Vertaal
Naar andere talen: • enchaîner > ENenchaîner > ESenchaîner > NL
Definities in het Frans: enchaîner (2x)
Vertalingen enchaîner FR>DE
enchaîner (ww.) faszinieren (ww.) ; festnehmen (ww.) ; ordnen (ww.) ; aneinanderkuppeln (ww.) ; geiseln (ww.) ; gliedern (ww.) ; verknüpfen (ww.) ; konkatenieren (ww.) ; verhaften (ww.) ; verbinden (ww.) ; zusammenknüpfen (ww.) ; fesseln (ww.)
enchaîner Intrigieren ; anketten ; anschließen ; ketten
Bronnen: interglot; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `enchaîner`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App