Fries (taal)


Het woordenboek Fries bevat 174 gezegden, 3158 woorden en 16 opmerkingen.
Log in of meld je aan om hier woorden te kunnen wijzigen en toevoegen.
Sorteer op
Sorteer op


174 Friese gezegden (p.1/1)

's ochtends laat, de hele dag verklootmoarns let, de hiele dei let
’t Is een bietsje wyt, mar dat hat gjin namme.It is een bytsje wyt, mar dat hat gjin namme.
(opmerking)it kjellet swier
aarsbrúne stjer
als dom kon spreken, schreeuwde jij de hele dagas dom prate koe, raasdest do de hiele dei
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.As `t net kin sa`t it moat, dan moat it mar sa`t it kin.
als je de 1e haas hebt, heb je de 2e bijna....Asto de 1e hazze hast, hast de twadde hazze hast...
Als men niet kan zeilen moet men laverenAs it net sile wol, moat men lavearje.
als timo nou leuk is is ie dan leuk?As Timo no noflik wie, wie hy dan ek leuk?
begrafenisbegraffenis
belangrijk persoon met jam aan zijn mondbaas sjembek
ben er niet bij met mijn gedachtenik bin hjoed sa puntig
beterbetter
beter dat je buik barst dan dat het eten bederftBetter de búk te barsten as it iten bedoarn
Beter laat dan niet.Better let as net.
beter laat dan nooitBetter let as net.
bevallensmite
bijtenbite
boter brood en groene kaas wie dat niet kan zeggen is geen oprechte friesBûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries
Boter roggebrood en bruine suiker, wie dat niet zeggen kan is geen echte FriesBûter, brea en brûne sûker, wa't dat net sizze kin gjin uprjochte Fries
boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen oprechte FriesBûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
Daar ben ik geboren en getogen.Dêr bin ik hikke en tein
Daar heb ik geen behoefte aan.Dêr haw ik gjin ferlet fan.
daar kon ik net langsDêr koe ik krekt del
dankjewelTankewol / Tige tank
Dat gedicht eindigt met een mooie zin.Dat gedicht einiget mei in moaie sin.
Dat loopt op niets uitDat rint op dikke tieten ut
De appel valt niet ver van de boomkrekt san lul als syn heit
De kebab is goedkoper bij nederlanders dan bij turkenKoetsjefinne, pak een barig bie de stut en lit um rinne
De kinderen van mijn zuster zijn sufferdsDe bern fan myn suster binne lomkoalen
De mond spreekt wel eens over waar het hart geen deel aan heeft.de mûle seit wolris wat dêr't hert gjin diel oan hat
De tijd heeft geen pauze'sDe tiid hâldt gjin skoft
De tijd staat niet stilDe tiid hâldt gjin skoft
de zak zal mij er niet van jeukenIt sil my de sek net jokje
de zonYpe de Heamakker
Dit stuk touw is langer dan dat.Dit ein tou is langer as dat.
Doe en zeg wat je wilt , Jij stesst ik chillDoch en sis wost sto wost , do stresst ik chill
Doe je plicht/ding en laat de lui/rest maar pratenDoch dyn plicht, en lit de lju mar rabje
dood of de gladiolendea of de gladioolen
Een bespottelijke rol spelen.Foar aap spylje.
een gereformeerdefiene
Een nieuwe dagIn nije dei
Een, twee, drie, ik zal je snijdenIen, twa, trije; ik sil dy snije!
ElfstedentochtAlvestêdetocht
en anders ik welen oars ik wol
Er financieel slecht voor staanOp fûle aaien sitte.
er zijn op donderdag 2 meidenOp tongersdei binne der twa froulju
er zijn op vrijdag 2 naakte meident feest kin beginne
erg langzaamtraag as dikke stront
erg overgeven, brakenit hert út it liif koarje
erg traag zijnsa vlug as hurde poep yn e winter
ergens mee akkoord gaanis best jong
fietsen is gezondfytse is sûn
Fries is de oudte taal van nederlandFrysk blinder
gaat niet doorgiet net oan
geborensmiete
geboren en getogenhikke en tein
geboren en getogen zijnhikke en tein wêze
geengjin
Geen licht zo fel, of er is schaduw bijGjin ljocht sa skel of der is skaad by.
geen tijd hebbenit net oan tiid hawwe
gele brommergiele brommer
haar op de tandenhier oppe tosken
half bezopen is weggegooid geldheal bezopen is wei smieten jild
hallo mijn naam is .....hoi myn namme is
hard werkenbealchjen,gek dwan
he lekkerding we kunnen wel even zoenenah dinkje we kinne wol efkes tuutsje
Heb het hart eens in je lichaamHaw it hert ris yn 'e bealch
heel moe zijnsa wurch as in maits
Het duurt erg lang.It duorret pruse-ieu.
het gaat er mal om vandaanit giet der moal om wei
Het is acht uur Feike, opstaan!It is acht oere Feike, fan bêd ôf komme!
Het is s'avond's kouder dan buiten, het scheelt een hemd'it is jûns kâlder os bûten, it skeelt in himt
het kan mij niets schelenit kin mie de broek net bolje
het kan nietit kin net
Het kind wil wijzer zijn dan zijn ouders.It aai wol wizer wêze as de hin
Het lichaam er op!De bealch der op mannen!
Het schiet niet op.It eint neat.
hij heeft ze achter de ellebogentis een gereformeerde,hy is fien
Hij is niet zo ijverigHy is sa lui as staal
hij is van huisuit gereformeerddot is wer san fine
Hij is wat achterlijk in z'n groeihy is wat efterlik, wat efterop yn 'e groei...
Hij stamt uit een slecht bekend staande familieHy is fan kwea aaien set,een fiene hushouwding
Hoe gaat het met de koeienHoe giet it mei de kei
hoge schuuren, veel land, zure geuren, geen verstandhege skuoren, protte lan, soure lucht, gjin verstan
HollanderHollander
hondenhoofdhunekop
hou van jehald fan dy
iets acht geven, slaan.Eat achtslaan, earne regaad op slaan
ik ben de hele godganse dag keihard aan het werk geweest baas!ik bin de hiele godgoanske dei oant bealichjen west baas hjer!
Ik ben doodmoeIk bin skjin út é lyken, ik bin skjin oan ein
Ik ben een slimmerikIk bin in tûken ien
Ik ben juisjes achter de puistIk bin justjes achter de pûst
ik ga mijn best doenik sil myn bêst dwaan
Ik heb de put eruitIk ha de put derút!
ik heb het gisteren voor het eerst geproefdIk preau it juster foar it earst.
Ik heb schoon mijn genoegIk ha skjin myn nocht!
ik hou van jouik ha dy leaf
Ik hou van jouIk hâld fan dei
ik hou van jouIk hald fan die
Ik loop goed Lijk!Ik rin goed lyk jonguh!
ik moet plassenik moat mige
ik moet poepenik moat skiete
Ik vind het goedIk fyn it wol bôle
ik wil graag bij u bedrijf werkenik wol graach by jo bedriuw oan it wurk
ik zal je tongzoenenik sil dy op e bek pakke
Ik zit in de ziektewet omdat ik mijn hand heb verminkt met een klauwhamer baas hoorIk sit yn'e ziektewet omdot ik myn hân verminke haw mei in klauwhammer baas hjer!
In kannen en kruikenYn kalk en semint
Is het nu/ eindelijk tijd voor pauze?Is it no/ris tiid foar pypskoft?
ja is goed jongen, dat gebeurtja is goed jonge dat bard
Jan is groter dan Piet.Jan is grutter as Pyt
jaren terughjirren to bek
jij bent een woudkip ofniet? dat hoor ik wel aan jouw praatdoe bist seker een waldpyk ohnet? dat hjer ik wol oan dien geeamel
jij hebt de keutel bij het schone eindder hast de keutel bij it skjinne ein
knoeiergriemer
kop opmis er wer
kouwe kakbokkeduf
Krijg de HikKrij de Hikkeritus
Krijg nou wat!Skytmerakels!
laat de mensen maar pratenlit de lju mar rabje
Leg je vlees maar op de bbqSmyt dyn fleis mar op de Smoker
leuk weekend gehad?Goed wykein hân
liefkozenkoezje, oanhelje
liever dood dan gereformeerdleaver dea as sleaf
Lieverd, geniet er nog even van!Leave, genietsje der nog efkes fan!
lijkwitsa wyt as sûpe
luister nooit naar een Gelderman, voor je 't weet raak je in de ban'n Gelderman kin noch safolle sizze, kinst better mei him leppeltsjelizze
Mijn plaats dat is een stee waar een brede reed heen rentMyn pleats dat is in stee wêr't in brede reed hinne rint
Mijn vrouw is er vandoorMyn wiif/frou is útnaaid!
Mijn vrouw is uitgenaaidMyn wiif/frou is útnaaid!
Moet ik je op je bek ramen?Moat ik dy op de bek raamje?
morgen is niet van belang, vandaag moet het gebeurenmoarn is neat, hjoed mat it barre
niet op het ijs komennet op it iis komme
nooit met zijn drieën naast elkaar fietsennet mei jim trijen neist elkoar fytse
om iemands gevoel denken/ empathie tonenom immen tinke
onzinBolle-jarre
Oost west, thuis bestDer giet neat foar in eigen thús
Op de kop zittenIt spiepke tûtje
over al thuisoeral thûs
Overspel plegenDe aaien bûten 't nêst lizze.
paardhynders
postbodeploempsakjer
prettige kerstdagennoflike krystdagen
scheenbeenskonk
snijden tot het bloedsil die read sneie
spiegelglad (glad als zeep)sa gled as sjippe
Stil nu, anders horen ze onsMoast dy de bek ticht hâlde jong
stront onder de schoenhestte een plak ontbijtkoeke derre
StudieSted
Te laat met iets komenMei it sâlt komme as it aai op is
Tijd staat niet stilTiid hâld gjin skoft
tot gauwoant gau
tot morgenOan 't moarn
uw vrouw is slecht ter beenjo frou hat mar ien skonk
vader en moederheit en mem
Van de politie moest ik stoppen.Fan de plysje moast ik stean bliuwe.
van harte gefeliciteerdFan herte lokwinske
Vandaag is vandaag, maar morgen is een onbegrijpelijke dagHjoed is hjoed, mar moarn is in unbegryplike dei.
wat de boer niet kent, dat eet hij nietwat de boer net kin, dat fret er net
wat is dit voor gedonderwot is dit jir foar gegriem
wat zijn we mooi weg nietwat binne we moai fuort net
wees altijd blijwês altyd bliid
Wees een zonnestraal, een ander knapt er van opWez in sinnestriel, in oar hat er ferlet fan.
Wie geld heeft, kan wat doen.Dy't aaien hat, kin doppen meitsje
Wie heeft amerika ontdekt?Wa ûntduts Amearika?
wie heeft het gas vergeten uit te doenis Hiemler wer langs west
Wiet roken is ook een vakbaapke smoke is ek een vak
willen is kunnenwolle is kinne
Zo is het en niet anders, want als het anders was was het niet zoSa ist en net oars, want as 't oars wie, wie t net sa
zo is het maar netsa is ,t mar krekt
Zo moe als stroSa min as strie
zo naar huisje danmosk
zo naar school toesa nei skoalle ta
zo schoon als suikersa skjin as sûker

16 Friese opmerkingen (p.1/1)

 1. It oerlis tusken aksjegroep KWIK en Mercurius oer in bestjoerswikseling by de Ljouwerter lokale omrop is stikkenrûn. Foaral rânebetingsten wiene in obstakel.

  KWIK wol Mercurius nij libben ynblaze, no't der troch konflikten en finansjele problemen noch kwalik programma's útstjoerd wurde. Mar it bestjoer fan Mercurius is lulk oer negative berjochtjouwing yn de media. Dat wurdt KWIK min of mear ferwiten. Fanwege dat tekoart oan fertrouwen wol KWIK net akkoart gean mei de rânebetingsten fan Mercurius.
 2. Rutger, Jildou en Kaja hâlde audysjes op skoalle om de band kompleet te meitsjen. Heit en mem hawwe rúzje om't heit net fertelt wat der oan de hân is. Undertusken geanne syn geheimsinnige praktijken gewoan troch....
 3. Weet u dat de Nederlandse taal niet eens bestaat zoals ook de Belgische taal niet bestaat daar spreekt men van Vlaams en Waals en niet van Belgiesch
  Nederland is ook twee talig n.l. Hollands en Fries en dus geen Nederlands
 4. In hynder is in eal dier en hat dêrom gjin poaten, kop of bek. Mar o wee as er net mear foldocht, dan feroaret de flaainamme 'happe' yn skelwurden as 'knol, gûl, goarre, bok, kamiel, fjoerskiter, krêbebiter, pismerje' of 'âld strûk'. Witte jo noch mear skelwurden foar âlde hynders of oare dieren
 5. In 1999 ben ik geboren in een stolpboerderij waar ik nu ook woon. Bij mijn ouders en drie oudere zussen. Mijn vader is nog altijd super blij dat de boerderij nog uniek en in goede staat is. Het is nog altijd zoals vroeger. Alleen is het een beetje moderner van binnen. We hebben ook nog steeds koeien met horens. Mijn vader zijn pake heeft de boerderij in 1914 gebouwd voor 7000 gulden. In de crisis tijd is de boerderij in andere handen gekomen. Want mijn vader zijn pake kon het niet voor mekaar krijgen om de boerderij te sturen de boerderij moest verkocht worden daarvan werd hij beschreven voor 2400 gulden. Toen is hij verkocht. In 1940 kwam de oorlog en zijn hier onderduikers geweest. Toen leefde mijn pake hier.
 6. Ik fyn it no krekt hiel wichtich (=belangryk) om dy ekstra opdracht yn it Frysk te dwaan. Do moatst mar ien ekstra opdracht meitsje.
 7. Mem, fan herte lokwinske mei mem harren jierdei. We winskje mem in protte jirren derby, en in protte plesier mei it skilderjen. We hope dat dizze website mem helpe kin mei it sjin litten wat mem allegear makke hat.
 8. Zeg, Buuf Corrie, hawwe jim it noflik hân in Staveren Hast de Kening en de keninginne fan tichtby sjoen
 9. Tink oan my en fal yn sliep
  tink oan my en tel de skiep yn it lân
  tink oan my en tink oan moarn
  dan is alles wer gewoan

  Brek dyn harsens net, de kop yn it sân
  hast de tiid en der is neat oan 'e hân
  fielst dy sweven, 't leven laket dy ta
  dy om 't even want do kinst alles ha
 10. Engels zoals wij het nu kennen, stamt af van het Fries.
 11. It wurd fan 'e dei is hjoed 'kofjebeantsje'
 12. Koekjes mei M en M's: fleurige koekjes

  Brûk foar dizze koekjes in brune pûde M en M's.

  Yngrediïnten:
  (alle yngrediïnten op keamertemperatuer)

  * 200 gram M en M's
  * 180 gram blom
  * 115 gram bûter
  * 115 gram kristalsûker
  * 1 aai
  * in pûdsje mei fanyljesûker

  * Ferwaarmje de ûne foar op 180 graden.
  * Klopje de bûter en de kristalsûker goed trochelkoar.
  * Foegje it aai en it pûdsje mei fanyljesûker ta oan it bûtermingsel.
  * Doch de blom derby en skep it der troch.

  It leit der oan watfoar M en M's datst hast, mar ast grutten hast (giele pûde), dan kinst se yn in teedoek stikken slaan en oars kinst se der folslein trochhinne riere.

  * Doch wat bakpapier oer de bakplaat. Meitsje mei twa ytleppels boltsjes daai. Tink derom dat se wol útsette, dus der moat genôch romte tusken sitte. Druk de boltsjes wat platter.

  * Eventueel kinst der dan noch wat M en M's yndrukke.
  * Bak de koekjes 10-12 minuten. Allinnich de sydkanten hoege brún te wurden, fierder net.
  * Lit se in pear minuten ôfkuolje op in bakplaat en skep se dan op in roaster om fierder ôf te kuoljen.
 13. stadhouder provincie academie
  Republiek handel leider
  eenheidsstaat Franeker Frankrjk
  patriotten gezag oorlogen
  Koninkrijk buitenland Den Haag
  welvaart ellende Prinsgezinden
  volk Gouden Eeuw ruzie
 14. Taalsintrum Frysk (TF) is in ôfdieling fan Cedin, in bedriuw foar edukative tsjinstferliening yn Noard-Nederlân.
  TF wol learkrêften of teams fan skoallen foar primêr en fuortset ûnderwiis begeliede by it ûntwikkeljen, ymplemintearjenen en útfieren fan meartalich taalbelied mei in lykweardige posysje fan de Fryske taal.
  TF makke sawol foar it primêr as it fuortset ûnderwiis in metoadyske learline om it fak Frysk op in moderne wize ynhâld jaan te kinnen.
  Dêrneist produsearret TF in breed skala oan materialen foar ferskillende fakfoarmings-gebieten om it Frysk as fiertaal brûke te kinnen. Sa binne der gâns pakketten beskikber dy’t gearstald binne yn oparbeidzjen mei de ôfdieling Skoalradio en –televyzje fan Omrop Fryslân. De line wrâldoriïntaasje is dêr in foarbyld fan.
  Under lieding fan TF fynt sa goed mooglik oerlis en ôfstimming plak yn it oanbod fan ynstituten en organisaasjes foar it ûnderwiis op it mêd fan de Fryske taal.
 15. Noflike Krystdagen, en een lokkich nijjier!
 16. Eastermar it wachtsjen wurch