Vertaal

Vertalingen invoice EN>NL
a list sent with goods giving details of price and quantity.
factuur
: “They invoiced us for the cost of the shipment.”
factureren
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to invoice rekening (ww.) ; factuur (ww.) ; nota (ww.) ; factureren (ww.) ; in rekening brengen (ww.)
invoice declareren ; op een rekening schrijven ; warenlijst

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: account
EN: bill
EN: demand for payment
EN: financial statement
EN: list
EN: receipt
EN: schedule
EN: statement
EN: tab

Er zijn 19 zinnen met `invoice` gevonden
 1. EN: draft invoice
  NL: kladfactuur
 2. EN: This means we will send you an invoice for your presentation only if your final buyer found your property on Immogo
  NL: U hoeft uw advertentiepagina dus alleen te betalen als uw koper uw aanbod op Immogo vond
 3. EN: If you lower your price later, this has no effect on the invoice
  NL: Als u later uw prijs verlaagt, heeft dit geen invloed op de advertentiekosten
 4. EN: Please let us know, so we can send you an invoice
  NL: Geef ons alstublieft even een seintje zodat we u een rekening kunnen sturen
 5. EN: invoice
  NL: Factuur
 6. EN: invoice sequence
  NL: notavolgorde
 7. EN: Examine shipment contents and compare with records, such as manifests, invoices or orders, to verify accuracy.
  NL: Onderzoekt de lading en controleert deze o.b.v. documenten zoals ladingsbrieven, rekeningen of offertes om de juistheid te controleren.
 8. EN: What’s more... if you sell through Immogo, we’ll deduct your Google investment from your Immogo invoice!
  NL: Bovendien… als u via Immogo verkoopt, worden uw Google investeringen in mindering gebracht op de rekening!
 9. EN: Invoice
  NL: Faktuur
 10. EN: progress invoice
  NL: termijnfactuur
 11. EN: 6% of the invoiced milestone payments
  NL: opslag van 6% van de gefactureerde bouwtermijnen
 12. EN: duly justified invoices
  NL: behoorlijk gerechtvaardigde prestaties
 13. EN: I suggest you send us an amended invoice
  NL: Ik stel voor dat u ons een gewijzigde factuur stuurt
 14. EN: pro forma invoice
  NL: schaduwfactuur
 15. EN: Calculate, prepare and issue bills, invoices, account statements and other financial statements according to established procedures.
  NL: Berekent, maakt en verstuurt rekeningen, facturen, boekhoudstaten en andere financiële rekeningen volgens geijkte procedures.
 16. EN: to produce proof of purchase (receipt or invoice)
  NL: een bewijs van aankoop (betalingsbewijs of factuur) te tonen
 17. EN: When placing an order or creating a new account, you can indicate whether or not you would like to receive a billing invoice
  NL: Bij het plaatsen van een bestelling of bij het aanmaken van je account kan je afvinken of je al dan niet een factuur wenst te ontvangen
 18. EN: closing invoice
  NL: verrekennota
 19. EN: to recover the amounts invoiced for the delayed equipment
  NL: facturatie van de uitgestelde apparatuur te bekomen