Vertaal

Vertalingen rechtbank NL>EN

rechtbank

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈrɛx(t)bɑŋk]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

instelling waar rechters beoordelen of iemand schuldig is aan een misdrijf en welke straf hij of zij krijgt - court, tribunal, law court
voor de rechtbank moeten verschijnen - to have to appear in court

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de rechtbankthe court ; the court of law ; the law court ; the court-house
rechtbank court of justice ; tribunal ; bench

Bronnen: MWB interglot Architectural terms Wakefield genealogy pages
Synoniemen
NL: balie
NL: gerecht
NL: gerechtshof
NL: hof
NL: tribunaal

Er zijn 24 zinnen met `rechtbank` gevonden
 1. NL: Als de rechtbank daar beslist dat mijn kind niet naar mij terughoeft, kan ik daar dan tegen in beroep gaan?
  EN: If the court there decides my child should not be returned to me, can I appeal the decision?
 2. NL: De bevoegde rechtbank zal ook uitspraak doen over de ouderlijke macht
  EN: The relevant court will also decide on issues relating to parental responsibility
 3. NL: Weet u welke verantwoordelijkheid\r u hierbij neemt, voor de rechtbank...
  EN: Do you realize the responsibility\r you'll be assuming in this, to the court...
 4. NL: griffie van de rechtbank te Nieuw Zeeland
  EN: registry of the High Court of New Zealand
 5. NL: Detecteert en rapporteert fraude, winkeldiefstal en andere onrechtmatige acties, en verschaft bewijs voor een rechtbank, indien nodig.
  EN: Detect and report fraud, shoplifting and other unlawful acts, and give evidence in court where necessary.
 6. NL: een rechtbank of bevoegde overheidsinstantie moet de adoptie erkennen
  EN: the adoption is granted by a court or administrative authority
 7. NL: Zowel het kind als de ouder met hoederecht hebben het recht om door de rechtbank gehoord te worden tijdens de procedure
  EN: Both the child and custodial parent have the right to be heard by the court during the procedure
 8. NL: Op zijn beurt vocht Vincenzo de beslissing van de Sloveense rechtbank aan
  EN: Vincenzo appealed the Slovenian court's decision
 9. NL: Mailt, faxt of regelt de aflevering van juridische correspondentie aan cliënten, getuigen, rechtbankmedewerkers en andere partijen.
  EN: Mail, fax or arrange for delivery of legal correspondence to clients, witnesses, court officials and other parties.
 10. NL: Getuigt voor een rechtbank om bewijsmateriaal te tonen of om op te treden als getuige.
  EN: Testify in court to present evidence or act as witness.
 11. NL: gevatte rechtbank
  EN: court seized of the case
 12. NL: Annie kan zowel een Franse als een Belgische rechtbank vragen om te bepalen hoeveel onderhoudsgeld Marc voor zijn kind moet moet betalen
  EN: Annie can ask a court in either France or in Belgium to rule on what maintenance payments Marc is obliged to make to support their child
 13. NL: Rechterlijke beslissingen over ouderlijke verantwoordelijkheid in een EU-land worden automatisch erkend door rechtbanken in alle andere EU-landen
  EN: Court decisions on parental responsibility made in an EU country are automatically recognised by other EU countries' courts
 14. NL: U mag het verzoekschrift indienen bij de rechtbanken van:
  EN: You can file your request with the courts in:
 15. NL: De rechtbank in het land waar het kind wederrechtelijk heen is gebracht, zal bevelen het kind terug te brengen naar de ouder met het hoederecht
  EN: The courts of the country to which a child has been wrongfully brought will order the child to be returned to the custodial parent
 16. NL: Twee regels bepalen welke rechtbanken bevoegd zijn:
  EN: Those rules determine which courts have jurisdiction
 17. NL: Voor echtscheiding zonder wederzijdse instemming is de rechtbank bevoegd van het land van de verzoeker die daar al een jaar woont
  EN: Divorce without mutual consent - one year's residence places jurisdiction in the petitioner's country of residence
 18. NL: Vanaf juni 2011 kunt u voor de uitvoering van een vonnis over onderhoudsgeld in een EU-land terecht bij de rechtbanken van:
  EN: From June 2011, to get a judgement on maintenance enforced in any EU country, you will be able to go to court in:
 19. NL: Een rechter bemiddelt, adviseert, oordeelt, of spreekt recht in een rechtbank.
  EN: Judges arbitrate, advise, adjudicate or administer justice in a court of law.
 20. NL: Vertegenwoordigt cliënten in rechtbanken of tegenover overheidsinstellingen
  EN: Represent clients in court or before government agencies.
 21. NL: De rechtbank in het land waar het kind met de voogd voor de ontvoering woonde, doet dan een bindende uitspraak
  EN: The final decision will be taken by the courts in the country where the child lived with the custodial parent before the abduction
 22. NL: De betrokken partijen kunnen niettemin aan de rechtbanken van hun land vragen om het vonnis niet te erkennen
  EN: The parties involved can nevertheless ask the courts in their country not to recognise the judgment
 23. NL: een openbaar en snel proces\r door de rechtbank of 'n jury...
  EN: ...to a public and speedy trial\r by the court or by a jury...
 24. NL: Adviseert relevante betrokkenen (bijv. advocaten, jury's, aanklagers en/of rechtbankpersoneel) inzake gedrag, geschilpunten en het proces.
  EN: Advise relevant parties, e.g. attorneys, juries, litigants and court personnel regarding conduct, issues and proceedings.