Vertaal

Vertalingen appropriate EN>NL
suitable; proper: “Her clothes were appropriate to the occasion”
geschikt

ap'propriateness (Zelfstandig naamwoord)

geschiktheid

ap'propriately (Bijwoord)

suitably: “appropriately dressed for the occasion.”
geschikt
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to appropriate toewijzen (ww.)
appropriate (bijv.naamw.) geschikt (bijv.naamw.) ; passend (bnw.) ; gepast (bijv.naamw.) ; geëigend (bijv.naamw.) ; toepasbaar (bijv.naamw.) ; zinvol (bijv.naamw.) ; zinrijk (bijv.naamw.) ; de moeite waard (bijv.naamw.) ; lonend (bijv.naamw.)
appropriate betamelijk ; toepasselijk ; aangewezen ; geschikte

Bronnen: Vlietstra interglot Wakefield genealogy pages MWB
Synoniemen
EN: apposite
EN: appropriate
EN: apropos
EN: apt
EN: arrogate
EN: assume
EN: becoming
EN: befitting
EN: called for
EN: commandeer

Er zijn 26 zinnen met `appropriate` gevonden
 1. EN: It is therefore quite appropriate that the people of Neuchâtel honor their vineyards and wine with a traditional and colorful vintage festival
  NL: De plaatselijke bewoners hebben dus alle reden, wijnstok en wijn met een kleurrijk wijnfeest te vieren
 2. EN: where appropriate, granted by the competent authorities
  NL: in voorkomende gevallen ambtshalve verleend
 3. EN: Each course of the menu is accompanied by the appropriate glass of wine
  NL: Uiteraard hoort bij elke gang een passend glas wijn
 4. EN: the most appropriate party, the most suitable party
  NL: de meest gerede partij (hier)
 5. EN: Greet visitors and direct them to the appropriate persons.
  NL: Begroet bezoekers en stuurt hen door naar de juiste personen.
 6. EN: Arrange for delivery and installation of goods and provision of services, if appropriate.
  NL: Regelt zonodig de levering en installatie van goederen en de levering van diensten.
 7. EN: Headscarves for women are appropriate in some social situations or when visiting mosques
  NL: Voor vrouwen is het wenselijk in bepaalde sociale situaties of tijdens het bezoeken van een moskee een hoofddoek te dragen
 8. EN: ...and at the appropriate moment,\r somebody will present themself to you.
  NL: Iemand meldt zich wel bij je.\r Genoeg gezegd?
 9. EN: Prepare work activities, e.g. read and interpret blueprints and specifications, and gather the appropriate tools and materials.
  NL: Bereidt de werkzaamheden voor, bijv.: leest en interpreteert de opdracht/tekening en verzamelt de juiste materialen en gereedschappen.
 10. EN: Greet visitors, determine nature and purpose of their visit, and direct to appropriate persons or destinations.
  NL: Begroet bezoekers, bepaalt de aard en het doel van het bezoek, en stuurt hen door naar de juiste personen of bestemmingen.
 11. EN: Care for sick animals, treat minor ailments and administer medications, vaccinations or insecticides as appropriate.
  NL: Zorgt voor zieke dieren, verzorgt kleine aandoeningen en dient medicatie, vaccinaties of insecticides toe volgens voorschriften.
 12. EN: for the purpose of notification to the appropriate parties
  NL: voor kennisgevingen aan wie het behoort
 13. EN: Select and gather appropriate materials, instruments and tools for the operation.
  NL: Selecteert en verzamelt de materialen, instrumenten en gereedschappen die nodig zijn om de bewerkingen uit te voeren.
 14. EN: Prepare the delivery of the cargo, e.g. by planning the most appropriate route and calculating driving and resting hours.
  NL: Bereidt de levering van de lading voor, bijv. door de meest geschikte route te plannen en rekening te houden met rij- en rusttijden.
 15. EN: Rinse and wash dishes and store them appropriately (e.g. in cupboards, drawers, etc.).
  NL: Spoelt en wast borden af en bergt ze op de juiste plek op (bijv. in kasten, lades, etc.)
 16. EN: Receive and place telephone calls, answer enquiries and direct clients to appropriate experts.
  NL: Beantwoordt en voert telefoongesprekken, beantwoordt vragen en stuurt cliënten naar de juiste experts.
 17. EN: Report incidents, problems or irregularities to the appropriate authority.
  NL: 4.Rapporteert incidenten, problemen of onregelmatigheden aan de gerechtigde instanties.
 18. EN: Lock and unlock doors and entrances at appropriate times, and keep the keys to all doors.
  NL: Sluit en opent deuren en toegangen op de gestelde tijden en beheert de sleutels van alle deuren.
 19. EN: Help individual riders or teams to find appropriate competitions (e.g. show jumping, eventing and dressage), and to prepare for them.
  NL: Helpt individuele ruiters of teams om een geschikte competitie te vinden (bijv. spring- of dressuurconcours) en helpt hen bij de voorbereiding.
 20. EN: Applicable and appropriate
  NL: passend en geboden
 21. EN: Monitor, order and receive (food) supplies, and store appropriately.
  NL: Controleert, bestelt, ontvangt en bergt (etens)waren op en neemt maatregelen om bederf tegen te gaan.
 22. EN: Take adequate measures in case of accidents or emergencies, e.g. by notifying appropriate authorities, taking safety measures, etc.
  NL: Onderneemt gepaste actie in geval van ongelukken of noodsituaties, bijv. schakelt relevante instanties in, neemt veiligheidsmaatregelen, etc.
 23. EN: Identify and plan the most appropriate routes and means of transportation taking into account the nature of goods, costs, transit time and security.
  NL: Kiest en plant de meest geschikte routes en vervoersmodaliteiten, houdt hierbij rekening met het type goederen, de kosten, reistijd en veiligheid.
 24. EN: Arrange appropriate packing and delivery or warehousing of goods at their final destination.
  NL: Zorgt voor geschikte verpakking en aflevering of opslag van goederen op de eindbestemming.
 25. EN: Using vaccination where appropriate
  NL: Indien nodig vaccineren

Bekijk alle 26 voorbeeldzinnen met `appropriate`