Vertaal

Vertalingen throughput EN>NL
the throughputde doorvoersnelheid (v)
throughput doorvoercapaciteit ; doorvoer ; verwerkingscapaciteit ; throughput

Bronnen: Vlietstra Computers MWB
Synoniemen
EN: output
EN: outturn
EN: turnout