa bette
kwajongendroevoard, kastar, knechtevoage, oapejoenk, schabbernak, snotoap, stoeterik
kwajongensstrekendeugnietrieë, droevejoengestrekkn, kwoajoengesstreekn
kwalijk vallene postje pakkn
kwartelkwakle
kwebbelenkwêikeln
kweekbak voor groentenkoessebak
kweekgraspeeme
kwezeldibbe
kwibustjoetn
kwijlkwylsle
kwijldoekje, slabbetjebavette, kwyllap, kwyllebabbe
kwijlenkwyln
kwijlzandkwelme, kwylle
kwijtrakenkwytgroakn, kwytspeeln
kwikstaartjesjampettertje

L

laarzenbottn
laat opblijvennachtuuln, pekkn
laatste sacramenten toedienenberechtn
ladderlièère
laddertjelirtje
ladeschof
lage dunklièègup
lage dunk hebbenlièègupéén
lager (naaldkussen) koessenee
lamme goedzakloebas
lampfittingkattekop, zjokki
landelijke wegbinneboane, binneweegle, boereslag
lang iemandboînestoake, pannelatte
lange dikke spijkerkeepernoagle
lange magere benenfeitekiettn, schienkels
lange onderbroekkallesong
lange persoonscherpschietre
lange stokperse
langharigelankardn
langs daarolguntre
langs hierollier
langs waarolwoa
langskomenbinnspriengn, noakomn
langslaperslapkop
langszijupsyts, vanzyds
langzaam aanpiejanowyze, stiljesan
langzamerhandstiljesan
lantaarnpaal, straatlichtstroatelucht
lastig kindlastige brokke, neetebuk
lastig werkslameur
lastig werkpeîrdewèrk
lastigvallenambeteern
lastpostambetanterik, ambetantn, lastigoard, luussak
lawaaigruchte, duuvelsgruchte, leevn, leevnoedienge
lawaaimakenkot oedn, leevnmoakn, leevnoedn
lawaaimakerleevnmoakre, leevnoeddre
lederen beenbeschermergette
ledigenydeln
leedvermaakdeugd
leefnet voor vissenpuukle
leeftijdoedde
leegiedle
leeg makeniedeln
leeuwenbekjekoalvermuulje
leeuweriklièèwerke, stekpiet
legeroefeningenmaneuvers
leibandlisse
leisteen voor dakbedekkingschalje
lekfwiette
lekkervanlekmeliptje
lelijkschabowlik
lelijke vrouwschermienkle
lendenleen
lendenstukantrekoote
lengtelangde
lenigslop, zwak
lenteuutkommn
leperdlièèperik
leraresschooljuffrouwe
lessenaarpuupietre
letterkoekjepiekniekke, piekniekle
leugenaarleugnoarsbièèste
leurderroendloîpre, triemar
leurenroendloîpn
leuvense stoofbuuzzestoove
levendigdoendig, vievig
levendig kindakrol, doendigoard, fikke, frikkelgat, frikkeljoen, frikkelkoente, frikkloare, galjar, kadee, leevoard, leevndigoard, pietjefernien, pietjepek, pleute, sporrewoan, vriemelgat, vriemloare, weemelgat, weemloare, wikkelgat
levendig meisjeneete, treeze
lichtbruine suikerpoessuukre
lichtkoepelanternoo
lidteken van pokkenpokkepitten
lief kindpleute
liefdeverdrietledevede
liefkozenpaluffn
liegendrukkn, drukkn zoender inkte
lieveheerbeestjeeemelbièèstje, piempompoentje
lievelingkeppe, keppesleppe, vlamme
lievelingskindkeppekiend
lievelingskosttand
liftassanseur
lijdende meurn uprien, ofsiekkn, ofzien
lijden aan een ziektebekwelln
lijkbleekkrytwit
lijkbleek iemandkêiremelkschietre
lijken opslachtn van
lijkwagenkorbiejar
lijmkolle, kolletoeë
lijnrechterlyntjesman
lijsterlystre
likdoornastroîge
likeurtjezoetje, zoetn
limonadesietre
linkshandigeliengschepoît
linnen schoudertasballesong
listig iemandlienkoard
littekenlieksme, sierkatriesse
loeienburreln
logloevrachtig
lollylekstok, scheet up e stokje
longontstekingfleuruus
loochenenofstrieën
loodmenierommêine
loof van groentengroeze
loof van wortelsgroeze
looienrièèn
loopbrugpasserille
loopgraventransjees
looplampballadeuze
loopsièèt, riedig
lopenpekkeln
losbandige vrouwièète tienke
luchtpijpluchtpuuppe
lucifersteksje, suifre, sulfre, sulferstoksje
luciferdoossuiferdooze, sulferdooze
luiluuzig
lui zijnde leegoard scheîrn
lui zijnde leegaord scheîrn
luiaardleeggangre, leegoard, oazoard
luidluuwe
luidenluuwn
luidsprekerooparleur
luierkakdoek, pisdoek
luisterenortn
lullenswanseln, zièèvern
lupinekafjeboîne
lustenmeugn

M

maaltandkaktand
maandstondenbucht
maandweddekonzièèm
mager iemandoarienk, spierienk, sprietlienk, stekkre
mager kindfiestertje
magere benenpiestekiettn
magere vrouwstrykplanke
magneettrekiezre, zilstièèn
maïstusscheterwe
makenfabriekeern
mallejanboîmeezle, triebol
manmannemins, vint
man met lang haarlangkardn
manier van doendoenienge
mankentrekkebièènn, spakkn
mankepootspakke
mannelijk geslachtsdeelpartieë
mannelijk varkenbêir
mannenmannevolk
mannengekke vrouw (nymfomane) vintezot
mannetjeseendmasloare
mapfarde, kafte
marktpleinmart, platse
mastpieloîne
materiaalaloam, tuug
materiestoffoasje
matrasmoaltratse
matrasbeschermeroenderleggre
me dunkttienkme
medailleschabblier
medelijdendêirnisse, kompasje
medelijdendkompasjeus
medicamentenpillerieë
medisch behandelenmièèstern
meegrabbelenschavièèln, meeschoavn, schièèfsloan
meelokkenmeetrièèfeln, meetwièèfeln
meesmièèzje
meevalsjanse, oeresjanse, sjanseslag
meezittenmeesloan
meikevermeulnoare, muldre, oavrul, roenkre
meiklokjemugitte
meisjemeisjoenk, mokke
meisje met zwart haarzwortepenne
melkkannetjemelkpientje
melkketelmelkkitte
melkstoeltjeblokstoel
melkventermelkmarsjang
mellocakeneegrinnetette, nunnescheete
melodievoîs
mengelingmiengelmoes, mienglienge
mengenmiengeln
menigtefoelle
mepdotse, totse, trek, voage
mercurochroomroîdsle
merelmêirloan, mêirloare, kwoaweereveugle
merendeelmièèstndièèl
mergpijpmarkpuuppe, mergpuuppe
mesthoopmessienk
met geweldbrièèbatu, te kandièèle
met iets opzadelenupsulfern
met lijm instrijkeninpappn
met opzetespres, zierlienge
met opzet doendrommedoen
met overtuigingmè negge
met spoedstapnolf
met teer bestrijkenterrn
met tegenzinnoîj
metalen balkpotrille
metsermetsloare, metsnoare
metsershulpmetsediendre, metsnoarsdiendre
middagnoene
middagdutjeoazetuksje
middagmaalnoeneteetn
mijnwerkerkoolpittre, koolmyndre, mynwèrkre
militairtroepsoldaat
min of meerappepri
minderwaardig voedselkiekefret
misdienaarmessediendre
miserieallende, roîj
misgewadenmesseklièèrn
misgunnenmisjeunn
miskleunfiejasko, flutse
miskomenmessandn
miskraamvoîrvol
mislukkenuutloîpn up ne sisre
mislukkingfiejaskoo
mismaaktvernukkeld
mispeuterenmispekkeln
misselijkoardig, slicht
missenrateern, ne keemle schietn
mistsmoîr
mistensmoîrn
mistlampsmoîrfar
mitrailleurmitrajitte
moeofgetjakkerd, tendn, tgat of, versleetn
moedkoeroazje
moedwilligèsprès, zierlienge
moeitemezeerje, ruuze
moestuinlochtienk
mogelijkmeuglik
mogenmeugn
molenmeuln
molenaarmeulnoare, muldre
mondbakkes, bekkenièèl, muulle, smiekkle, smoel, tettre, woafle
mond-en klauwzeermuulploage
mondharmonicamoendstik
mondstukamboesjeure
mondzweertjeafteplekke, witte plekke
monstermoenstre
mooischoîne - schoendre - schonst, sjiek
mooi meisjetof moksje
mooie autosjieke fotteure
mooie vrouwkeun, mokke, puppe, tienke
mooipratergatlekkre, flièèmre, mowwefrottre, sleppedroagre
mopperenrulln
morrenrikklameern
morsdoekjebavette, kwyllap, kwyllebabbe, zièèverlap
morsenkwanseln, moîschn, sturtn, swanseln
mortelmoîrtle
mortuariumdoîduuzje
mosselmussle
motorfietsmotosiekle
motorkapkapoo
motregensmuuk, smuukrinne, stuufrinne
motregenenmiezeln, smuukk, , smuukrinn'n, stuufrinn'n, zabbern
mouw optrekkenupsloovn
mugmeuzje
muggenzifterpeezeweevre, pietjeprecies
muilmuule
muilezelmuul
muilkorfmuuleband
muizenvalmuuzevolle, muuzetroape
munitie voor jachtgeweerkardoesse
muntenbolmente
murwmurme
mussenjongmusschejoenk
mutskagoelle, pullemutse, tokke
muts met oorkleppenbeîremutse

N

na elkaarachter mekoar
na-apenachtredoen
na-aperachterdoendre
naaigarentwyndroad
naaigarenklosjeboljetwyn, twynbolje
naaktslakkelderslekke
naam en bijnaamnoam en toenoame
naar de knoppenandnoals
naargelangnoavenant
naarstignêistig
naastbeziedn, bezieds, neffest
naast elkaarneffenst mekoar
nabijnoaknde
nabootsenachterdoen
nachtjapontaboart
nachtschadeoasschoale
nachtvlinderpapuul, uul
nadeligschoalik
nadenkenrizeneern
naderennoazn
nagelriem van vingerkornelle
nagenoegschier
naïeve vrouwfiette, kalle, seute, subbedutte, trutte, zurkeltrutte
naïevelingloîtn
najaar (herfst) achterjoar
najaarsmoeheidvooln vant blad
nakomerachterkommertje
namaakgouddoeblee
namiddagachternoene
nat kolengruisslam
natuurlijkvaneigens
nauwelijksmè roîj, mè ruuze, schoas
navelbuukepitje, buuketetje, buukenoagle, naffle, naffelpitje
navulstift voor vulpotloodmientje
nazeggenachterzeggn
nazienrevizeern
Nederlandsschoîn vlams
neefkoozn, kozien
neervleienfokkn
nergensnievers, nieverst, nowwers, nowwerst
nestelriekoîrde
net op tijdzjuustevanpasse, zjuustuptyd
netelnittle
neusdoempe, kegge
neuskeutelkroote
neussnotsnotkêise, snottebelle, snottekalle
nevelsmoor
niet godvruchtiggeus
niet mededeelzaammoendgierig
niet nagekomen afspraakbescheetn kommisje
niet slagen in examensbuuzzn
niet slechtnie koentroarje
niet te verwonderengièènkeure
niet van pastenoenpasse
niet weinignie lettre
nietigvernukkeld
nietsne nietienk, niemendolle, nietn
niets zeggennie poerrn
nietsnutniewêird, groîtn nul, groîtn zeero
niettegenstaandemoalgree
nieuwsgierigkerjeus
nieuwsgierigekerjeuzeneuze, vroagstêirt
nieuwsgierigheidkerjeuzieteit
nijdigkollêirig
nijdigaardkolleîrigoard, niedigoard
nijnagel (stroopnagel) nienoagle
nijptangnypetange
nippeltjoep, tuutje
nochtanspertank
nodigvandoen
nok van een dakveust
nonmasseur, nunne
noodlottigfaliekant
nooitnoojs, noojt vanzeleevn
nootneute
notenleersolfêizje
notitieboekjekalping
nu en danniltvantyd, nu en ton, vantyds
nuchterbloenuchtre
nukkig iemandstoppelstier
nulbros
nummernuumroo
nummerennuumroteern
nummerplaatblek, plak
nuttigenupsoepeern

O

O.K.allabonneur
oazeoase
ochtendnuchtnd
OCMW (openbaar welzijn) dis, opnboarn oenderstand
ogen wijd open gesperdschêirewiet, scherlewiete
oliebolsmoetbol
olielampkarbeure
olielampkiengkee
om beurtelk ovrans
om de haverklapollestappe
om de haverklapolle stappe, om de vuuf voetn
om de haverklapollestappe, olle vuuf voetn
om de twee dagenovranderdag
om de twee jaarovranderjoar
om de twee maandenovrandermoand
om het evenoolglyk
om het even watièèndrewot
om het even wieièèndrewieë
omgekeerdachterstevoîrn, kêiroafs, oavreks
omgevingkottee
omhalingroendoalienge
omheiningtuun
omheining plaatsenofmoakn
omhelzenambrasseern
ompratenbeklappn
omslag van herenbroekparmang
omvallenommekloajn
omwegommetoer, toeromme
omwoelenvroetn
onbeleefd, onbeschoftongesnoekt
onbetamelijk gedragzwynemaniern
onbetrouwbaar iemandmuukre, stroentvint
onbetrouwbare hondvroare
onbeweeglijkstoakestille
ondanksmoalgree
onderhemdoenderlyf, oenderboaj
onderjurkkomniezong
onderkruipersmoetzak
onderpastooroendrepastre
ondersteunenschoîrn
ondertussenbinstndien, binstewielle
ondervestzjielee
onderzoekenviezzeteern
ondraaglijkoneîrlik
onenigheidoenverschil
ongediertebièèsterieë, fernyn
ongeduldigbekitteld, getieketakt, oenpassentig
ongedurigbeduuveld
ongehuwde manjoenkeid, suukernoenkle
ongehuwde vrouwjoengedochtre, suukertante
ongemakmirde, missande
ongeveerdoarintroende, olverre
ongeveer gelijkkiefkief
ongewoonnie geweune, oardig, roar
onhandig snijdenfikkeln
onhebbelijkheidupnimsle
onkruidwied
onlangskortlienge, kortliengs, overlatst
onleesbaar geschriftoanepoîtn
onmiddellijkderekt, dirikt
onnozelkierewiet, mè de kop weg, puudonnoîzle, tuureluut
onnozel doendinnedoen, vant kiend geevn
onnozelaarkiekn, muttn, onoîzloare, poepgoaj, soepekiekn, toartekloaj, wietjepoep, wietn
onophoudelijkgièèlsan
onpaaroeneffn
onpasselijkoardig, doîziek, pêirdeslicht
onregelmatige hartslagêrteklop, êrtekloppienge
onrustig kindfrikkelgat, frikkloare, kreevloare, weemelgat, wikkelgat
ons huisuus uus
onscherpfloe
onstandvastig weerkwakkelweere
ontelbaar veelelvndertig
onthaalmoederkienderkribbe
onthoudenantoedn
ontkennenofstrieën
ontroerdangedoan, gepakt
ontroeringoltroasje
ontsteking van de luchtwegenbronsjiette
ontsteking van een vingernagelviek
ontsteltenisoltroasje
onverstaanbaar pratenbrabbeln
onverwacht bezoekentoestekkn
onverzorgdverbusteld, verfoemfoajd, versnuusterd, verwerjed
onweerdundervloage
onweerstaanbaar geneigd totgeduuveld, getiekketakt
onzindommekul, zièèvre
onzin vertellenuutkroamn
oogstoest
ooibeite
ookwok
oorontstekingkantêirn
oorsmeersmoet
oorveegflêitre, sieffoa, siekke, koekke, kêize, muulpêire, pêire, potrêite, toarte, toppêire, voage
oorwormoîrebièèste, vorke
op blote voetenbarvoete, bloîtvoete
op de duurdeurdndeur
op de rug rijdenterikkerieën
op de valreepscheîslekkns
op een rijreekewies
op eigen houtjeup zn ééntje
op goed gelukgoed kometuut, up de ruttle
op het nippertjekantje boîrdje
op het zichtuptsiens
op naam lopenip noame loapn
op overschotten uptelle
op prijs stellenappriesjeern
op volle snelheidtendnuut
op zijn hoedeup z' ne kievief
op zwierup zwoaj
opbergenwegfoeffeln
opbrekenoopnsmyttn
opeensbollebots, ommennekièè
opeenvolgendeffnan
open wondegabbe
openbare verkoopvandiesje
openbare verlichtingstroatelucht
openbarstenklakkeern, oopnklakkn
opetenbinnenspeeln, in je kleern speeln
opgedirktupgematoojd, upgetut
opgedroogd neussnotkroote
opgepastgardevoe
opgezadeldupgeschept, upgeschutteld
opgezwollenupgereezn
ophitsenlirtjesteekn, loajn, upruuschn, veuzn
ophoudenuutschièèn
opkamervolte, voltekoamre
opklarenkloazn, upkloazn
opknappenupkallefoatern
opkomen van deegriezn
opkrassenupkroamn
oplappenkallefoatern
oplichtersjarletang
oplossenschavièèln
oppervlakkige praalsproaj
oprispenupsmiettn
opritminnegat
opruienupruuschn
opruimenrammaseern, ruuffeln, schommeln
opscheppenbeslagmoakn, blagoaimoakn, boffn, prêitn, stoeffn
opschepperbeslagmoakre, blageur, blagoai, blagoaimoakre, boffre, prêite, prêitemoakre, stoeffre
opschepperijbeslag
opschietenaffeseern
opschuddingrommulte, rommultienge, strabansje
opsluitenkortsteekn
opsmukkenpientn, updoen, upmatoojn
opsparenpootern, upspoarn
opstandige vrouwmeesjante bette, meesjante brokke, teeve
opstropenupsloovn, uptrekkn
optochtdeefielee
opzadelenupsulfern
opzettelijkdrommegedoan, espres, zielik, zierlienge
opzichtig geklede vrouwetaloagepuppe
opzijan de ziekant, anzieds, upsiets, overzieds
oud geldstuk van 25 centiemenkartje
oud geldstukje van 10 centiemensoe, dikkn
oud geldstukje van 5 centiemenkluutte
oud geldstukje van één centsens
oude vrouwkroake, mette
oudere generatiedoedde garde, dnoeddn stemple
ouderlingoede pee
ouderwetsoedemode
ouderwets strijkijzerplakkre
over de ganse lengtevanenstentens
over het algemeendeurdenband
overdagbiedoage
overdrijvendeuresloan
overeenkomstkompromie
overeenkomstignoavenant, in noavenante
overgordijndrapperië
overhaastoastjezièère
overhoopkuloverkoente, oendersteboovn, ovrende, topoverkoente
overhoopkul over koente
overjaspardesu
overledenovrêirde
overlooppaljee
overstuuroverstier
overtolligten uptelle
overvloedigavollontee
overvolboemvul
overwegbarrière, bareele, traveîr
oxiderenmiettern, rostn

P

paaltjestaksje
paardenbloembeddepisre, beddezièèkre
paardenmolendroaimeuln, pêirdemeuln
paardenstalpêirdestol
paardenvliegdoaze
paardjeperje
paddenstoelpomperluut
pak slaagblamot, frottienge, mot, ramlienge, ruufflienge, tafflienge, troef, troeflienge
palaverenpalulln, parlesantn
palingpoalienk
paljaspojjas
palletschette
pandoeringdoavrienge, kloppienge, ranslienge, ramlienge, smoetienge, tafflienge, frottienge
pantoffelssletsn, sliffers
pap met brokkenboerepap
paperassenpapiererieë
parelpêirle
parelhoenpiendar
paren van pluimveetrappeln
parkietperuus
parochieprochje
pasmuntkluttergeld, klutters, kluttrienge, klièèngeld
pasteigebakpateeje
pastoorpastre
patersbierpoatre
paterskaasstienkerkoas
patiencetwièènviftign
pedofielpoîteloare
pelpeele
pellenpeeln
peniskodde, lunte, perluut
peperkoekzoetekoekke
per uitzonderingekièèrupenweg
perforatorgètjesniepre
perspresse
perzikperkle, pissche
perzikkruidsmerte
pestenkloîtn, kulln, temteern, tinzn
petklakke
peterseliepersien
petroleumpeetrol
petroleumlampkiengkee
peulschokke, schulle
peuterenpulkn
piekerenprakkezeern
piepentjiepn
piertettienk
pijnzièèr
pijn duldenêirn
pijppuuppe
pikdonkerelledoenkre, pietjepekdoenkre, pekkedoenkre, steekedoenkre
pikhouweelpiejosse
pils met colamazoetje
pinnigtniezig
pispotzikpot, ziksulle, ziktièèle
pissebedeverzwientje
plaaggeest, plagerkloîtoîre, kniesoîre, luuzigoard, luuzejoenk, minschnkloître, ploagsteîrt
plaatsplekke
plaatsmakengertn, gartn
plagenambeteern, dn duuvl andoen, duuveln, kloîtn, kniezn, kulln, ploagn, temteern, tinzn
plakschelle
plakjeschelje
plan beramenbekokstoovn
plankenvloerplansjee
plankgasvulle pelong
plantaardappelplantre, zoajlienk
plantrekkerkarotjee
platzakrutte
pleinpling
pleister (om band te stoppen) rostientje
pleisterenkaleiën
pleistertjelakkre, plakkre, lakkertje, plakkertje
pletroltoole
plettensmettern, smeiern, smeuzn
plezantgièèstig
plezieriggièèstig
plotsbollebots, ommennekièè, up slag
plots vallenpiekeern
plotselingommennekièè
pluimanjertruusloare
pluisjefluuzje, wulje
pluizenfluuzeln
pochenboffn, stoeffn, wiendmoakn
pocherbeslagmoakre, blageur, blagoajmoakre, boffre, groît beslag, stoeffre, wiendmoakre
poedersneeuwkriezlienge
poets wederom poetsketjemie ketjeweere
pogingproame, proboasje
politiepoliesje
politieagentfliek
polsslagpuls
polsuurwerkmoentre, polsorloozje
pompbakpoempebak
pookkottroare
poppuppe
poppenkastpuppekasse
populierachtkantre, ietaljoandre
portiespoosje
postbodebooje, fakteur
postzegelkoptje, tembre, timbre, zeegle
potkasserolle
potdekselpotulle
potgrondbusêirde
potloodschrievre
potsierlijk doende groîte Jan uutangn, de groîte sjiekee uutangn
potsierlijke dameoandegat
pottenbrekerbrikpot
praalsproai
praatjesmakerblagoajmoakre, spelmoakre
praatzieke vrouwbabbelette, komeere
pratenkekgoajn, koettn, klappn
preekstoelprikstoel
preipret, poret
preisoeppretsoepe
preistengelstoal pret
prentjezentje
preuts zijnkroînoalzn, preus zyn
prieeltjeglorjette
priemelsme
priesterpastre
prietpraatdommekul, zièèvre
prietpraat vertellenkekgoajn
prijsofferte doeninsteekn
prijsuitreiking na de examensdiklamoasje
prikkeldraadpinjesdroad, stekkerdroad
prikklok voor duivenkonstateur
privacyvriedom
procenttenoederd
processiepersesje
proefaanbodmoenstre
promoverenvereuvern
propduts
proppenschieterklakkebusse
pruikparuuke
prutsenfuttern
prutserbrielpot, foefloare
pruumtabaksiekketubak
puddingpottienk
puistbubble, porre, puuste
pureegestampte petattn, melkstampers
puustjeporje

R

raadplegingkonsuultoasje
raagbolkobbejoagre
raaroardig
radijsrandiezze, rammeratse
railrille
rakelingsschierlienge
rakendoakn
rakkeroapejoenk, galjar, kastar, snotoap
rammelaarklutterspoan, ramloare, rutloare
rammelaar (konijn) keunebuk
rammelenkluttern, rutteln
rammelingfrottienge, ranslienge, rufflienge, rutlienge, smoettienge, tafflienge, troeflienge
rammelkarruttelkarre
rammenasrammeratse
rap rijdenvlammn
rapenveldroapestik
rapportbulleting
ratelaarklakmeuln
rattenpakker (hond) ratjee
ravottenmoisschn, rottekottn, zottebolln
razend kwaadeemelste dul, eemelste vroet
receptiebeschienkienge
rechterzjuuze
rechtsreks
rechtzinnigrechte voe de vuust
reclamerenupspeeln
redenerenrizzeneern
redetwistenparlesantn
reep (dik touw) komble, rièèp
reep chocoladereegle, latte
reepje varkensvleesperje
reflectorkatoîge
reftersalamanzjee
regelenarranzjeern, regleern
regelmatigollestappe
regenboogrinnebooge
regenbuirinnevloage, biezze
regenbuitjesaloavloagsje
regenenrinn'n
regenmantelgabardyne
regenputreegnpit, santêirn, santêirnpit
regenwaterrinnewoatre
regenwormtettienk
reisduifvoyageur
rekenensieffern
rekruutblue
remmenfringn
rennerkoereur
rentekroîzn
restantkliksje
reurut
reumareumatiezzn
reutemeteutbattaklang, santeboetiek
reuzelkoantje
reuzenhongerièètnoengre
revolverrevolvêir
ribrebbe
ribbenkastrebbekasse
richtingaanwijzerflisse
riekgrièèp
riekenstoîrn
rieten mandkafmande
rieten mand met handvatkansle, kanselmande
rieten mandjepandre
rijreeke, swiette
rijdenrieën, riestern, rotsn
rijkaardryke stienkre
rijkswachterzjanderme
rillen van de koukluttern, rutteln, tuttern
rilling bij koortsdoavroare
rimpelroemple
ringmapklasseur
ringvingerkorteknoape
risicoriessche
risiconemendriesschoalde
risicovolrisschierlik
riskantdroef, reschierlik
riskerenaventeurn, resschiern, riesschiern
ritstieritte
rochelfluume, mokkle
roddelaarsterklokinne, kommeere
roddelenbachtn tgat klappn, bachtn de rik klappn, kommeern
rode aalbeszjenievre
rode appelsoortkollevientje
roekeloosriesschoalde, schurdig
roekeloze kerelschurdigoard
roepenlièèlikdoen
roerzeefpasviet
roestroste, bloeroste, koeroste, gemietterd
roestenmiettern, rostn
roetbittre
rokensmoîrn
rokkenjagertettezot, oerejoagre, oerepiet, wuuvezot
rolluiklattestor, lattestoir, persjinne, rollette, stor
rommelbriel, brol, bucht, fietjefak, fietjefakkeriëe, kammelot, rimram
rond gezichtpaptoote
rondbazuinenroendvertelln
ronddwalenroenddretsn, roendtjooln, roendwareern, triemmn
rondlopenroenddretsn, roendrilln, roendwareern
rondrijdenkarjottn, roendkarjottn, roendrieën, roendriestern
rondselroendille, vloote
rondsnuffelenkerjeuzeneuzn
rondzwervenroendfloreren
ronken (van een bromvlieg) rulln
roodharigakazjoe, koejeroste, roste
rookgeriefsmoîrienge
rosse vliegstroentvliege
rotmurme, plukkevort, poerrierot, stroentevort, vort
rottenankommn, slichtkommn, vortn
rotweeroendeweere, stroentweere
rozijnenrozziens
RTBFbrusselfràns
rubberkajoetjoe, kajoetsoe
rubberen schoengalosse
rubella (roodvonk) roînoend
rugrigge, rik, rugge
ruggengraatrikkebièèn, rikgroate, ruggegroate
rugzakransle, rikzak
ruienmuutn
ruikenriekn
ruimdienstbêirkarre
ruimschootsgildig
ruïnerenrinneweern
ruitruutte
ruiten uit het kaartspelkoekkns
rumoerstrabansje
rundvlees in blikbollebuf, doozevlièès, kornitbief
rundvlees in bouillonsoepboelie
rupsrupsme
rusteloos kindfrikkelgat, frikloare, weemelgat, vriemloare
rusthuisoedemanuus
rustiggezoapig
ruwe spelerbruutzak
ruzieambras, kwièèste, ruuze, spel, sport en spel, stokke
ruziemakenambrasmoakn, boel zoekn, kwêistemoakn
ruziemakerambrasmoakre, ambrasverkoîpre, boelzoekre, kwêistemoakre, neuzemoakre, ruuzzemoakre, spelmoakre
ruziestokenkottern
ruziestokerboasmoakre, lirtjesteekre, ruuzemoakre

S

saladekomsaladiere
salamanderslokketisse
salpeterzuursprietsil
samenoltegoare, oltoîpe, tegoare, toîpe
samen gooientoîpesmiettn
samendrukkentoîpepressn
samengedruktdubbeltoeë
samenklittenfakkn, toîpefakkn, toîpekoekkn
samenkomentegoarekommn, toîpekommn
samenraapseltoîperapsle
samenrapenrammaseern, toîperoafeln, toîperoapn
samenscholentoîpetroepn
samenstellentoîpesteekn
samenwonenuuzzeniern
santenboetiekbattaklang, kliekkn en klakkn, utsekluts
sapzop
sap van zoethoutkalliesjezop
sardinescharding
sauskomsowsjêire
schaafkrollenschoavlienge
schaarsteschoaste
schaatsschoaverdynne
schaatsenschoaverdynn
schaatserschoaverdyndre
schaduwschowte, schowwe
schakelaarintrupteur
schalks kindpietjefernien, pietjepek
schamenzjeneern
schandaligaffreus, schandaleus
scharminkelschermienkle
scharnierlechte
schaterenschettern
schatrijksmoetriekke, smoîrriekke
schavuitschuuverluut
scheellos
scheel iemandscheelewiep
scheel zientjoereln
scheenbeenschienkle
scheerapparaatschêirmasjienne
scheermesschêirmes, schêis
scheidenschièèn
scheidsrechterarbietre
scheidsrechtersbalbalalair
scheldenverwiettn
schelpschulpe
schemerenscheemeln
schemerlamplampadeire
schenkkannetjeampoelle
scherenschêirn
schervengruuzlementen
scheurtjes in de mondhoekenscheuremoend
scheutschoote
schietstandgoaiperse
schietwedstrijdschietienge
schijnbaarkonsuus
schijnheiligepieloarebiettre, schienilligoard, illigbitje
schilpeele, schelle
schilderenvarvn, varwn, verwn
schilderijtablo
schitterenschettern, pienkeln
schminksmienksle
schminkenupdoen, upmatoojn, uptuttn, upzettn
schobbejakschuuverluut
schoenlepelantrekkre, schoenantrekkre
schoenmakersgereedschaptatsevoet
schoensmeerblienk, schoekuus
schoenveterriekoirde, schoelint
schoftluussak, niewêird
schokbrekerbarrasjok
schokdemperamortiseur
schommelballesoir, juuttekookre, renne, rennekookre, tjoettre
schommelenrenn, tjoetern
schommelpaardrennepêird, wuppepêird
school verzuimenaogemuutn
schoolgeriefschoolbucht
schoolrapportbuulleting, kalleping
schoolschriftkajee
schooltaskannasjêire, karnasjêire
schoolverzuimschoolschyte
schoonmaken, reinigenkuuschn
schoorsteenkoave, schowwe
schoorsteenroetgriem
schoorsteenvegerkoavekuuschre, schowwevoagre
schoothondjetruttelekkre
schopschippe, schuppe
schoppen uit het kaartspelpiekkns
schoppenboerpiekkezot
schotelpatièèle
schotel gekookt spekschuttle
schoteldoekschutteldoek
schoteltjesoetasse
schouderbandlieste
schouderjaskabanne
schoudertasballesong
schouwklokpenduule
schramrebble, ribble, schrabble
schrapenschroaveln
schreeuwmoîrle, schruuwle
schreeuwenmoîreln, schruuweln
schreienblêitn, kriepn, krieschn, schrièèmn, tjoenkn
schreierbleître
schriftkajee
schrijlingsscherlewiete, scherlienge, scherrewiet, sprietlienge
schrikgruuw
schrik hebbenze toîpedoen
schrikkenverschietn
schroevendraaiertoernavies
schrokkenbinnslokkn, frettn, smoefeln
schuchter naderendrièèfeln
schuddenrutteln, wikkeln
schuifschof, schuuve
schuilkelderabrie
schuilnaamdeknoame
schuimkraag van bierkol
schuinnoes
schuldenvrijkwiette, effn
schunnige praatvuule klapnansje, vuule klaps, vuule parlee, zworteschoole
schurenscheurn
schurkvoejoe
schuurpapiervriefpapier
seizoenjoargetieë
seldersildrieë
selderijzoutriestepiet
seniorenoeddegloorjen
seringzjièèzemienne
sierbloempotkasjpoo
siereendpientoande
sierspeldbrosse
sierzakdoekjepossjitte
sigaretstienkstok
sijsjetrientje
sikkelzikkle
sinaasappelappelsien, sienapple
sintelzindre
sissend geluid makenfiestn
sisserfiestre
sjaalfalar, foelar, valar
Sjanseurgelukzak, sjansar, sjanseur
sjerpsarpe, sjarpe
sla, saladesaloa
slaanbattern, baffn, desschn, kardjassn
slaapgelegenheidsloapienge
slaapkleedtaboart
slagdroaj, flêitre, neute, potrêite
slagboombarièèle, bariere
slagenruuwesiern
slakslekke
slakkenhuisslekuus
slapslop, slutse
slappe koffiemerjezièèke
slecht nieuwskwoamoare
slecht rennerpapkoereur
slecht weerkwoaweere, beddeweere
slechte vakmanfoefloare, kloeffekappre
slechte zaakstroentaffeîre, stroentzoake
slechtgehumeurd zijnviesneuzn
slechtgezindmottig, stroentevies, vies
slenterensaffeln, tjaffeln
sleutelslootre
sliertdrendle
slijmbalswansloare, zièèvroare
slijmerdgatlekkre, zièèmtette
slijtagesleete
slimmerikslimoîre, slimmn duuvle, rappn tiestn
slingerenzwiereln
slipjasbillekletsre, koentekletsre, pietalêir
sloffensliffern, sluffern
slokjesloksje, teusje
slordigschuutig, versnuusterd
slordig gekleedangetroeteld
slordig iemandrièèbol, schuutigoard, schuuverluut, slordigoard, vuulpot
slordig kledenantroeteln
slordige baardluuzeboard
slordige schilderklakpottre
slordige vrouwgoebe, ransle, soeze
slungelgoaiperse, lange drendle, swiessle
slurpenlebbern
sluwlièèp, lienk
sluw iemandlièèpn duuvle, lienkoard, sluuwerik
sluwe vrouwduuvlinne, ekse, eksevel, lièèpe tienke
smaakloosflièèws, tetsig
smakelijkappetietig, appetietelik
smalle kuitenpapkiettn, piestekiettn
smeerbaarnis
smeerlapsmêirlap, vortsak
smerensmoettn, insmêirn
smerigkiezzig, oenziende, smêirig
smeulenveuzn
smokkelenblowwn
smullenbikken, binkoareln, frettn, smoefeln
smulpaapbolgvuldre
snauwenofbytn, ofsnown, snakkn, snakkn en bytn
snauwersnakbièèste, snakoend
snede, sneetjeschelle
sneetje krentenbroodkoekestuute
snelzièère, oastje zièère
snel opschietenaffeseern
snel rijdencrossn, rieën lik zot, schievern, vlammn, zièère rieën
snelbinderrekkre
snelbouwsteen uit asasschestièèn
snelheidfietisse
snijdenfikkeln, snieën, veurn
snoeiensnoekkn
snoepsneuklienge, sneukelbucht, spekke
snoepersneukloare
snoepje met muntsmaakmente
snokkensnakkn
snormoes, moestas
snotbelsnotkêise, snotneuze, snottekalle, snotvienke
snurkensnorreln
socialistsos
sodasildesoe
soepkomspoelkomme
soepvleesboelie
sokzokke
soldatenschoenstieble
solderensoedeern
somsoltemets, oltemetsekièè, somtyds
soort kaartspelbroekvantgat
soortgelijkenkomsoortn
sorterenverleezn
spaakriejong, spièèke
spaargeldpoenke
spaarzaambendig
spaarzaam iemandprofytigoard
spadespoa
spataderkousenvariezzekoessn
spatadersvariezzn
spatbordgardeboe
spatlapslyklap, speitlap
spattenspeiern, speizn
speculerenspiekleern
speculoosspeekloasje, speekloasjekoekke
speekselspuugsle
speelgoedspeeldiengn, speelbucht
speels kindkadee, pietjepek, pleute, zotnest, zottemutse
spekschelle van de schuttle, vèsgeregeld
sperzieboonprinsesseboîne, suukerboîne
spettersspettrienge
spieklavette, wegge
spiegelspeegle
spiegeleipêirdoîge
spiegelgladspekkeglets
spijbelenbrossn, blowwn, oagemuuttn
spijl van een stoelsporte
spijtdeîrienge
spijt van iets hebbendeîrn
spilspêirle
spinkobbe
spinaziespienoazje
spinnenwebkobbenette
spitsmuistjolpe, tolpe, êirdemuus
spittenommedoen
spleetgerre, splette
splijtensplettn, splyttn
splintersplentre
splinternieuwspiekspinternieuwe
splitpenkoepielle, spletkoepielle
spoedigollichte
sponsspoense
sponshanddoekspoensn anddoek
spooroverwegbarièèle
spoorwegroette, yzreweg
sportieve autosportkarre
sprekenkoetn, klappn
sprinkhaansprienkoande
sproetengezichtsproetemuule
sprot (kleine haringsoort) scharding
spruwafteplekkn, muulploage, witteplekkn
sta rechtef je dooz up
staande lamplampedêir
staartkodde, steîrt
staartbeenstêirtebièèn
stalknechtpoestre
stallenstollienge
stalmestvette
stamelenakkeln, mè puppn smiettn, stoamern
stampvolgruusdikke
stangtroame
stapelgekplukkezot, steekezot, toppezot, puudonnoizle
stappentêrtn
starogendsterlienge
statiefdriepekkle
stationstoasje
steedsolsan, reekan
steenkoolverkoperkoolmarsjang
stekelstekkre
stekelbaarsjestekkervisje, kroaistekkre
stekelbessteekebijre
stelenschièèfsloan, schoeppn, tjoeppn, wegschavièèln, wegscheîrn, verdoenkremoann
stempelaardoppre
stempelendoppn
steptrontinitte
sterke drankkortndrank
sterktekloekte
stervendoigoan, kreveern
stevig garenzilgoarn
stevig gebouwde kerelerkuul, gildigoard
stiekemachtertgat
stiekem vertrekkendervanoendermuuzn, wegmuuzn
stijfselstiefsle, stievienge
stil iemandzentjeplakkre
stilzwijgenstommnambacht
stinkende gouwesiliadoîne
stoeienmoîsschn, rottekottn
stoeierleure, moîspot
stoeprandbordeure
stoffen popslunsepuppe
stofjasschabbe, schorte
stofvodstofslunse
stokboonperseboîne, stoakeboîne
stokstijfstoakestille, stoakestyf
stokvisdroîgvis
stoofkarbonadestooverieë
stookoliediezle, diezelnafte, mazoet
stootdjok, porre, stuuk
stootkarstikkarre
stoppelbaardboardejoengsje
stoppenuutschièèn
stoptreinbaljuu
stopverfmostiek
storenderanzjeern
stortbadbadkabienne
stortbetonbriekeljong
stortregenenzièèkn
stotendjokkn, kardjakkn, stuukn
stotteraarakkloare, stoamroare
stotterenakkeln, stoamern
stoutdroef, stoet, meesjant
stout kinddroevoard, stoette ransle
stoute jongenbrandre, droevoard, ellebrandre, koolbrandre, meesjanterik, meesjantn duuvle, smoetre, stoeterik
stoute vrouwstoette bette
straathondstratjee
straatjongenbrakke, knechtebrokke, stroateleure, stroateloîpre, stroatevendle
straatmeisjestroatedwil, stroateleure
straffe drankpiero
strafschopgebiedbakaree
straksterlienge
strakstoene, tonne
stramstief, stoakestief
streepschreeve, striepe
strengardie
strikjestreksje, oerejoagertje
strompelentjoenkeln
stronkêisgat
strookstrieëpe
stropenpensejoagn
stroperpensejoagre
strottenhoofdroepre
struikboonutteboîne
struise mankloekn bêir
struise vrouwboerepêird
stuipenkonvulsn
stukjestiksje, bitje
stukje boomstambulje
stukmakenakmandeern
stuntmankaskadeur
sturendiesseln, kondwiern
stutschoîre
stuttenschoîrn
succesjaarboerejaar
sufferdpalul
sulkluntn, loîtn, loîzn, tjoetn

T

tabaktuubak
tabakspruimsiekke
tabletdragee
tafellakentoole
tafelspreisprièè
tafelvoetbalbakkn
takelwagendépanneur
takkenbosbussle, boendle
talkpoederschuufpoejre
tamtem
tandbietre
tandartstantiest
tandbeugelapparei
tandvleesontstekingabses
tandwielpiejong
teefteeve
teelaardebloemêirde, busêirde
teerterre
tegendraadsoafs, oavreks, kièèroafs, koentroarje, teegntjok
tegenovergesteldkoentekièèroafs, koentekoentroarje
tegenpruttelenrikklameern
tegenslagoensjanse
tegenvallerflutse
tegenwerkenkoentern
teilbassing, tièèle
tekeningdesing, tièèknienge
telefoontillefong
teloortekwêiste
ten grondeafong
teneinde krachtmurme, tendn ollestroatn
tengerfientig
tenger ziekelijk kindfiestertje
tenslotteupnende
tenvolletevulln
ter harte nemenantrekkn
tergengreîtn
terloopsanpassante
term uit het kaartspelmuuln, vettn
terugkeer uit vakantievaliezzekoers
terugkerenzen ieln kièèrn
terugkomenweerekièèrn
terugslagweerbots
terugtrapremtorpedo
terwijlbinstewielle
teveeltenuptelle
tevreden stellenpoajn
thuiswijzentuuswiezzn
tierenschruuweln, moireln
tijd verliezenverlettn
tijdelijktiedlik
tijdensbinst
tijdigantieddn, impieë, tielik
tijdje geledenin ne tyd van ier
tijdspannewêirdieë
tijdverdrijfbizzigoedienge, tiedpasseerienge
tijdverliesverlet
toch nietjattendoenie
toch waarmezienke
toch weljattedoet, ogliek, toet, toetoet
tochtentrekkn
tochtschermparavang
toegestaangepermiteerd
toelatingpermisje
toenemenmièèzn
toestelapparei
toetakelenabumeern, akmandeern, arranzjeern, patièèln
toeterentuuttern, tuuttn
toevalligbietoeval
toiletbachtn, fertrek, fetrek
toldroaitop, kaptop, top
tollentoppn
tontunne
toneelkonsêir
tonentoîgn
tongzoenenduuvebekkn
toonbankkontoîr, toîg
torentorre, kerketorre
torenvalkstekveugle
tot daartoetdoa
tot zienstoetoene
traag werkenluddern
tractortrekteur
trage dansfrottre
trainenanterneern
trainerantrinneur
trainingantrinnement
trakterenschippn
trapladdertraplièère
trapper van fietspiendoale
trapstang van een fietsmanneville
tredetêrt
treiterengrêitn
treiterentreîtn
trekpaardboerepêird
treuzelaardrêitloare, trutsloare
treuzelendrêiteln, luddern, trutseln
tronkêisgat
troostenpaluffn
troskrabbe
trosanjersfluuzliers
trotspreus lik viftig
trouwangsttrowschiette
truiboai, puuloovre
trui zonder mouwendébardeur
tuberculosetêire, têirienge
tuimelenrobbeln
tuinnof, toovje
tuinierenlochtniern
tuinslangderme, lanse, speitederme
tuittootte, tuutte
tumultstrabansje
TV, televisietilleviezje
twee PK-tjedeusjevoo
twijfelenêiseln

U

ui, ajuinandjoen, endjoen
uiereldre, eur
uilskuikenkloeffeschoe, kluntn, soeppekiekn, tjoetn, tjul, toartekloai, zwienneschoeë
uit de kluiten gewassengildig
uit elkaarbrokkeverschièèn, verschièèn
uitbarsting van woedekattekolleîre, kolleîre, schieë
uitblinkeras
uitbranderrutlienge
uitdeukenuutblutsn, uutbuuln
uiteindelijkper slot van reekenienge
uiteindelijkte langen ende
uiteraardvaneigens
uitermateollemêinschn
uitgedostpiekkebeste, upzepiekkebeste
uitgeputdoîdandêirde
uitglijdenwegsleiern
uitkledenofsloovn, ofstroppn, uutsloovn, uutspeeln, uutstroppn
uitlaatpijpsjarzebuuzze
uitleggenuutèèndoen
uitpluizenuutfluuzn
uitrafelenfurreln, uutfluuzzn
uitrichtenuutmeetn, uutspookn, uutsteekn
uitrustingtenuu
uitschot (gepeupel) krapuul, potjebucht, rièèbuut, rieftjeraftje, schorremorje, tuug
uitschuifplankberd
uitsluitselbeschid
uitsluitsel gevenbeschièèn
uitstalraamfietrienne
uitstekenuutsteekn
uitstekendkomielfoo (van het frans, comme il faut)
uitstellenversluuwern
uitstrijkenbrièèn
uittrekkenofsloovn, uutsloovn, uutspeeln, uutstroppn
uitvarenupvliegn, uutschietn, uutvliegn
uitverkoopvandiesje
uitwonenommeweunn, omverreweunn
urinepisse, zièèke
urinoirpersienne, pessienne, pispersienne,
uureure
uurloondageure
uurwerkarloozje, orloozje, moentre
uurwerkmakerorloozjemoakre, orlozjeur
uurwerkwinkelorloozjewienkle
uwjoen

V

vaakdikkers, dikkerst, ollestappe
vaandeldrappoo, vendle
vaarsvêize
vaasfoaze
vaatdoekschutteldoek
vadsige vrouwluie fakke
vaginapreute, trutte
vakantiekonzjee, vakanse
vakantiegeldkonzièèm
vakmanfienessigoard
valtroape
valhelmvoloed
vallenrobbeln, tobbeln, tuumeln, volln
valluikvolle
valpartijkêizloare, muulpeîre, robblienge, tobblienge, tuumlette
valsvols
vals berichtkwakkle
vals spelenzeurn
valsaardvolsgoard, volsche bièèste
valsspelerzeuroare, zeurpot
van allesoolzuks, vanoolzuks
van de weg afinnewoars
van katoen gevenkadarze geevn, goaze geevn, snoer geevn
van katoen gevenbuzze geevn, lament geevn, sjette geevn, mul geevn, pulle geevn
van op afstandvan verrenan
van opzijvanupsiets, vanzieds
van pastepasse
vanaf nuvan nu voîrs
vanzelfsprekendvaneigens
varkensgebraadrowwelle
varkenshandelaarzwiennepiet
varkensstalzwiennekot, zwiennestol
varkensvetsmoet
varkentjezwynnejoenk
vast tapijttapieplêin, tapiet
vastberadenreezoluut
vastbindenstoakebandn
vastgeroestkoejeroste
vastnemenvastestekkn
vaststellenbestoatign, konstateern
vaststellingkonstatoasje
vatdoes
vatbaar voor nieuwe dingenniewlopte
vechtenan de kap liggn, vichtn
vechtjasvichtersboas
veegborstelvoagbustle
veel ambiancevulle bak ambiejance
veel geluke kart sjanse, oeresjanse
veel pijntoîvreksezièèr
veel werkpluk
veelvraatbolgvuldre, frettre, smoeffloare
veelvratene bende van smeîrup
veerresor
vegenbusteln, voagn
vehikelkarjot
veiligheidsspeldsluutspelle, toespelle
veinzengeboarn, kommeedje speeln, veunzn
veinzerijgeboarienge, kommeedje
veldstik
veldmuisakkrol
veldwachtergarde, sjampettre, gardesjampettre
veldwegboereslag
velgzjante
venijnig iemandneete, neetebuk
venijnige opmerkingsneuve, stek, stek oender woatre
venijnige vrouwduuvlinne, ekse, eksevel, neete, rosse, serpent, teeve
venster, vensterraamveînstre
vensterbankkassienne, vêinsterkassienne
venstergrendeltjewervlienk
vensterluikblaffeteure, luukre, buuteluukre
ventielsepappe, sjapappe, sjampappe
verantwoordelijkresponsoable
verbaasd staan kijkenkoekeloern
verbandbandoazje, wiende
verbergenduukn, verduukn, wegduukn
verboftupgepoeft, verboeft
verbrassen, verkwistenverbuusschn, vermoîsschn, vertuureluuttn
verbroken verlovingbièèle
verdachte zaakstroentaffeîre, stroentzoake
verdenkingperzoengsje
verdiendbestid, welbestid
verdieping (étage) stoazje
verdoriegadomme, nondedjuu, nondekuu, potverdikke, potverdomme, potverblomme, sapriestie, snotverdikke, snotverdomme, verdikke
verdorie nog eens aan toesappernon, sapperdepietjes
verdraaglijkêirlik
verdrageneîrn
verdrietdeîrnisse
verdrinkenversmoîrn
verdwenenfoetu, riebedebie, schampavie
verenigingkongregoasje
verfvarve, varwe, verve, verwe
verfrommeldgekarnakeld
vergaderingvergaorienge
vergelijkenverglykkn
vergietverziep
vergissingmisse
vergunningpermie
verhaaliestoorje, vertellement
verhoudingpropporsje
verhouding beëindigenofmoakn, veroedienge ofbreekn
verhuizenvruuzn
verhurenvereurn
verkeergeriedsle, trafiek
verkeerdkeîroafs, koentekeîroafs, oafs
verkeerd voor hebbenmisupéén
verkeersbordplakoat
verkiezingenkiezienge, stemmienge
verklappenoverdroagn, uutlangn
verkledenverklièèn
verkleinenverklièèn, verklindern
verkleurdofgetrokkn
verkopermarsjang
verkoudheidbostvollienge, bronsjiette, koedde, kopvollienge, snotvollienge, vollienge
verkreukelenkarnakkeln, verfroemeln, verfroenseln, verroempeln
verkwistenverkwanseln
verlakt emailverlot
verlangendgevierd
verleden (vorig) jaarpasseerde joare
verleden (vorige) weekpasseerde weeke
verleidenverlièèn
verlofkonzjee, vakanse
verloofdin kennesse
verloren werkwerk voe dn drol
vermagerenofvolln
vermicellifermesil
vermoedenperzoengsje
vermolmdplukkevort
vermommenkamoffleern
vernederenaffroenteern, koejoneern
vernielenabumeern, akmandeern, kandièèln, verdestruuweern, verdommeliern, vermoîrdn, vermoîsschn, vermonsakreern
vernielingverdestruuwoasje
verpakkingambaloazje
verplaatsenvertiekkeln
verplichtingmoetewèrk
verradervraore
verroerenboezjeern
verroestgemietert
verscheidenetefrente, vansoîrtn
verschrikkelijkabomienoable, affreus, gruwlik, schriklik, yslik
verschrikkenverschuuwn
verschroeienverbloejn, verschoeppern
verse haringleevoart
versierenpientn
verslechterenverbruunn, verslichtern
versluweraarbroekvoagre, gatvoagre, versluuwroare
versnaperingknabblienge
versnellendemareern
versnellingfietisse, steeke
versnellingsapparaatdiejareur
versnellingsbakboîte
versperrenbariekadeern
verstfotst
verstoppenversluuzn
verstoppertjeketjeduuk, ketje wegduukre, wegduukertje
vertinnerpotjedek
vertragingretar
vertrekkenanschartn, antertn, anzettn, deuregoan, puustescheurn, teurn, tgat in zyn, uutzettn, zilzettn
vertrokkendebie, riebedebie
vertrouwenkonfiejanse, konfjensje
vervangenramplaseern
vervangerramplasant, ramplasante
vervangmetermetjelap
vervangpeterpetjelap
vervelend ambetant
vervelend iemandambetante, ambetantn, ambetanterik
vervelende vragenkerjeuzeneuzn en vroagstertjes
vervelende zaakmirde
verwaarloosdverneegliezjeerd, vernukkeld, versluuwerd
verwaarlozenverneegliezjeern, versluuwern
verwardverdestruweerd, verstreuveld
verwelkenverslenzn, verslookern
verwendbedorvn
verwend kindbedorvn stienkre
verwennenbedervn, betutteln, betuttern
verwijfdverwuuft
verwijtendeuresteekn
verwondvermonsakreerd, gepatièèld
verwondenpatièèln
verzamelenrammaseern, toîpeschartn
verzekerenverassereern
verzekeringasseransje, verasseransje, verzeekrienge
verzorgenswanjeern
verzuurdrinzig
verzwikkenommesloan
veterriekoîrde
veulenkachtle
veulen werpenkachteln
vezelenfeezeln
vierkant broodbaksje
vieruurtjeeetnvoeviere
viessmêirig
viezerikkiesak, smêirlap, kiezigoard
vijgfiegge
vijgen en dadelsdittn en dattn
vijlenvylln
vijsvyzze
villenvloan
vindingrijkfienessig
vingersfikkn, pekkels, viengers
vissen met tros pierenpeurn
visvergunningpremie
visverkoopsterviswuuf
visverkopervispiet
visvijvervispit
vlagdrapoo
vleermuisvliendermuus
vleesje (zacht snoepje) nunnebille, zochtje
vleesrestjespeuzlienge
vlegelsmoettre
vleienflièèmn, mowwefrottn, trièèfeln, twièèfeln, zièèmn
vleierflièèmre, gatlekkre, mowwefrottre, zièèmre, zièèmtette
vlekkladiestre, plekke, vetplekke
vleugelvleere, vlerke
vleugelmoervleere
vleugelverdedigerbak (van het Engels, back)
vliegenkastgardemanzjee
vliegenmeppervliegesloandre
vliegenraamgroentje, vliegenette, zjaloeze, zjaloezieë
vliegensvlugzo zièère of telln, zo zièère of kykn, zo zièère of woajn
vliegerdroake
vliegwieljachtwiel, vollang
vlierbessenvlienderbeiers
vlindervliendre
vlinderdasoerejoagertje, streksje
vloeipapierkladderpapier
vloeistof morsenkwanseln, swanseln
vloekendreen deuretrekkn, godfern, potfern
vloertegeldoale
vlottenfoetern
vluchtenfruttn, pielln, wegflutsn, wegschoppn
vluchtschotanvollee
vlugin vulle galoo, mè vulle fut, styf zièère
vlug lopenspoetern
vlug rijdenschievern
vochtigwakkig
vochtigheidwakte
vodslunse
voddenkoopmanslunsemarsjang, slunsepiet
voedselbolgvullienge, buukvullienge
voegenspiezzn, vulzettn
voegmortelspiezze
voetje lichtenpotjelappn, potjetrekkn
voetpaddam
voettochttrot
voetzoekerbuuschre
vogelveugle
vogeljongblutsekakkre, blutsepoepre, veugeljoenk
vogelkooimuute, veugeljêire
vogelmuurganzemeur
vogelvalslagijzre
vogelverschrikkerveugelschrik, veugelschuuw
vogelwijfjepuppe
vogelwikkekrokke
volgend jaartnoastejoare
volgende keertnoastekièè
volksspel met schijvenkolleschietn
volopbrièèbattu, tevulln
voor de gek houdengekscheîrn
voor de grapvoe de leute
voor de schijnkonsuus
voor rede vatbaarreezonoable
vooraanolvoîrn
voorafvantevoîrn, voîdien
vooralsertoe, suurtoe
voorbehoudenbestakt
voorbijgepasseerd, verbie
voordeelboate
voorgerechtantree
voorgevelfasoade
voorjaar (lente) uutkommn
voorjaarsmoeheidschietn vant blad
voorkeurtand
voornaamtoenoame
voornamelijksertoe, suurtoe
voorover buigenbukkn, stuupn
voorovergebogengestoopn
voorstellenpropozeern
voortdurengedeurn
voortdurendgièèltied, gedeurig, konstant, reekan
vooruitgangschuuf
voorvoettêrt
voorvorkfoerse
voorwaardenkondiesjes, konduutn, kondwietn
voorwassenvuulzoppn
vorig jaarverleedn joare
vorkfersette
vreemdoardig, vrimd
vreemdgaananoeddn, oekern, vrimdgoan
vreselijkaffreus, yzlik
vriendmoat
vriend van de pastoorpastersleppe
vrijliebre
vrijgevigmildig
vrijgevigemildigoard
vrijheidvrydom
vrijheid beperkenkortvlerkn, kortwiekn
vrijpostiggassreerd
vroegantieddn, tielik
vroeg of laatièèst of latst
vroege aardappelièèstelienk
vroegerovertyd, vroegertyds
vrolijk kindpleute
vrouw (pejoratief) fiette, trienne, vrommins, wuuf
vrouw die zich schminktpoejerdooze, smienkdooze
vrouw met sierlijk achterstefrikkelkoente, oandegat, wupgat
vrouw van lichte zedengèsoere
vrouwenvrovolk
vrouwenborstenbalkong, fasoade, komsa, tettekot, tettn, loezn
vrouwengekprochjestier, wuuvezot
vrouwenverleidersjarmeur
VRTbrusselvlams
vuilkiezig, moljesgrow
vuilaard (man) kiezigoard, kiessak, smêirigoard, smêirlap, vuulpot, vuulzak
vuilbekkenvuulemuuln
vuilblikvuulblek
vuile voetenplakpoîtn
vuile vrouwvuule dooze, vuule miette, vuule moeje, vuule trienne
vuiligheidsmêirlapprieë
vuilmakenbeklistern, vuulmoakn
vuilnisbeltstort
vulpenportepluumme
vulpotloodportemienne
vuurtorenviertorre
vuurwerkstaafjepoerfiestre

W

waarachtigmezienke, meziere, woaremple
waardeloze spullenbriel, brol, fietjefak, fietjefakkerieë, kalut
waarderenappriesjeern, estemeern
waardoorwoadeure
waarschijnlijkgarantie, verzeekers
waarschijnlijkvan tiene neegn
wagenwijdrekkewied, wiedderek
Walloniëwoalepeijie
walmenkuuln
want (handschoen zonder vingers) piewante
wantrouwigweigrachtig
warboelduuvelsvandiesje, oanenest, zwynnekot
warm etengekoksle
warme maaltijdpotteetn
wartaal sprekendooln
wasvuulgoed, woste
waskomwostièèle
waskuipbassing, woskuuppe
wasmachinewoskeîrn
wassenwosschn
wasspeldwosschespelle
watwuk, wukke
waterveugelwyn
waterdampdoîm
watergulpgeute
waterjuffersprienkelnoalde
waterpomptangbektange
waterpotpispot, zikpot, ziksulle
waterputpoempepit, santêirn, stièènpit
WCbachtn, gemak, fertrek, fetrek, schytkot
WC borstelfetrek bustle
WC brilWC ulle
WC doortrekkensjassn
wedstrijdkonkoer
weduwnaarweewoare
weegtoestelbaschuul
weelderigvei
weergaweegoarde, weerspleete
weerhoudenweeroen
weerspannig haarweerbustle
weggetje in de veldenkerkeweegle
wegglijdenwegsliern, wegsleijern
weglopenwegfruttn
wegnemenwegfoeffel, wegfutseln, wegmoffeln, wegschavièèln
wegspringenwegduukeln
wegvluchtenfruttn, wegflutsn, wegschoppn
weidebilk
weigerenrefezeern
weiniglettre
wekkerreville
weldragowwe, olgowwe, ollichte
welverdiendwelbestid
wenenblêitn, kriepn, schrièèmn
wentelploegzjamille
wentelteefjeklakkoart
werenwêirn
werkkorvee
werk buitenhuisplassement
werkplaatsateljee, werkwienkle
werpensmiettn
wespstroalbieë, stroaldre, ussle, zwiennepiet
wiebelenwiekewokkeln
wiedenkruuwn, wieën
wiek van een kaarsloente
wijwiedre
wijd openrekkewiedoopn, wiedderekoopn
wijsneussnotoap, snotjoenk, snotneuze
wilgentwijgwiedowwisse
willens nillenseuge teegn meuge
windbuilwiendei
windhaanwiendzot
winkelwienkle
winstbejaggeldstekkerieë
wipplankwuppeplanke
wisselgeldienklegeld, klièèngeld, kluttergeld
wisselvalliganenof
wisselvallig weerkwakkelweere
witloofsjiekong
witte haarlokblesse
witte sausbloemsoalse, bloemsowse
woedekollêire
woedendbrimstig, gloejnde vroed
woedend iemandvroedzak
woelenvroeteln
woerd (mannetjeseend) masloare
wolsjette, wulle
wollen mutspullemutse, tuuttemutse
wondkorstreuve
wondvocht afscheidenweiën
wonenuzzeniern, weunn
woningwunste
woonhuisdoenienge
woonkamervoîrplekke
woordenboekdieksjonêir
wormpje in fruitansjenul, jantjenul, pietjenul
worpsmeete
worstsossies, wost
wortelworkle
wratworte
wreefvrief
wriemelenkreeveln
wrijvenfrottn
wrikkenfrikkeln
wrongvroenk
wrongelen van melkkappeln

Z

zaagzoage
zaagselzoaglienge, zoagmul
zaaibakkoesebak
zachtzochte
zachte buikwindfiestre
zadelzoale, zoate
zakbeuze
zak loopwedstrijdzakloîpienge
zakdoekneusdoek, snotlap, snotslunse, zakkndoek
zakenaffêirns
zakenaangelegenaffêirns
zakgelddrienkgeld, kluttrienge
zakje aardappelenklutsje petattn
zakkenrollerbeuzesniedre
zakkenvullerbeuzevulre, beuzevuldre
zaklantaarnpiellampe, piellucht, taslampe, zaklucht
zalfzoalve
zangwedstrijdzangkrosji
zanikenfiestern
zatlapdroenkoard
zeefzifte, asschezifte, scharbieljezifte
zeegraszièègès
zeelt (zoetwatervis) tienke
zeepzièèpe
zeepsopzipzop
zeerstyf
zeer dikgruusdikke
zeer duurstroentediere
zeer ergeemelste
zeer koudyskoed, puuddekoed, styf koed
zeer kwaadbrimstig, eemelstevroed, in vroede kolleîre, peîrdedul, peîrdevroed
zeer lelijkabomienoable
zeer moedoîdandeîrde, doîdup, kattelam, ofgejakkerd, ratsup, stroentemoeë, tendn, tendn olle stroatn, up en tendn, versleetn
zeer mooistief schoîne, vrièè schoîne
zeer oudstroatoed
zeer rijksmoetryke
zeer slechtarsjie slicht
zeer stijfstyf styf
zeer stilboîmbladstille
zeer veelstief veele, vrièè veele
zeer veel pijnindlik veel zièèr
zeer verindlik verre
zeer versleevndevès
zeer vroompiloarebietre
zeer vuilstroentevuul
zeer weinigbitter winnig, twikièèrs nietn
zeer zachtsmoetzochte
zeer ziekdoîziek, moîrdnoarsziek, stroenteziek
zeer zwaarindlik zwoar
zeggenpoerrn
zeildoekbasse, bache, zil
zeispekke
zekeringplong
zekeringenkastboîte, plongkasse
zenuwzilme
zenuwtrekkingzenuwsnak, zenuwtik, zenuwtrek
zeurenêrtefrettn, kermieteln, memmn, rikzoagn, tjoenkn, truntn, tuttern, vylln
zeurkousbleître, êrtefrettre, memre, vielle, zeurkoesse, zoage, zoagevint
zeveraar (man) klutsre, kaliesjeklutsre, swoatloare, zakzièèkre, zièèmploastre, zièèvroare, zwolpei
zeveraarsterzièèvrekse, zièèvrinne
zeverenswanseln, zièèvern
zich amuserengenêirn, jeunn
zich haastenschoffeln, spoetern
zich haastenweîrn
zich inspannensjette geevn, snoer geevn, weîrn
zich kwaad makenupgoan
zich kwaadmakenem dikke moakn
zich mooi makenupsnakkn
zich nestelenluuzzn
zich opjagentêrtofjoagn
zich uit de voeten makender vanoendre muuzn, wegschoppn, zil zettn
zich uitlevenzn duuvels oentbiendn
zich uitrekkenrièèkn
zich vergissenbedroogn uutkomn
zich verstoppenwegduukn
ziekslicht, peîrdeslicht
ziek zijne ziekte bekwelln
ziekelijk kindfiestertje
ziekenhuisklieniekke
ziekteandoenienge
ziekteaanvalkrieze
zigzagkrienkledewienkle
zigzag lopenwieggewaggeln, zikkeln
zigzag rijdenzwienkeln
zijn ganse levenolzeleevn
zijn mening herzienbiedroajn
zijn zoalsslachtn van
zijspan van motosiettekarre
zin (goesting) goeste, goestienge
zinloos gepalaverklaps teegn de voak
zoekensnuustern
zoenpiepre, pieptje, totje
zoete geestrijke drankzoeten
zoetekauwsuukermuulje, zoetemuulje
zoethoutkalliesje, kalliesjestok, oestekoekke, pekkoekke
zoevenschyvern
zolderupperste, upperzoldre
zolderkamermansarde, mansardekoamre
zomaarbotsbollig
zonzunne
zonderzoendre
zonder tijdverliestenoenverlette
zonder uitstelvoîruut voîrol
zonder uitzonderingeffnup
zonderlingoardigoard
zondermeereffnof
zonneslagzunnesteeke
zonweringzunnestor
zoolzeule
zoonzeune
zorgen makensiekaneern, spiekleern
zorgzaamweigre, weigerluk
zot zijnvangn
zoutzoet
zuigenlokkn, lurkn, sabbeln
zuigspeenlokke, tuutje
zuringzurkle
zuur snoepjemuulletrekkre
zuurpruimazynpissre, azylpissre, azynzièèkre
zwaar werklabeur, slameur
zwaardzweîrd
zwaarlijvigmoirtelvet, slekkevet
zwaarlijvige manpapzak, loedre, vetzak
zwaarlijvige vrouwklosse, pêird
zwakdêirlik
zwakteappelflowte
zwalpeiwiendei, zwolpoart
zwaluwzwolme
zwanger makenvuldroain, vulsteekn
zwanger zijnvulzittn
zware gewrichtendubbelgelet
zware maagupgepoeft, verboeft
zware valkêizloare, robblienge
zwartzwort, pottezwort
zwarte aalbespoatre, poaterbeîjre
zwarte dropoestekoekke
zwarte leurdertjoektjoek
zwarte nachtschadeoasschoale
zwavelbloemsulferbloemme
zweepdjakke
zweerzwêire
zweer op ooglidzwientje
zweetvoetenkoasvoetn, zwitvoetn
zwengelvrange
zwenkelzwienkle
zwerverdooloare, tjooloare
zwetendampn
zwierenzwiereln
zwijgoedjemuulle
zwoellaf
zwoel weerleegoarsweere

35 opmerkingen

 1. Louwaege viel van doîgste stoazje mè ze gat in de spienoazje
 2. als alles overhoop ligt zeggen ze: `ne duuvle zoet er ze moere nie in weereviendn`
 3. als de koffie slap is zegt men: `tis deurelik, ge kunt er je gazette deure leezn`
 4. als iemand bloost zegt men: zn aonzichte stoat in bloej
 5. als iemand hoofdpijn heeft zegt men: `tis verre van je gat, ge moet er nie up zittn`
 6. als iemand niest zegt men: `tis beniesd tis woareid`
 7. als men iemands leeftijd niet kent zegt men: `jis zoî oed likt ol van ze gat`
 8. das noagelang dat volt zei de kostre en je viel van de torre
 9. der goan veel zeggns in ne zak en nog mièèr zeggns in e mande zoendre gat
 10. dn dien die veele klapt moe veele weetn of veele liegn
 11. dre zyn drie diengn dak nie kan oentiedn, getalln, noamn, ent derde weet ek nie mièè
 12. ge kunt gièèn peîrd te loîpe besloan
 13. ge moe je toenge zeevn kièèrn roendroajn voî daj etwoa zegt
 14. ge zy beetre mè ne gezoendn eezle dan met e ziek peîrd
 15. geet tyd genoeg voe te rustn oaj doîd zyt
 16. griezd oar groejt up gièèn domkoppn, d'eezels zyn der mee geboorn
 17. ik ben het vergeten: sloa me doîd, ke kant nie mièè zeggn
 18. je ziet ol zoî goed in dn doenkern of zoender lucht
 19. jee ne schoenantrekkre vandoen voer int bad te kruupn
 20. jee noa tschoole gewist binst de vakanse
 21. keet geweetn moa ke kant nie mièè rapeleern
 22. oa nen Ollandre je nie bedroîgn eet ist tèèkn dattent vergeetn is
 23. oal daj verschiet ziej kwiette
 24. oat de pit leeg ken je de weîrde vant woatre
 25. oat klappn geld upbrochte wossn ol lange riekke
 26. oatn lacht is ze muule gesplet toet an zn oîrn
 27. olle boatn elpn zei de mugge en ze piste in de zièè
 28. olles is meuglik uutgenoomn omoîge volln
 29. olt verstand van gièèl de weîreld kan gièèn lap leggn an de liefde
 30. tgoa wel koeln zoendre bloazn
 31. van iemand met sproeten zegt men. Jeet oale gevoerd teegn wiend of jeet achtre de stroentkarre geloîpn
 32. vroagn stoa vrie ent refezeern stoat er bie
 33. wuk boat het om vroeg up te stoan oaj de noam et ne sloapre te zyn
 34. ziej dul, schijt jne broek vul mè kurremul
 35. zn bièèn sloan vanoendre zn gat weg, zn bièèn sloan dubbeltoe