Fries (taal)

Dialecten > Friesland > Fries
Het woordenboek Fries bevat 182 gezegden, 3358 woorden en 52 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers. Als iets niet klopt of ontbreekt kun je het zelf toevoegen of wijzigen. Log in of meld je daarvoor aan in de rechterkolom.


182 e gezegden (p.1/1)

's ochtends laat, de hele dag verklootmoarns let, de hiele dei let
’t Is een bietsje wyt, mar dat hat gjin namme.It is een bytsje wyt, mar dat hat gjin namme.
(opmerking)it kjellet swier
aarsbrúne stjer
als dom kon spreken, schreeuwde jij de hele dagas dom prate koe, raasdest do de hiele dei
als dom kon spreken, schreeuwde jij de hele dagAs dom prate koe , raasdest do de hiele dei
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.As `t net kin sa`t it moat, dan moat it mar sa`t it kin.
als je de 1e haas hebt, heb je de 2e bijna....Asto de 1e hazze hast, hast de twadde hazze hast...
Als men niet kan zeilen moet men laverenAs it net sile wol, moat men lavearje.
als timo nou leuk is is ie dan leuk?As Timo no noflik wie, wie hy dan ek leuk?
begrafenisbegraffenis
belangrijk persoon met jam aan zijn mondbaas sjembek
ben er niet bij met mijn gedachtenik bin hjoed sa puntig
beterbetter
beter dat je buik barst dan dat het eten bederftBetter de búk te barsten as it iten bedoarn
Beter laat dan niet.Better let as net.
beter laat dan nooitBetter let as net.
bevallensmite
bijtenbite
boter brood en groene kaas wie dat niet kan zeggen is geen oprechte friesBûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries
Boter roggebrood en bruine suiker, wie dat niet zeggen kan is geen echte FriesBûter, brea en brûne sûker, wa't dat net sizze kin gjin uprjochte Fries
Boter, brood en groene zeep, wie dat niet kan zeggen heeft een hazelipBûter, brea en griene sjippe, wa't dat net sizze kin hat in hazzelippe
boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen oprechte FriesBûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
Daar ben ik geboren en getogen.Dêr bin ik hikke en tein
Daar heb ik geen behoefte aan.Dêr haw ik gjin ferlet fan.
daar kon ik net langsDêr koe ik krekt del
dankjewelTankewol / Tige tank
Dat gedicht eindigt met een mooie zin.Dat gedicht einiget mei in moaie sin.
Dat loopt op niets uitDat rint op dikke tieten ut
De appel valt niet ver van de boomkrekt san lul als syn heit
De Gideon op de kop hebbenDè Gideon op de kop hawwe
De kebab is goedkoper bij nederlanders dan bij turkenKoetsjefinne, pak een barig bie de stut en lit um rinne
De kinderen van mijn zuster zijn sufferdsDe bern fan myn suster binne lomkoalen
De mond spreekt wel eens over waar het hart geen deel aan heeft.de mûle seit wolris wat dêr't hert gjin diel oan hat
De tijd heeft geen pauze'sDe tiid hâldt gjin skoft
De tijd staat niet stilDe tiid hâldt gjin skoft
de zak zal mij er niet van jeukenIt sil my de sek net jokje
de zonYpe de Heamakker
Dit stuk touw is langer dan dat.Dit ein tou is langer as dat.
Doe en zeg wat je wilt , Jij stesst ik chillDoch en sis wost sto wost , do stresst ik chill
Doe je plicht/ding en laat de lui/rest maar pratenDoch dyn plicht, en lit de lju mar rabje
dood of de gladiolendea of de gladioolen
Een bespottelijke rol spelen.Foar aap spylje.
een gereformeerdegluperd,fiene, net te vertrouwen person,dutser is der niks bij
een leeg cascoR.Bokma
Een nieuwe dagIn nije dei
Een, twee, drie, ik zal je snijdenIen, twa, trije; ik sil dy snije!
ElfstedentochtAlvestêdetocht
en anders ik welen oars ik wol
Er financieel slecht voor staanOp fûle aaien sitte.
er zijn op donderdag 2 meidenOp tongersdei binne der twa froulju
er zijn op vrijdag 2 naakte meident feest kin beginne
erg langzaamtraag as dikke stront
erg overgeven, brakenit hert út it liif koarje
erg traag zijnsa vlug as hurde poep yn e winter
ergens mee akkoord gaanis best jong
fietsen is gezondfytse is sûn
Fries is de oudte taal van nederlandFrysk blinder
gaat niet doorgiet net oan
geborensmiete
geboren en getogenhikke en tein
geboren en getogen zijnhikke en tein wêze
geengjin
Geen licht zo fel, of er is schaduw bijGjin ljocht sa skel of der is skaad by.
geen tijd hebbenit net oan tiid hawwe
gele brommergiele brommer
haar op de tandenhier oppe tosken
half bezopen is weggegooid geldheal bezopen is wei smieten jild
hallo mijn naam is .....hoi myn namme is
hard werkenbealchjen,gek dwan
he lekkerding we kunnen wel even zoenenah dinkje we kinne wol efkes tuutsje
Heb het hart eens in je lichaamHaw it hert ris yn 'e bealch
heel moe zijnsa wurch as in maits
Het duurt erg lang.It duorret pruse-ieu.
het gaat er mal om vandaanit giet der moal om wei
Het is acht uur Feike, opstaan!It is acht oere Feike, fan bêd ôf komme!
Het is s'avond's kouder dan buiten, het scheelt een hemd'it is jûns kâlder os bûten, it skeelt in himt
het kan mij niets schelenit kin mie de broek net bolje
het kan nietit kin net
Het kind wil wijzer zijn dan zijn ouders.It aai wol wizer wêze as de hin
Het lichaam er op!De bealch der op mannen!
Het schiet niet op.It eint neat.
hij heeft ze achter de ellebogentis een gereformeerde,hy is fien
Hij is niet zo ijverigHy is sa lui as staal
hij is van huisuit gereformeerddot is wer san fine
Hij is wat achterlijk in z'n groeihy is wat efterlik, wat efterop yn 'e groei...
Hij stamt uit een slecht bekend staande familieHy is fan kwea aaien set,een fiene hushouwding
Hoe gaat het met de koeienHoe giet it mei de kei
hoge schuuren, veel land, zure geuren, geen verstandhege skuoren, protte lan, soure lucht, gjin verstan
HollanderHollander
hondenhoofdhunekop
hou van jehald fan dy
iets acht geven, slaan.Eat achtslaan, earne regaad op slaan
ik ben de hele godganse dag keihard aan het werk geweest baas!ik bin de hiele godgoanske dei oant bealichjen west baas hjer!
Ik ben doodmoeIk bin skjin út é lyken, ik bin skjin oan ein
Ik ben een slimmerikIk bin in tûken ien
Ik ben juisjes achter de puistIk bin justjes achter de pûst
ik ga mijn best doenik sil myn bêst dwaan
Ik heb de put eruitIk ha de put derút!
ik heb het gisteren voor het eerst geproefdIk preau it juster foar it earst.
Ik heb schoon mijn genoegIk ha skjin myn nocht!
ik hou van jouik ha dy leaf
Ik hou van jouIk hâld fan dei
ik hou van jouIk hald fan die
Ik loop goed Lijk!Ik rin goed lyk jonguh!
ik moet plassenik moat mige
ik moet poepenik moat skiete
Ik vind het goedIk fyn it wol bôle
ik wil graag bij u bedrijf werkenik wol graach by jo bedriuw oan it wurk
ik zal je tongzoenenik sil dy op e bek pakke
Ik zit in de ziektewet omdat ik mijn hand heb verminkt met een klauwhamer baas hoorIk sit yn'e ziektewet omdot ik myn hân verminke haw mei in klauwhammer baas hjer!
In kannen en kruikenYn kalk en semint
Is het nu/ eindelijk tijd voor pauze?Is it no/ris tiid foar pypskoft?
ja is goed jongen dat gebeurdja is goed jonge dat bard
Jan is groter dan Piet.Jan is grutter as Pyt
jaren terughjirren to bek
jij bent een woudkip ofniet? dat hoor ik wel aan jouw praatdoe bist seker een waldpyk ohnet? dat hjer ik wol oan dien geeamel
jij hebt de keutel bij het schone eindder hast de keutel bij it skjinne ein
jouw vader is een moeder met een bad erindyn mem is een heit mei een tobbe deryn
knoeiergriemer
kom is van die zuignap af
kop opmis er wer
kouwe kakbokkeduf
Krijg de HikKrij de Hikkeritus
Krijg nou wat!Skytmerakels!
laat de mensen maar pratenlit de lju mar rabje
Leg je vlees maar op de bbqSmyt dyn fleis mar op de Smoker
leuk weekend gehad?Goed wykein hân
liefkozenkoezje, oanhelje
liever dood dan gereformeerdleaver dea as sleaf
Lieverd, geniet er nog even van!Leave, genietsje der nog efkes fan!
lijkwitsa wyt as sûpe
luister nooit naar een Gelderman, voor je 't weet raak je in de ban'n Gelderman kin noch safolle sizze, kinst better mei him leppeltsjelizze
Mijn plaats dat is een stee waar een brede reed heen rentMyn pleats dat is in stee wêr't in brede reed hinne rint
Mijn vrouw is uitgenaaidMyn wiif/frou is útnaaid!
Moet ik je op je bek ramen?Moat ik dy op de bek raamje?
morgen is niet van belang, vandaag moet het gebeurenmoarn is neat, hjoed mat it barre
niet op het ijs komennet op it iis komme
nooit met zijn drieën naast elkaar fietsennet mei jim trijen neist elkoar fytse
om iemands gevoel denken/ empathie tonenom immen tinke
onzinBolle-jarre
Oost west, thuis bestDer giet neat foar in eigen thús
Op de kop zittenIt spiepke tûtje
Op zijn WiebrandsIt hawe òw Wiebrandts heu
over al thuisoeral thûs
Overspel plegenDe aaien bûten 't nêst lizze.
paardhynders
postbodeploempsakjer
prettige kerstdagennoflike krystdagen
scheenbeenskonk
snijden tot het bloedsil die read sneie
spiegelglad (glad als zeep)sa gled as sjippe
Stil nu, anders horen ze onsMoast dy de bek ticht hâlde jong
stront onder de schoenhestte een plak ontbijtkoeke derre
StudieSted
Te laat met iets komenMei it sâlt komme as it aai op is
Tijd staat niet stilTiid hâld gjin skoft
tot gauwoant gau
tot morgenOan 't moarn
uw vrouw is slecht ter beenjo frou hat mar ien skonk
vader en moederheit en mem
Van de politie moest ik stoppen.Fan de plysje moast ik stean bliuwe.
van harte gefeliciteerdFan herte lokwinske
Vandaag is vandaag, maar morgen is een onbegrijpelijke dagHjoed is hjoed, mar moarn is in unbegryplike dei.
wat de boer niet kent, dat eet hij nietwat de boer net kin, dat fret er net
wat is dit voor gedonderwot is dit jir foar gegriem
wat zijn we mooi weg nietwat binne we moai fuort net
wees altijd blijwês altyd bliid
Wees een zonnestraal, een ander knapt er van opWez in sinnestriel, in oar hat er ferlet fan.
Wie de muts niet scheert is het likken niet waardWa ut petsje net skeerd is ut slikje net weerd
Wie geld heeft, kan wat doen.Dy't aaien hat, kin doppen meitsje
Wie heeft amerika ontdekt?Wa ûntduts Amearika?
wie heeft het gas vergeten uit te doenis Hiemler wer langs west
wie het kleine niet eert is het grote niet weert
Wiet roken is ook een vakbaapke smoke is ek een vak
willen is kunnenwolle is kinne
Zo is het en niet anders, want als het anders was was het niet zoSa ist en net oars, want as 't oars wie, wie t net sa
zo is het maar netsa is ,t mar krekt
Zo moe als stroSa min as strie
zo naar huisje danmosk
zo naar school toesa nei skoalle ta
zo schoon als suikersa skjin as sûker

52 e opmerkingen

 1. -1'
 2. 1
 3. Dat komt wel goed
 4. Eastermar it wachtsjen wurch
 5. Engels zoals wij het nu kennen, stamt af van het Fries.
 6. Foei, foei, foei..

  FRIES IS GEEN DIALECT MAAR EEN TAAL!!!
 7. Greate Buorren
 8. Hey Jeannette,

  Bedankt voor de kaart en de pizza spulletjes, en je komst.
  Ik vond het enorm gezellig en dat je samen met Nico en Merel een top avond mocht meemaken. Je hebt met nieuwe mensen kennis kunnen maken en dat ging echt soepel, met mijn christelijke vrienden en kennissen. Aan de harmonie lag het niet aan. Ik genoot jij genoot en wij genoten van het eten en ik kon merken dat je je thuis voelde, en dat deed me plezier. Het deed me meer hoe jij net als al die anderen lekker zaten te bunkeren van't eten, en ja wat je al noemde een luxe. In Canada schijnt het een traditie te wezen trakteren op warm eten. Wat me die dag gekost heeft boeide me niet maar mijn doel was bereikt, een gezellige avond met lekker eten en een toetje en koffie/thee en gebak. En als dat niet genoeg was had ik ook of hapjes klaar leggen. Maar je had zoveel gegeten dat dat er niet meer bij kon. Je gaat bij mij met de honger in de hals weg, kortom een mooie en bijzondere avond om op terug te kijken.

  M.V.G. Lemco Luehof
 9. Ik fyn it no krekt hiel wichtich (=belangryk) om dy ekstra opdracht yn it Frysk te dwaan. Do moatst mar ien ekstra opdracht meitsje.
 10. Ik wens u een zeer prettige kerstdagen en een 2012!
  M.YUSSUf.A
 11. In 1999 ben ik geboren in een stolpboerderij waar ik nu ook woon. Bij mijn ouders en drie oudere zussen. Mijn vader is nog altijd super blij dat de boerderij nog uniek en in goede staat is. Het is nog altijd zoals vroeger. Alleen is het een beetje moderner van binnen. We hebben ook nog steeds koeien met horens. Mijn vader zijn pake heeft de boerderij in 1914 gebouwd voor 7000 gulden. In de crisis tijd is de boerderij in andere handen gekomen. Want mijn vader zijn pake kon het niet voor mekaar krijgen om de boerderij te sturen de boerderij moest verkocht worden daarvan werd hij beschreven voor 2400 gulden. Toen is hij verkocht. In 1940 kwam de oorlog en zijn hier onderduikers geweest. Toen leefde mijn pake hier.
 12. In hynder is in eal dier en hat dêrom gjin poaten, kop of bek. Mar o wee as er net mear foldocht, dan feroaret de flaainamme 'happe' yn skelwurden as 'knol, gûl, goarre, bok, kamiel, fjoerskiter, krêbebiter, pismerje' of 'âld strûk'. Witte jo noch mear skelwurden foar âlde hynders of oare dieren
 13. Ingrediënten:

  2 kilo kippenvlees,
  4 eetlepels kipkruiden,
  3 eetlepels ketjap,
  40 saté prikkers.

  Bereiding:

  Je snijd de 2 kilo kip in kleine stukjes van ongeveer 3 bij 3 centimeter. Leg de stukjes kip op een snijplank, Strooi de kip kruiden over de stukjes kip heen. Laat het een nacht in de koelkast in werken. Moarns pak je de kip filet uit de koelkast, Dan doe je de 3 eetlepels ketjap er overheen. Je laat dat zo'n 5/6 uur inwerken, tegelijk leg je de saté prikkers in een laagje water. Dat is voor het aanbranden van de Barbecue. Na die zes uren doe je vier stukjes vlees aan een prikker, zo allemaal. Dan heb je de overheerlijke kruidige, zoetige kipsaté! Volgens Koonstra's Recept.
 14. It oerlis tusken aksjegroep KWIK en Mercurius oer in bestjoerswikseling by de Ljouwerter lokale omrop is stikkenrûn. Foaral rânebetingsten wiene in obstakel.

  KWIK wol Mercurius nij libben ynblaze, no't der troch konflikten en finansjele problemen noch kwalik programma's útstjoerd wurde. Mar it bestjoer fan Mercurius is lulk oer negative berjochtjouwing yn de media. Dat wurdt KWIK min of mear ferwiten. Fanwege dat tekoart oan fertrouwen wol KWIK net akkoart gean mei de rânebetingsten fan Mercurius.
 15. It wurd fan 'e dei is hjoed 'kofjebeantsje'
 16. Jij ook de groeten uit Imperia! Bij jullie ook zo koud
 17. Koekjes mei M en M's: fleurige koekjes

  Brûk foar dizze koekjes in brune pûde M en M's.

  Yngrediïnten:
  (alle yngrediïnten op keamertemperatuer)

  * 200 gram M en M's
  * 180 gram blom
  * 115 gram bûter
  * 115 gram kristalsûker
  * 1 aai
  * in pûdsje mei fanyljesûker

  * Ferwaarmje de ûne foar op 180 graden.
  * Klopje de bûter en de kristalsûker goed trochelkoar.
  * Foegje it aai en it pûdsje mei fanyljesûker ta oan it bûtermingsel.
  * Doch de blom derby en skep it der troch.

  It leit der oan watfoar M en M's datst hast, mar ast grutten hast (giele pûde), dan kinst se yn in teedoek stikken slaan en oars kinst se der folslein trochhinne riere.

  * Doch wat bakpapier oer de bakplaat. Meitsje mei twa ytleppels boltsjes daai. Tink derom dat se wol útsette, dus der moat genôch romte tusken sitte. Druk de boltsjes wat platter.

  * Eventueel kinst der dan noch wat M en M's yndrukke.
  * Bak de koekjes 10-12 minuten. Allinnich de sydkanten hoege brún te wurden, fierder net.
  * Lit se in pear minuten ôfkuolje op in bakplaat en skep se dan op in roaster om fierder ôf te kuoljen.
 18. Lekker eten
 19. Lieve opa en oma,

  Gezellige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

  Liefs en kusjes van Thomas
 20. Mem, fan herte lokwinske mei mem harren jierdei. We winskje mem in protte jirren derby, en in protte plesier mei it skilderjen. We hope dat dizze website mem helpe kin mei it sjin litten wat mem allegear makke hat.
 21. Moet je nu's horen! 50 jaar geleden is ons (naam) geboren. Na jaren van feesten en werken is er aan (naam) nog niets te merken Vandaag gaan we deze mijlpaal vieren met waarschijnlijk heel veel wijntjes en bieren Op naar de volgende 50!!
 22. Noflike Krystdagen, en een lokkich nijjier!
 23. Proefde
 24. Rutger, Jildou en Kaja hâlde audysjes op skoalle om de band kompleet te meitsjen. Heit en mem hawwe rúzje om't heit net fertelt wat der oan de hân is. Undertusken geanne syn geheimsinnige praktijken gewoan troch....
 25. Schat
 26. Sven Kramer is op 23 april geboren in Heerenveen hij is een Nederlands langebaanschaatser. Hij is olympisch kampioen en zesvoudig wereldkampioen allround. In de seizoenen 2006 2007 en 2008 werd hij Nederlands, Europees en wereldkampioen allround en wereldkampioen afstanden op de 5000 en 10.000 meter en de achtervolging. In 2009/2010 prolongeerde hij zijn Nederlandse afstandstitels op de 5000 en 10.000 meter en won hij zijn vierde EK en WK allround. In 2010 won hij olympisch goud op de 5 kilometer van de Olympische Winterspelen in Vancouver. Sven Kramer is de zoon van oud-schaatser Yep Kramer. Zijn jongere zus Brecht Kramer schaatst ook. Sinds december 2007 heeft hij een relatie met hockeyster Naomi van As. Eerder had hij jarenlang een relatie met schaatsster Annette Gerritsen. Vanwege zijn gouden olympische medaille is Kramer op 3 maart 2010 in Den Haag benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Naast schaatser is Kramer ook een goeie wielrenner. In 2004 werd hij bij de junioren op het NK tijdrijden tweede achter winnaar Robert Gesink
 27. Sven Kramer is professioneel schaatser: schaatsen is zijn leven en zijn grote passie. Sven is zes keer Wereld- en zes keer Europees Kampioen All Round schaatsen. Daarnaast is hij dertien keer Wereldkampioen geworden op het WK Afstanden en won hij Olympisch goud op de vijf kilometer tijdens de Olympische Spelen van Vancouver in 2010.

  Sven is geboren (23 april 1986) en groot geworden in Heerenveen. Als hij niet over de wereld trekt voor wedstrijden en trainingskampen verblijft hij nog steeds graag in Heerenveen om te trainen op het ijs van Thialf. Sinds 2005 schaatst hij voor de TVM schaatsploeg onder leiding van Gerard Kemkers en wordt daarnaast gesponsord door KPN. Sven is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en houdt naast schaatsen ook van wielrennen.
 28. Taalsintrum Frysk (TF) is in ôfdieling fan Cedin, in bedriuw foar edukative tsjinstferliening yn Noard-Nederlân.
  TF wol learkrêften of teams fan skoallen foar primêr en fuortset ûnderwiis begeliede by it ûntwikkeljen, ymplemintearjenen en útfieren fan meartalich taalbelied mei in lykweardige posysje fan de Fryske taal.
  TF makke sawol foar it primêr as it fuortset ûnderwiis in metoadyske learline om it fak Frysk op in moderne wize ynhâld jaan te kinnen.
  Dêrneist produsearret TF in breed skala oan materialen foar ferskillende fakfoarmings-gebieten om it Frysk as fiertaal brûke te kinnen. Sa binne der gâns pakketten beskikber dy’t gearstald binne yn oparbeidzjen mei de ôfdieling Skoalradio en –televyzje fan Omrop Fryslân. De line wrâldoriïntaasje is dêr in foarbyld fan.
  Under lieding fan TF fynt sa goed mooglik oerlis en ôfstimming plak yn it oanbod fan ynstituten en organisaasjes foar it ûnderwiis op it mêd fan de Fryske taal.
 29. Tink oan my en fal yn sliep
  tink oan my en tel de skiep yn it lân
  tink oan my en tink oan moarn
  dan is alles wer gewoan

  Brek dyn harsens net, de kop yn it sân
  hast de tiid en der is neat oan 'e hân
  fielst dy sweven, 't leven laket dy ta
  dy om 't even want do kinst alles ha
 30. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon
 31. Weet u dat de Nederlandse taal niet eens bestaat zoals ook de Belgische taal niet bestaat daar spreekt men van Vlaams en Waals en niet van Belgiesch
  Nederland is ook twee talig n.l. Hollands en Fries en dus geen Nederlands
 32. Zeg, Buuf Corrie, hawwe jim it noflik hân in Staveren Hast de Kening en de keninginne fan tichtby sjoen
 33. Zou u bijgaande notulen willen verspreiden onder uw medewerkers
 34. alie mist haar vriendje al heel erg
 35. asbak
 36. beste vader die er is
 37. eigen tuin
 38. femke
 39. gelukkig nieuwjaar
 40. goede kerstdagen
 41. greppelslikje
 42. hartelijk dank voor de prettige samenwerking
 43. het was er een beetje een rommel
 44. ik drink mien koffie swat mei asielsuker
 45. joure
 46. laat die friezen maar lopen
 47. spreuk op een wandbord van Tichelaar uit Makkun
 48. stadhouder provincie academie
  Republiek handel leider
  eenheidsstaat Franeker Frankrjk
  patriotten gezag oorlogen
  Koninkrijk buitenland Den Haag
  welvaart ellende Prinsgezinden
  volk Gouden Eeuw ruzie
 49. straks even lekker eten . en dan groote wandeling maken en nog even bij de ijsbaan kijken en zo weer naar huis toe en al jou need love kijken lekker warm bij de kachel
 50. tegenmoet
 51. welkom terug